Lesson Five: Sounds and letters – Unit 3: Are those his pants? - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson Five: Sounds and letters – Unit 3: Are those his pants? - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.) 


Lời giải chi tiết:

- violin: đàn vĩ cầm

- vase: lọ hoa

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói.)


 

Bài nghe:

 

I’m Victor. (Tớ là Victor.)

 

I have a violin. (Tớ  có một cây đàn vĩ cầm.)

 

V V V.

 

I have a violin. (Tớ  có một cây đàn vĩ cầm.)

 

I’m Vicky. (Tớ là Vicky.)

 

I have a vase. (Tớ có một cái lọ hoa.)

 

V V V.

 

I have a vase. (Tớ có một cái lọ hoa.)

Bài 3

 3. Stick and say.

(Dán và nói.)

Lời giải chi tiết:

1. I'm Victor. I have a violin. (Tôi là Victor. Tôi có một cây vĩ cầm.)

 

2. I'm Vicky. I have a vase. (Tôi là Vicky. Tôi có một lọ hoa.)

Bài 4

4. Connect the letters Vv. Help Victor find the violin.

(Nối các chữ cái Vv. Giúp Victor tìm cây đàn vĩ cầm.)

Lời giải chi tiết:

Violin: đàn vĩ cầm

Từ vựng

1. 

2. 


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm