Lesson Two: Grammar and song - Unit 4. I go to school by bus - Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2


Listen and repeat

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại)


1. I go to school by motorbike. (Tôi đi học bằng xe máy.)

2. I walks to school. (Tôi đi bộ tới trường.)

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát)


Lời giải chi tiết:

Bài nghe: 

School, school

I go to school

I go to school in the morning 

On Monday and Tuesday, I walk to school 

On Wednesday, I go by bike

On Thursday and Friday, I go with my friends

We go by bus

School, school

I go to school

I go to school in the morning 

Tạm dịch: 

Trường học, trường học 

Mình đến trường 

Mình đến trường vào buổi sáng 

Thứ Hai và thứ Ba, mình đi bộ đến trường 

Thứ Tư, mình đi xe đạp đến trường 

Thứ Năm và thứ Sau, mình đến trường cùng bạn bè 

Chúng mình đi xe buýt 

Trường học, trường học 

Mình đến trường Mình đến trường vào buổi sáng 

Bài 3

3. Write. Point and say.

(Viết. Chỉ và nói)

Ví dụ:

 I go by motorbike. (Tôi đi bằng xe máy.)

Lời giải chi tiết:

- I go by bus. (Tôi đi lại bằng xe bus.)

- I go by boat. (Tớ di chuyển bằng thuyền.)

- I go by car. (Mình đi bằng xe ô tô.)

- I walk. (Tôi đi bộ.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm