Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2 Unit 1: Is this your mom?

Lesson Three: Sounds and letters – Unit 1: Is this your mom? - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson Three: Sounds and letters – Unit 1: Is this your mom? - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.)

Lời giải chi tiết:

- nose : mũi

- neck : cổ

- orange: quả cam

- octopus: con mực

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)

Tạm dịch:

Tôi là Nellie. Đây là mũi và cổ của tôi

Tôi là Ollie. Đây là quả cam và con mực của tôi.

Bài 3

3. Stick and say. 

(Dán và nói.)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

4. Point to the letters Nn and Oo.

(Chỉ vào những từ có chữ cai Nn và Oo.)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Tôi là Nellie. Đây là mũi và cổ của tôi

Tôi là Ollie. Đây là quả cam và con mực của tôi.

Từ vựng

1. 

2.  

3. 

4. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài