Giải câu hỏi khởi động trang 55 GDCD 6 Kết nối tri thức


Đề bài

Đề bài: Cùng nghe bài hát Dấu chấm hỏi (Sáng tác: Thế Hiển) 

Bạn nhỏ trong bài hát không được hưởng những quyền nào của trẻ em? Theo em, ai sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo quyền trẻ em cho bạn nhỏ này?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải quyết vấn đề

Lời giải chi tiết

Bạn nhỏ trong bài hát Dấu chấm hỏi đã không được hưởng những quyền như quyền nuôi dưỡng, quyền chăm sóc, quyền bảo vệ, quyền học tập và quyền vui chơi của trẻ em. 

Theo em, nhà nước, xã hội, gia đình và nhà trường sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ quyền trẻ em của bạn nhỏ này.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - BÀI 12: THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM