Lesson Three: Sounds and letters – Unit 3: Are those his pants? - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson Three: Sounds and letters – Unit 3: Are those his pants? - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.)


Lời giải chi tiết:

- towel: khăn tắm

- turtle: con rùa

- umbrella: cái ô

- up: lên, đi lên

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 


Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Stick and say.

(Dán và nói.)

Lời giải chi tiết:

- turtle: con rùa

- socks: đôi tất

- umbrella: cái ô

Bài 4

4. Point to the letter Tt and Uu.

(Chỉ vào các chữ cái Tt và Uu.)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Hãy nhìn con rùa. Nó có một chiếc khăn tắm

Hãy nhìn chiếc ô. Nó đang bay lên.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm