Giải mục I trang 38 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


a) Nêu hai ví dụ về số hữu tỉ b) Nêu 2 ví dụ về số vô tỉ

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

a) Nêu hai ví dụ về số hữu tỉ

b) Nêu 2 ví dụ về số vô tỉ

Phương pháp giải:

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số \(\frac{a}{b}(a,b \in Z,b \ne 0)\)

Những số không phải số hữu tỉ là số vô tỉ

Lời giải chi tiết:

a) \(\frac{3}{8}; - 0,2\) là các số hữu tỉ

b) \( - \sqrt 3 ;\pi \) là các số vô tỉ

Hoạt động 2

a) Nêu biểu diễn thập phân của số hữu tỉ.

b) Nêu biểu diễn thập phân của số vô tỉ.

Phương pháp giải:

Nhớ lại dạng thập phân của số hữu tỉ, số vô tỉ đã học

Lời giải chi tiết:

a) Số hữu tỉ được biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn

b) Số vô tỉ được biểu diễn dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm