Giải câu hỏi vận dụng 2 trang 8 GDCD 6 Kết nối tri thức


Đề bài

2. Em hãy lập và thực hiện kế hoạch giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình dòng họ của em theo bảng mẫu sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

Bảng kế hoạch giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ của em: (HS tự liên hệ bản thân)


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu