Reading - trang 19 Unit 3 SBT tiếng Anh lớp 6 mới


Read the interview between 4Teen magazine reporter and Miss Hong, a teacher, about being a good friend. Then complete this sentence.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 Read the interview between 4Teen magazine reporter and Miss Hong, a teacher, about being a

good friend. Then complete this sentence.

(Đọc bài phỏng vấn giữa phóng viên tạp chí 4Teen và cô Hồng, một giáo viên, về việc là một người bạn tốt. Sau

đó hoàn thành câu.)

A good friend is ..........(Một người bạn tốt là.................) 

Reporter: So, Miss Hong, what are the qualities of a good friend do you think? 

Miss Hong: I think good friends are reliable. They never lie to you. They always listen to you. And they help you.

They're always there when you need them, in good or bad times. 

Reporter: But do we have to be similar? 

Miss Hong: Not necessarily. It's best if friends have similar interests, you know, like listening to pop music or

playing basketball, but we also respect the differences in others.

Reporter: Definitely. By the way, what do you often do with your friends? 

Miss Hong: Oh ... we do lots of things, like biking, swimming,... and of course shopping! 

Lời giải chi tiết:

A good friend is honest, reliable, attentive, supportive, always there when you need him/her.

Tạm dịch:  Một người bạn tốt thì thật thà, đáng tin, chú ý, ủng hộ, luôn bên bạn khi bạn cần.

Dịch văn bản:

Reporter: Cô Hồng, cô nghĩ những đức tính của một người bạn tốt là gì?

Miss Hong: Tôi nghĩ những người bạn tốt rất đáng tin cậy. Họ không bao giờ nói dối bạn. Họ luôn lắng nghe bạn. Và họ giúp đỡ bạn. Họ luôn bên bạn khi bạn cần, bất kể những lúc vui buồn.

Reporter: Nhưng họ có phải có điểm chung gì không?

Miss Hong: Không cần thiết. Tốt nhất nếu những người bạn có sở thích giống nhau, bạn biết đó, thích nghe nhạc pop hay chơi bóng rổ, nhưng chúng ta cũng phải tôn trọng những cái khác nhau của người khác.

Reporter: Chắc chắn rồi. Cô này, cô thường làm gì với bạn của mình?

Miss Hong: Ồ chúng tôi làm nhiều thứ lắm, chẳng hạn như đi xe đạp, bơi lội, ... và dĩ nhiên là mua sắm.


Bài 2

Task 2 What does she think a good friend should do? Circle the best answers.

(Cô ấy nghĩ một người bạn tốt nên làm gì? Khoanh tròn câu trả lời.)

Lời giải chi tiết:

1. A good friend listens to you. (Một người bạn tốt lắng nghe bạn)

Đáp án: Đúng

Dẫn chứng: They always listen to you. And they help you.....

 

2. A good friend sometimes lies to you. (Một người bạn tốt thỉnh thoảng nói dối bạn.)

Đáp án: Sai

Dẫn chứng: I think good friends are reliable. They never lie to you. 

 

3. A good friend helps you. (Một người bạn tốt giúp đỡ bạn.)

Đáp án: Đúng

Dẫn chứng: And they help you. They're always there when you need them, in good or bad times.


4. A good friend always likes the same things as you. (Một người bạn tốt thích những thứ giống như bạn.)

Đáp án: Sai 

Dẫn chứng: Not necessarily. It's best if friends have similar interests, you know, like listening to pop music or

playing basketball, but we also respect the differences in others.


5. A good friend shares happy and sad times with you. (Một người bạn tốt chia sẻ với bạn những lúc vui buồn.)

Đáp án: Đúng

Dẫn chứng: They're always there when you need them, in good or bad times.

Bài 3

Task 3 Do you agree with Miss Hong? What do you think a good friend should do?

(Bạn có đồng ý với cô Hồng không? Bạn nghĩ một người bạn tốt nên làm gì?)

Lời giải chi tiết:

I strongly agree with Miss Hong. I think a good friend should help me when I need, share with me all good and bad times, and honestly point out my weakness so that we can be best friends forever.

Tạm dịch:

Tôi cực kỳ đồng ý với cô Hồng. Tôi nghĩ một người bạn tốt nên giúp đỡ tôi khi tôi cần, chia sẻ với tôi những lúc vui buồn và thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu kém của tôi để chúng tôi mãi là bạn tốt nhất của nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí