Phonetics - trang 40 Unit 12 SBT Tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp bài tập Phonetics unit 12 có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 Find the word having a different sound in the underlined part. Say them aloud.

[ Tìm từ có phần được gạch chân khác vớ các từ còn lại. Đọc chúng to lên]

Lời giải chi tiết:

1. D

Giải thích: Chọn D. low, vì âm "ow" được đọc là /əʊ/ trong những từ còn lại được đọc là /aʊ/.  

2. C

Giải thích: Chọn C. sou/u>p, vì âm ou gạch dưới được đọc là /u:/ trong những từ còn lại được đọc là /aʊ/.

3. B

Giải thích: Chọn B. tortoi/u>se, vì âm "oi" được đọc là /ə/ trong những từ còn lại được đọc là /ɔi/.

4. A  

Giải thích: Chọn A. wha/u>t, vì âm "a" được đọc là /ɒ/ trong những từ còn lại được đọc là /ɔ:/.

5. A

Giải thích: Chọn A. lau/u>gh vì âm "au" được đọc là /a:/ trong khi những từ còn lại được đọc là /ɔ:/.

Bài 2

Task 2 Give the names of the following, then read the words aloud (the first letter of each word is given) 

[ Đặt tên cho các đồ vật sau, sau đó đọc các từ to lên ( ký tự đầu tiên của mỗi từ đã được cho)]

Lời giải chi tiết:

1. couch ( ghế bành/ ghế dài)

2. toys ( đồ chơi)

3. cow ( con bò cái)

4. coins ( đồng tiền xu)

5. mouse ( con chuột)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí