Phonetics - trang 4 Unit 7 SBT Tiếng anh 6 mới


Tổng hợp bài tập Phonetics unit 7 có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Find the word with the different underlined sound. Say the words aloud.

[ Tìm từ có âm được dạch chân khác với các từ còn lại. Đọc các từ to lên] 

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

1.D          

Giải thích: Chọn D. there, vì âm "th" được đọc là /ð/, trong những từ còn lại được đọc là /ɵ/. 

2. A     

Giải thích:  Chọn A. breathe, vì âm "th" được đọc là /ð/, trong những từ khác được đọc là /ɵ/.

     

3. B      

Giải thích: Chọn B. thing, vì âm "th" được đọc là /ɵ/ trong những từ khác được đọc là /ð/.

       

4. C        

Giải thích: Chọn C. Although, vì âm "th" được đọc là /ð/ trong những từ khác được đọc là /ɵ/.

   

5. B

Giải thích:  Chọn B. rhythm vì âm "th" được đọc là /ð/ trong những từ khác được đọc là /ɵ/.

Bài 2

Task 2. Single-underline the words with the/θ/sound and double-underline the words with the /ð/ sound. Practise saying the sentences.

[ Gạch chân 1 đường những từ phát âm /θ/ và gạch chân hai ường những từ phát âm /ð/. Thực hành đọc các câu đó]

1. The theatre is at number thirty, not thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is a series about a thirsty ghost.

4. They are thinking of a new game show.

5. Thousands of people gathered at the square.  

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 16 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí