40 câu hỏi lý thuyết về tính chất vật lý của kim loại có lời giải

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Dãy so sánh tính chất vật lí của kim loại nào dưới đây là không đúng ?

 • A Nhiệt độ nóng chảy của Hg < Al < W
 • B Khối lượng riêng của Li < Fe < Os.
 • C Tính cứng của Fe > Cr >Cs
 • D Khả năng dẫn điện và nhiệt của Ag > Cu > Au

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Cr cứng hơn sắt

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Cho dãy kim loại  : Cu , Al, Fe, Au. Kim loại  dẫn điện tốt nhất là

 • A Al        
 • B Fe        
 • C Au    
 • D Cu

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại ?

 • A Liti.    
 • B Xesi.  
 • C Natri.    
 • D Kali.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại ?

 • A Vonfram.     
 • B Sắt.       
 • C Đồng.   
 • D Kẽm.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Kim loại duy nhất là chất lỏng ở điều kiện thường là

 • A Thuỷ ngân, Hg.   
 • B Beri, Be.   
 • C Xesi, Cs. 
 • D Thiếc, Sn.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Kim loại nào sau đây nhẹ nhất (khối lượng riêng nhỏ nhất) trong tất cả các kim loại ?

 • A Natri         
 • B Liti    
 • C Kali           
 • D

  Rubiđi

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Kim loại X là kim loại cứng nhất, được sử dụng để mạ các dụng cụ kim loại, chế tạo các loại thép chống gỉ, không gỉ…Kim loại X là?

 • A Fe   
 • B Ag   
 • C Cr   
 • D W

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra ?

 • A Ánh kim.                                                    
 • B Tính dẻo.               
 • C Tính cứng.                                                  
 • D Tính dẫn điện và nhiệt.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Kim loại có khả năng dẫn điện tốt nhất và kim loại có độ cứng cao nhất lần lượt là

 • A

  Ag và W    

 • B

  Ag và Cr      

 • C

   Al và Cu    

 • D

  Cu và Cr

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Có các kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự

 • A Ag, Cu, Au, Al, Fe
 • B Ag, Cu, Fe, Al, Au     
 • C Au, Ag, Cu, Fe, Al                 
 • D Al, Fe, Cu, Ag, Au

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

 • A Pb
 • B Au       
 • C W
 • D Hg

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Hg là kim loại duy nhất ở thể lỏng ở điều kiện thường nên có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất:

 • A Fe 
 • B Ag 
 • C Al.   
 • D Au.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Thứ tự khả năng dẫn điện của kim loại giảm dần Ag, Cu, Au, Al, Fe

=> Ag dẫn điện tốt nhất

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Kim loại có các tính chất vật lý chung là:

 • A Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính đàn hồi.
 • B Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi.
 • C  Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, có ánh kim. 
 • D Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, không có ánh kim

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Tính chất vật lí

- Dẻo, dẫn điện , dẫn nhiệt, có ánh kim

Lời giải chi tiết:

Kim loại không có tính đàn hồi => loại A,B

D. loại vì kim loại có ánh kim

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Các kim loại thuộc những họ nguyên tố nào?

 • A  Chỉ phân lớp s
 • B phân lớp s và p
 • C phần lớp s, p, d, f
 • D chỉ phân lớp f , d

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Kim kim loại thuộc cả 4 phân lớp s,p,d,f 

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Nhận định không chính xác khi nói về kim loại là:

 • A Tính chất vật lý chung của kim loại do electron tự do quyết định.
 • B Tính chất vật lý chung của kim loại gồm: tính cứng, tính ánh kim, tính dẫn điện và tính dẫn nhiệt.
 • C Nhiệt độ nóng chảy của kim loại là một trong nhiều tính chất vật lý riêng của kim loại.
 • D Kim loại có 3 kiểu mạng tinh thể là: lập phương tâm khối, lập phương tâm diện và lục phương.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Mạng tinh thể kim loại gồm có:

 • A nguyên tử kim loại và các electron độc thân.
 • B nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do.
 • C nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân.
 • D ion kim loại và các electron độc thân.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Kim loại nào sau đây có độ dẫn điện tốt nhất?

 • A Cu.      
 • B Al.       
 • C Ag.      
 • D Au.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Độ dẫn điện, dẫn nhiệt: Ag > Cu > Au > Al > Fe

Lời giải chi tiết:

KL dẫn điện tốt nhất là Ag.

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Cho các tính chất sau: (1) Tính cứng; (2) Tính dẻo; (3) Tính dẫn điện; (4) Tính ánh kim; (5) Tính dẫn nhiệt; (6) Khối lượng riêng; (7) Nhiệt độ nóng chảy. Những tính chất vật lí chung của kim loại là

 • A (1), (2), (3), (4), (5)
 • B (2), (3), (4), (5)
 • C (2), (3), (4), (5), (6)
 • D (2), (3), (4), (6), (7)

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Những tính chất vật lí chung của kim loại:

- Tính dẻo

- Tính dẫn điện

- Tính dẫn nhiệt

- Tính ánh kim

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

 • A tính oxi hóa. 
 • B tính axit.          
 • C tính bazo.         
 • D tính khử.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Kim loại dễ nhường e để tạo thành các cation nên tính chất hóa học đặc trừng của kim loại là tính khử.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Khi nhiệt độ môi trường tăng thì tính dẫn điện của kim loại:

 • A tăng. 
 • B giảm.
 • C không thay đổi.
 • D tăng hay giảm tuỳ từng kim loại.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Ở nhiệt độ càng cao thì các ion dương dao động mạnh cản trở dòng electron chuyển động.

Lời giải chi tiết:

Ở nhiệt độ càng cao thì tính dẫn điện của kim loại càng giảm do ở nhiệt độ cao, các ion dương dao động mạnh cản trở dòng electron chuyển động.

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Dãy so sánh tính chất vật lí của kim loại nào dưới đây là không đúng?

 • A Khả năng dẫn điện và nhiệt của Ag > Cu > Al > Fe.
 • B Nhiệt độ nóng chảy của Hg < Pb < W.
 • C Khối lượng riêng của Os > Zn > Li.
 • D Tính cứng của Cr < Cu < Cs.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

- Tính dẫn điện và nhiệt: Ag > Cu > Au > Al > Fe

- Nhiệt độ nóng chảy: cao nhất là W, thấp nhất là Hg

- Khối lượng riêng: lớn nhất là Os, nhỏ nhất là Li

- Tính cứng: cứng nhất là Cr, mềm nhất là Cs

Lời giải chi tiết:

A, B, C đúng

D sai vì tính cứng Cr > Cu > Cs

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

X là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, được ứng dụng để làm dây tóc bóng đèn. X là

 • A W
 • B Cr
 • C Os
 • D Pb

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Ghi nhớ về nhiệt độ nóng chảy: KL có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W, nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg.

Lời giải chi tiết:

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W.

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Một trong những chất liệu làm nên vẻ đẹp kì ảo của tranh sơn mài là những mảnh vàng lấp lánh cực mỏng. Người ta đã ứng dụng tính chất vật lí gì của vàng khi làm tranh sơn mài?

 • A Tính dẻo, tính dẫn nhiệt.         
 • B Mềm, có tỉ khối lớn.
 • C Có khả năng khúc xạ ánh sáng.          
 • D Tính dẻo và có ánh kim.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất vật lí của vàng.

Lời giải chi tiết:

Vàng có tính dẻo và có ánh kim nên được dát lên tranh sơn mài tạo vẻ đẹp kì ảo cho chúng.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất, là vật liệu quan trọng trong việc sản xuất anot của pin điện là

 • A Hg.      
 • B Cs.       
 • C Al.
 • D Li.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất vật lí và ứng dụng của các kim loại để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất, là vật liệu quan trọng trong việc sản xuất anot của pin điện là Li.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Với cấu tạo tinh thể kim loại, kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất

 • A Ag                                     
 • B  Fe                                      
 • C  Cr                                     
 • D Cu

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Xem lại TCVL của kim loại

Lời giải chi tiết:

Với cấu tạo tinh thể kim loại, kim loại có độ cứng cao nhất Cr

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Tính chất nào sau đây không phải tính chất vật lí chung của kim loại?

 • A Dẫn điện.   
 • B Dẫn nhiệt.   
 • C Khử.  
 • D Ánh kim.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Tính chất vật lý của kim loại

Lời giải chi tiết:

Tính khử là tính chất hóa học chung của kim loại, không phải tính chất vật lý.

Đáp án C  

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Kim loại X có màu trắng ánh bạc, cứng nhất trong số các kim loại. Sự có mặt của X trong thép làm tăng độ cứng của thép. X là:

 • A Cr
 • B Al 
 • C Cu     
 • D Zn

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lý thuyết đại cương về kim loại

Lời giải chi tiết:

Cr cứng nhất trong số các kim loại

Đáp án A 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Tính chất vật lí nào sau đây không phải là tính chất vật lí chung của kim loại?

 • A tính dẫn điện. 
 • B tính dẫn nhiệt. 
 • C tính dẻo. 
 • D tính cứng.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức tính chất vật lí chung của kim loại được học trong bài đại cương về kim loại

Lời giải chi tiết:

Tính chất vật lí chung của kim loại là: tính dẻo - dẫn điện- dẫn nhiệt- dẫn nhiệt

Không có tính cứng

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là

 • A Hg.      
 • B Cr
 • C Pb
 • D W

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Dựa vào ứng dụng của kim loại này để đoán ra được kim loại.

Lời giải chi tiết:

Kim loại X là Hg

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Kim loại có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện là

 • A  Na  
 • B Ba 
 • C Mg         
 • D Ca

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Kim loại Ca có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện

Đáp án D 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 31 :

Kim loại nào dẻo nhất trong tất cả các kim loại?

 • A Bạc     
 • B Vàng          
 • C  Nhôm      
 • D Đồng

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Tính chất vật lí chung của KL.

Lời giải chi tiết:

Kim loại dẻo nhất trong tất cả các kim loại là Vàng (Au)

Đáp án B 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 32 :

Kim loại không có tính chất vật lý chung nào sau đây?

 • A Tính dẻo.
 • B Tính dẫn điện.
 • C Tính ánh kim.
 • D Tính đàn hồi.

Đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 33 :

Kim loại nào sau đây thường làm dây dẫn trong truyền tải điện năng đi xa?

 • A Ag. 
 • B Fe. 
 • C Cu. 
 • D Al.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Khi truyền tải điện năng đi xa, người ta thường chọn kim loại nhẹdẫn điện tốt để làm dây dẫn.

Do đó người ta thường sử dụng kim loại nhôm để làm dây dẫn truyền tải điện năng đi xa.

Chú ý: Mặc dù Cu dẫn điện tốt hơn Al nhưng không dùng Cu vì Cu có khối lượng riêng lớn, do đó việc đầu tư cho hệ thống cột chống đỡ rất tốn kém.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 34 :

Có các nhận xét sau:

1. Các kim loại Na và Ba đều là kim loại nhẹ.

2. Độ cứng của Cr > Al.

3. Cho K vào dung dịch CuSO4 tạo được Cu.

4. Về độ dẫn điện: Ag > Cu > Al.

5. Có thể điều chế Mg bằng cách cho khí CO khử MgO ở nhiệt độ cao.

Số nhận xét đúng

 • A 5
 • B 2
 • C 4
 • D 3

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất vật lí và tính chất hóa học của kim loại và các hợp chất của chúng.

Lời giải chi tiết:

(1) sai vì Ba là kim loại nặng

(2) đúng vì Cr là kim loại cứng nhất

(3) sai, vì thứ tự phản ứng như sau:

2K + 2H2O → 2KOH + H2

2KOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + K2SO4

(4) đúng (HS ghi nhớ thêm về độ dẫn điện: Ag > Cu > Au > Al > Fe)

(5) sai vì MgO không bị khử bởi CO (HS ghi nhớ: Chỉ có những oxit của KL đứng sau Al mới bị khử bởi CO, H2)

Vậy có 2 nhận xét đúng

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 35 :

Phát biểu nào sau đây sai

 • A Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li                                 
 • B  Kim loại Cu khử được ion Fe2+ trong dung dịch                                         
 • C Kim loại Al tác dụng được với dung dịch NaOH                                    
 • D Kim loại cứng nhất là Cr

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại TCHH và TCVL của kim loại sgk hóa 12

Lời giải chi tiết:

A đúng

B sai vì Cu yếu hơn Fe nên không đẩy Fe2+ được

C đúng

D đúng

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 36 :

Kim loại dùng để sản xuất dây dẫn truyền tải điện năng ngoài trời (cao thế, trung thế...) là 

 • A Ag.      
 • B Cu.      
 • C Fe.       
 • D Al.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Thuộc tính dẫn điện của các kim loại sgk hóa 12 – trang 84

Lời giải chi tiết:

Dây Al dùng để sản xuất dây dẫn truyền tải điện năng ngoài trời (cao thế, trung thế...) vì Al là kim loại nhẹ, phổ biến trong cuộc sống, dùng để sản xuất sẽ tiết kiệm chi phí hơn Cu.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 37 :

Kim loại có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim đều gây ra bởi

 • A Kim loại có cấu tạo mạng tinh thể.     
 • B ion kim
 • C các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại.
 • D các nguyên tử kim loại.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Dựa vào sự giải thích tính chất chung của kim loại sgk hóa 12

Lời giải chi tiết:

Kim loại có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim đều gây ra bởi các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 38 :

Cho các tính chất vật lí:

1. Tính dẻo                  

2. Tính dẫn điện                     

3. Tính dẫn nhiệt

4. Tính cứng                           

5. Tỉ khối                                

6. Nhiệt độ nóng chảy

7. Tính ánh kim

Những tính chất vật lí chung của kim loại là ?

 • A 2, 4, 6.
 • B 1,2,3,4.            
 • C 1, 2, 3,7.
 • D 1, 3,5,7.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 39 :

Kim loại nặng nhất là:

 • A Cs.
 • B Os.
 • C Cr.       
 • D W.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 40 :

Kim loại có những tính chất vật lý chung nào sau đây?

 • A

  Tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim.

 • B

  Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, có ánh kim.

 • C

  Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng.

 • D

  Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về tính chất hóa học của kim loại có lời giải (phần 1)

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về tính chất hóa học của kim loại đầy đủ tự luận và trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem chi tiết
50 câu hỏi mức độ nhận biết về dãy điện hóa của kim loại có lời giải (phần 1)

Tổng hợp 50 câu hỏi mức độ nhận biết về dãy điện hóa của kim loại đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem chi tiết
50 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về tính chất - dãy điện hóa của kim loại có lời giải

50 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về tính chất - dãy điện hóa của kim loại đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
20 bài tập một kim loại tác dụng với một muối có lời giải (phần 1)

20 bài tập kim loại tác dụng với một muối đầy đủ tự luận và trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem chi tiết
40 bài tập một kim loại tác dụng với nhiều muối có lời giải

30 bài tập một kim loại tác dụng với nhiều muối đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
20 bài tập về nhiều kim loại tác dụng với một muối có lời giải

20 bài tập về nhiều kim loại tác dụng với một muối đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
20 bài tập về nhiều kim loại tác dụng với nhiều muối có lời giải

20 bài tập về nhiều kim loại tác dụng với nhiều muối đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
20 bài tập về kim loại tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng) có lời giải

20 bài tập về kim loại tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng) đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
20 bài tập về kim loại tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc có lời giải

20 bài tập về kim loại tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
30 bài tập vận dụng cao về tính chất hóa học của kim loại có lời giải

Tổng hợp 30 bài tập vận dụng cao về tính chất hóa học của kim loại đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và giải chi tiết

Xem chi tiết
20 bài tập về hợp kim của kim loại có lời giải

20 bài tập về hợp kim của kim loại đầy đủ các dạng từ dễ đến khó, trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết