Lesson Two: Grammar and song - Unit 5. Where's the ball? - Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2


Listen and repeat.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại)


Lời giải chi tiết:

1.

A: Where’s the ball?

B: It’s in the goal.

Tạm dịch:

A: Quả bóng đang ở đâu?

B: Nó ở trong khung thành.

2.

A: Where’s the ball?

B: It’s on the slide.

Tạm dịch:

A: Quả bóng nằm ở đâu?

B: Nó ở trên cầu trượt.

3.

A: Where’s the ball?

B: It’s under the seesaw.

Tạm dịch:

A: Quả bóng đang ở đâu vậy?

B: Nó nằm ở dưới bập bênh.

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát)


Bài 3

3. Look and write. Ask and answer.

(Nhìn và viết. Hỏi và trả lời)

Lời giải chi tiết:

1. under

2. in

 1. Where’s the Frisbee? – It’s under the tree.

Đĩa bay nhựa ở đâu? - Nó ở dưới gốc cây.

2. Where’s the ball? – It’s in the goal.

Quả bóng thì ở đâu? - Nó nằm trong khung thành.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm