Bài 27.1; 27.2; 27.3; 27.4; 27.5 trang 62 SBT Hóa học 12


Giải bài 27.1; 27.2; 27.3; 27.4; 27.5 trang 62 Sách bài tập hóa học 12 - Nhôm hiđroxit thu được từ cách làm nào sau đây ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 27.1.

Nhôm hiđroxit thu được từ cách làm nào sau đây ?

A. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat.

B. Thổi dư khí CO2 vào dung dịch natri aluminat.

C. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.

D. Cho Al2O3 tác dụng với nước.

Phương pháp giải:

Viết phương trình phản ứng hóa học và kết luận.

Lời giải chi tiết:

Đáp án A: \(HCl + NaAl{O_2} + {H_2}O \to Al{(OH)_3} + NaCl\)

\(3HC{l_{dư }} + Al{(OH)_3} \to AlC{l_3} + 3{H_2}O\)

Đáp án B: \(C{O_2} + NaAl{O_2} + {H_2}O \to Al{(OH)_3} + NaHC{O_3}\)

Đáp án C: \(3NaOH + AlC{l_3} \to Al{(OH)_3} + 3NaCl\)

\(NaO{H_{dư}} + Al{(OH)_3} \to NaAl{O_2} + 2{H_2}O\)

Đáp án D: \(A{l_2}{O_3} + {H_2}O \to \)không phản ứng

\( \to\) Chọn B.

Câu 27.2.

Chỉ dùng hoá chất nào sau đây có thể phân biệt 3 chất rắn là Mg, Al và Al2O3 ?

A. Dung dịch HCl       B. Dung dịch KOH

C. Dung dịch NaCl     D. Dung dịch CuCl

Phương pháp giải:

Dùng dung dịch KOH để nhận biết

Lời giải chi tiết:

Hòa tan 3 chất rắn cần phân biệt vào dung dịch KOH dư

+ Không có hiện tượng: Mg

+ Chất rắn tan và có khí không màu thoát ra: Al

+ Chất rắn tan: Al2O3

Câu 27.3.

Các dung dịch ZnSO4 và AlCl3 đều không màu. Để phân biệt 2 dung dịch này có thế dùng dung dịch của chất nào sau đây ?

A. NaOH                              B. HNO3

C. HCl                                 D. NH3

Phương pháp giải:

Dùng dung dịch NH3 để nhận biết

Lời giải chi tiết:

Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào 2 ống nghiệm chứa 2 dung dịch ZnSO4 và AlCl3

+ Xuất hiện kết tủa sau đó kết tủa tan: ZnSO4

\(Zn{\text{S}}{O_4} + 2N{H_3} + 2{H_2}O \to Zn{(OH)_2} + {(N{H_4})_2}S{O_4}\)

\(Zn{(OH)_2} + 4N{H_3} \to {\text{[}}Zn{(N{H_3})_4}{\text{]}}{(OH)_2}\)

+ Xuất hiện kết tủa: AlCl3

\(AlC{l_3} + 3N{H_3} + 3{H_2}O \to Al{(OH)_3} + 3N{H_4}Cl\)

Câu 27.4.

Hiện tượng nào sau đây đúng khi cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3 ?

A. Sủi bọt khí, dung dịch vẫn trong suốt và không màu.

B. Sủi bọt khí và dung dịch đục dần do tạo ra chất kết tủa.

C. Dung dịch đục dần do tạo ra chất kết tủa sau đó kết tủa tan và dung dịch lại trong suốt.

D. Dung dịch đục dần do tạo ra chất kết tủa và kết tủa không tan khi cho dư dung dịch NH3.

Phương pháp giải:

Viết phương trình của phản ứng hóa học, dựa vào độ tan, chất khí của các chất để kết luận.

Lời giải chi tiết:

PTHH: \(3N{H_3} + 3{H_2}O + AlC{l_3} \to Al{(OH)_3} + 3N{H_4}Cl\)

Dung dịch đục dần do tạo ra Al(OH)3 kết tủa và kết tủa không tan khi cho dư dung dịch NH3

Câu 27.5

Trong 1 lít dung dịch Al2(SO4)3 0,15M có tổng số mol các ion do muối phân li ra (bỏ qua sự thuỷ phân của muối) là

A. 0,15 mol.                         B. 0,3 mol.

C. 0,45 mol.                          D. 0,75 mol.

Phương pháp giải:

Tính số mol của Al2(SO4)3, dựa vào phương trình phân ly để tính số mol của các ion.

Lời giải chi tiết:

\({n_{A{l_2}{{(S{O_4})}_3}}} = 0,15.1 = 0,15\,\,mol\)

\(\begin{gathered} A{l_2}{(S{O_4})_3} \to 2{\text{A}}{l^{3 + }} + 3{\text{S}}O_4^{2 - }\hfill \\  \,\,\,\,\,\,0,15\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,15 \hfill \\\end{gathered} \)

\( \to\) tổng số mol của các ion là 0,3 + 0,45 = 0,75 mol

\( \to\) Chọn D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 27.6; 27.7; 27.8; 27.9; 27.10; 27.11; 27.12 trang 63 SBT Hóa học 12

  Giải bài 27.6; 27.7; 27.8; 27.9; 27.10; 27.11; 27.12 trang 63 Sách bài tập hóa học 12 - Hòa tan m gam Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 rất loãng chỉ thu được hỗn hợp khí gồm 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO. Giá trị của m là

 • Bài 27.13; 27.14 trang 64 SBT Hóa học 12

  Giải bài 27.13; 27.14 trang 64 Sách bài tập hóa học 12 - Khi cho m gam Al tác dụng với dung dịch NaOH dư được X lít khí và khi cho cũng m gam Al tác dụng với HNO3 loãng dư được y lít khí N2 duy nhất (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Quan hệ giữa x và y là

 • Bài 27.15 trang 64 SBT Hóa học 12

  Giải bài 27.15 trang 64 Sách bài tập hóa học 12 - Trường hợp nào sau đây thu được Al(OH)3 ?

 • Bài 27.16 trang 64 SBT Hóa học 12

  Giải bài 27.16 trang 64 sách bài tập hóa học 12 - Tại sao Al khử H2O rất chậm và khó, nhưng lại khử H2O dễ dàng trong dung dịch kiềm mạnh, giải phóng khí H2 ? Kiềm giữ vai trò gì trong phản ứng này ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

 • Bài 27.17 trang 64 SBT Hóa học 12

  Giải bài 27.17 trang 64 Sách bài tâp hóa học 12 - Có gì giống nhau và khác nhau khi nhỏ từ từ cho đến dư : a)Dung dịch NH3 vào dung dịch AICl3 ?

 • Bài 27.18 trang 64 SBT Hóa học 12

  Giải bài 27.18 trang 64 Sách bài tập hóa học 12 - Tuỳ thuộc vào nồng độ của dung dịch HNO3, Al có thể khử HNO3 thành NO2, N2O, NO, N2, NH4NO3. Viết phương trình hoá học của các phản ứng

 • Bài 27.19 trang 64 SBT Hóa học 12

  Giải bài 27.19 trang 64 Sách bài tập hóa học 12 - Có 4 kim loại riêng biệt là Na, Ca, Cu, Al. Hãy nhận biết mỗi kim loại bằng phương pháp hoá học và viết các phương trình hoá học.

 • Bài 27.20 trang 65 SBT Hóa học 12

  Giải bài 27.20 trang 65 Sách bài tập hóa học 12 - Chỉ dùng những chất ban đầu là NaCl, H2O, Al hãy điều chế :

 • Bài 27.21 trang 65 SBT Hóa học 12

  Giải bài 27.21 trang 65 Sách bài tập hóa học 12 - Có gì giống và khác nhau khi cho khí CO2 và dung dịch HCl loãng tác dụng với dung dịch NaAlO2? Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

 • Bài 27.22 trang 65 SBT Hóa học 12

  Giải bài 27.22 trang 65 Sách bài tập hóa học 12 - Cho 13,5 g Al vào dung dịch NaOH nóng, lấy dư. a)Viết phương trình hoá học của phản ứng dưới dạng phân tử và ion thu gọn.

 • Bài 27.23 trang 65 SBT Hóa học 12

  Giải bài 27.23 trang 65 Sách bài tập hóa học 12 - Hoà tan 0,12 mol FeCl3, 0,15 mol MgS04 và 0,16 mol A12(S04)3 vào dung dịch chứa 0,4 mol H2SO4 và 0,1 mol HCl được dung dịch X. Cho 254 ml dung dịch NaOH 10M vào X được m gam kết tủa. Xác định giá trị của m.

 • Bài 27.24 trang 65 SBT Hóa học 12

  Giải bài 27.24 trang 65 Sách bài tập hóa học 12 - Cho 100 ml dung dịch NaOH X mol/l (x > 0,4M) vào dung dịch chứa 0,02 mol MgCl2 và 0,02 mol AlCl3. Lọc lấy kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Để m nhỏ nhất thì giá trị của x bằng bao nhiêu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.