Lesson Four: Numbers - Unit 4. I go to school by bus - Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2


Listen, point, and repeat. Write.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết)


Lời giải chi tiết:

- seventeen: số 17

- eighteen: số 18

Bài 2

2. Point and sing.

(Chỉ và hát)


Bài 3

3. Count and say.

(Đếm và nói)

Lời giải chi tiết:

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm