Giải bài 7 trang 30 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Trọng lượng của một vật thể trên Mặt Trăng bằng khoảng \(\frac{1}{6}\) trọng lượng của nó trên Trái Đất. Biết trọng lượng của một vật trên Trái Đất được tính theo công thức: \(P = 10\;{\rm{m}}\) với \(P\) là trọng lượng của vật tính theo đơn vị Niu-tơn (kí hiệu \({\rm{N}}\)); \(m\) là khối lượng của vật tính theo đơn vị ki-lô-gam.

(Nguồn: Khoa học tự nhiên 6, NXB Đại học Sư phạm, 2021)

Nếu trên Trái Đất một nhà du hành vũ trụ có khối lượng là \(75,5\;{\rm{kg}}\) thì trọng lượng của người đó trên Mặt Trăng sẽ là bao nhiêu Niu-tơn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-          Trọng lượng người đó trên mặt trăng = Trọng lượng người đó trên Trái Đất . \(\frac{1}{6}\)

-          Đổi đơn vị tính trọng lượng sang Niu-tơn.

Lời giải chi tiết

Trọng lượng người đó trên Mặt Trăng là: \(75,5.\frac{1}{6} = \frac{{151}}{{12}}\)(kg)

Trọng lượng người đó trên Mặt Trăng tính bằng đơn vị Niu-tơn là:

\(\frac{{151}}{{12}}.10 \approx 125,83\) (N)


Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm