Giải bài 6 trang 30 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

a) \({(0,2)^0};{(0,2)^3};{(0,2)^1};{(0,2)^2};\)

b) \({( - 1,1)^2};{( - 1,1)^0};{( - 1,1)^1};{( - 1,1)^3}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính các lũy thừa và so sánh

Lời giải chi tiết

a) \({\left( {0,2} \right)^0} = 1;{\left( {0,2} \right)^1} = 0,2;{\left( {0,2} \right)^2} = 0,04;{\left( {0,2} \right)^3} = 0,008\)

Vì 0,008 < 0, 04 < 0,2< 1 nên sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần là:

\({(0,2)^0};{(0,2)^1};{(0,2)^2};{(0,2)^3}.\)

b) \({\left( { - 1,1} \right)^0} = 1;{\left( { - 1,1} \right)^1} =  - 1,1;{\left( { - 1,1} \right)^2} = 1,21;{\left( { - 1,1} \right)^3} =  - 1,331\)

Vì -1,331 < -1,1 < 1 < 1,21 nên sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần là:

\({( - 1,1)^3};{( - 1,1)^1}{( - 1,1)^0};{( - 1,1)^2}\)

Chú ý:

-          Nếu phần cơ số lớn hơn 1 thì khi số mũ tăng giá trị lũy thừa tăng

-          Nếu phần cơ số lớn hơn 0, nhỏ hơn 1 thì khi số mũ tăng giá trị lũy thừa giảm


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm