Giải bài 4.13 trang 57 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Trong mỗi hình vẽ trên lưới ô vuông dưới đây, hãy chỉ ra một cặp hai tam giác bằng nhau.

Đề bài

Trong mỗi hình vẽ trên lưới ô vuông dưới đây, hãy chỉ ra một cặp hai tam giác bằng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chỉ ra các cặp tam giác bằng nhau theo trường hợp c – c – c .

a) \(\Delta ABC\) và \(\Delta DCA\)

b) \(\Delta MNP\) và \(\Delta NMQ\)

Lời giải chi tiết

a) Cách 1:

Xét \(\Delta ABC\) và \(\Delta DCA\)có:

AB = CD

BC = AD

AC: Cạnh chung

\( \Rightarrow \Delta ABC = \Delta DCA\left( {c - c - c} \right)\)

Cách 2:

Xét \(\Delta BAD\) và \(\Delta DCB\)có:

BA = DC

AD = CB

BD: Cạnh chung

\( \Rightarrow \Delta BAD = \Delta DCB\left( {c - c - c} \right)\)

b) Cách 1:

Xét \(\Delta MNP\) và \(\Delta NMQ\) có:

MN: Cạnh chung

MP = NQ

NP = MQ

\( \Rightarrow \Delta MNP = \Delta NMQ\left( {c - c - c} \right)\) 

Cách 2: 

Xét \(\Delta MPQ\) và \(\Delta NQP\) có:

PQ: Cạnh chung

MP = NQ

MQ = NP

\( \Rightarrow \Delta MPQ = \Delta NQP\left( {c - c - c} \right)\) 


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí