Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2 Unit 1: Is this your mom?

Lesson Six: Story – Unit 1: Is this your mom? - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson Six: Story – Unit 1: Is this your mom? - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen to the story.

(Nghe câu chuyện.) 

Lời giải chi tiết:

1. This is my grandpa.

(Đây là ông của tôi.)

2. This is my mom.

(Đây là mẹ của tôi.)

3. Is it your grandma? No, it isn’t.

(Đây có phải bà của bạn không – Không, không phải.)

4. This is my brother.

(Đây là em trai của tôi.)

Bài 2

2. Read and say.

(Đọc và nói.)

Lời giải chi tiết:

1. This is my grandpa.

(Đây là ông của tôi.)

2. This is my mom.

(Đây là mẹ của tôi.)

3. Is it your grandma? No, it isn’t.

(Đây có phải bà của bạn không – Không, không phải.)

4. This is my brother.

(Đây là em trai của tôi.)

Bài 3

3. Listen again and repeat. Act.

(Nghe  lại và nhắc lại. Đóng vai.)

Lời giải chi tiết:

1. This is my grandpa.

(Đây là ông của tôi.)

2. This is my mom.

(Đây là mẹ của tôi.)

3. Is it your grandma? No, it isn’t.

(Đây có phải bà của bạn không – Không, không phải.)

4. This is my brother.

(Đây là em trai của tôi.)Loigiaihay.com

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4.   

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài