20 bài tập một kim loại tác dụng với một muối có lời giải (phần 1)

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Ngâm một thanh kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 0,2M. Giả sử kim loại sinh ra bám hết vào thanh kẽm. Sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng thanh kẽm tăng?

 • A 2,16 gam     
 • B 1,51 gam      
 • C 0,65 gam      
 • D 0,86 gam

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

nAgNO3 = 0,02 mol

2Ag+ + Zn → 2Ag + Zn2+

0,02     0,01     0,02

tăng = mAg – mZn = 0,02 . 108 – 0,01 . 65 = 1,51g

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Cho vào cốc thủy tinh chứa 100 ml dung dịch CuSO4 0,1M một mẩu kim loại sắt có khối lượng 5,6 gam. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng (gam) kim loại có trong cốc là

 • A 6,24.    
 • B 5,68.      
 • C 0,64.      
 • D 5,52.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Số mol Fe = 0,1 mol ; Cu2+ = 0,01 mol.

PT pứ: Fe + Cu2+ → Fe2+  + Cu

Số mol Fe phản ứng = 0,01 mol và dư 0,09 mol ;  tạo thành 0,01 mol Cu .

=> ∑ khối lượng kim loại trong cốc là: = 5,68 gam.

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch CuSO4 0,05M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là

 • A 3,84.       
 • B 2,32.     
 • C 1,68.                            
 • D 0,64.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu

nFe = 0,04 mol ; nCuSO4 = 0,01 mol

=> chất rắn gồm : 0,01 mol Cu và 0,03 mol Fe

=> m = 2,32g

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Khuấy kĩ dung dịch chứa 13,60g AgNO3 với m gam Cu rồi thêm tiếp 100 ml dung dịch H2SO4 loãng dư . Đun nóng tới khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,28g kim loại và V lit khí NO. Giá trị của m và V là :

 • A  10,88g và 2,688l  
 • B 6,4g và 2,24l
 • C 10,88g và 1,792l 
 • D 3,2g và 0,3584l

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

nAgNO3 = 0,08 mol

            Cu    +   2Ag+ → Cu2+    +   2Ag

Mol      0,04   → 0,08 →                     0,08

mKL = 9,28g = mAg + mCu => nCu dư= 0,01 mol

Sau phản ứng có Cu dư nên => NO3- hết

            3Cu + 8H+ + 2NO3-  → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Mol    0,12     ←           0,08   →                 0,08

=> mCu = 10,88g ; VNO = 1,792 l

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Cho m gam Cu vao dd chứa 0,04 mol AgNO3 một thời gian thu được dd Y và 3,88 g chất rắn X. Cho 2,925 g Zn vào dd Y đến phản ứng hoàn toàn thu được dd Z và 3,217 g chất rắn T. Tính m :

 • A 1,216g                               
 • B 1,088 g                             
 • C 1,344g                                
 • D 1,152g

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Phương pháp :

Bảo toàn khối lượng

Bảo toàn điện tích

Lời giải chi tiết:

 

Hướng dẫn giải :

nZn =0,052 > nAgNO3 → dd Z chỉ chứa Zn(NO3)2

 Cu\left\{ \begin{array}{l} {\rm{dd}}Y:Cu{(N{O_3})_2},AgN{O_3}\overset{+Zn}{\rightarrow}\left\{ \begin{array}{l} {\rm{dd}}Z:Zn{(N{O_3})_2}\\ ran:Cu,Ag,Zn \end{array} \right.\\ ranX:Cu,Ag \end{array} \right.

Bảo toàn số mol NO3 thì nZn(NO3)2(Z) =0,02 mol→ rắn T có mZn = 2,925-0,02.65=1,625g

Trong rắn T đặt nCu =x, nAg =y → 64x + 108y=3,217-1,625 = 1,592(g)

Bảo toàn điện tích trong dd Y có 2x + y =0,04 → x =0,018 mol y =0,004 mol

Bảo toàn khối lượng Cu và Ag trong phản ứng td với AgNO3

m + 0,04.108=mCu(Y) +mAg(Y) +3,88 → m =0,018.64+0,004.108+3,88-0,04.108=1,152 (g)

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Nhúng thanh Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol muối sunfat trung hòa của một kim loại M, sau phản ứng hoàn toàn lấy thanh Mg ra thấy khối lượng thanh Mg tăng 4,0 gam. Số muối của kim loại M thỏa mãn là

 • A 2
 • B 3
 • C 1
 • D 0

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Phương pháp : Tăng giảm khối lượng

Lời giải chi tiết:

 

Hướng dẫn Giải :

Với 0,1 mol sẽ tăng 0,1 . ( MM – MMg ) = 4

=> MM = 24 + 40 = 64  => là Cu

=> Ngoài muối CuSO4 còn có thể là CuCl2 , Cu(NO3)2 ( các muối tan của đồng )

  ( Bản chất của phản ứng là kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối , còn gốc muối gì cũng được miễn là phải tan trong nước )

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Cho 6,5 gam bột Zn vào dung dịch CuSO4 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

 • A 12,9.
 • B 3,2.      
 • C 6,4.      
 • D 5,6.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Cho 2a mol bột sắt Fe vào dung dịch chứa 5a mol AgNO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các muối nào?

 • A Fe(NO3)3 và AgNO3         
 • B Fe(NO3)3
 • C Fe(NO3)2 và AgNO3   
 • D  Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

2a → 4a            → 2a

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

   a          ←   a               → a

Vậy dd thu được gồm Fe(NO3)2: a mol và Fe(NO3)3: a mol

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Ngâm lá kẽm trong 100ml dung dịch AgNO3 0,1M. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khi phản ứng kết thúc, khối lượng lá kẽm tăng lên là:

 • A 1,51 gam
 • B 0,65 gam
 • C 0,755 gam       
 • D 1,30 gam

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

nAgNO3 = 0,01 mol

Do Zn dư nên AgNO3 phản ứng hết.

Zn   +  2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

0,005 ← 0,01  →                        0,01 (mol)

lá kẽm tăng = mAg bám vào – mZn tan ra = 0,01.108 – 0,005.65 = 0,755 gam

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Cho 0,01 mol Fe vào 50 ml dung dịch AgNO1M. Sau khi phản ứng kết thúc thì lượng Ag thu được

 • A 2,16 gam
 • B 3,24 gam
 • C 5,4 gam
 • D 1,08 gam

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

nAgNO3 = 0,05 mol

            Fe   +  2Ag+ →  Fe2+  +  2Ag

Bđ:      0,01      0,05

Pư:      0,01 → 0,02 → 0,01 → 0,02 (mol)

Sau:     0          0,03    0,01    0,02

            Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag

          0,01 → 0,01 →           0,01

nAg = 0,02 + 0,01 = 0,03 mol => mAg = 0,03.108 = 3,24 gam

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch Fe2(SO4)3  0,24M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là

 • A 29,25. 
 • B 48,75.  
 • C 32,50.
 • D 20,80.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Zn  + 2Fe3+ → Zn2+  + 2Fe2+              

0,12….0,24…………….0,24

Zn  + Fe2+ → Zn2+ + Fe

x……………………x

→ mdd tăng = mZn  - mFe  65(0,12 + x) – 56x = 9,6 → x

=> nZn ban đầu

Lời giải chi tiết:

\(\begin{gathered}{n_{F{{\text{e}}_2}{{(S{O_4})}_3}}} = 0,24.0,5 = 0,12mol \hfill \\n{}_{F{{\text{e}}^{3 + }}} = 0,24 \hfill \\\end{gathered} \)

               Zn  + 2Fe3+ → Zn2+  + 2Fe2+              

              0,12….0,24…………….0,24

               Zn  + Fe2+ → Zn2+ + Fe

                x……………………x

→ mdd tăng = mZn  - mFe  65(0,12 + x) – 56x = 9,6 → x = 0,2

=> nZn ban đầu  = 0,12+ 0,2 = 0,23  mol  =>  mZn = 0,32.65 =28,8 gam

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là

 • A  2,88. 
 • B 2,16.   
 • C 5,04. 
 • D 4,32.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Mg    +    2FeCl3→   MgCl2   +   2FeCl2

                                             0,06          0,12                                0,12

Giả sử FeCl2 hết  => mrắn = mFe   + mMg dư =  0,12.56 + mMg dư = 6,72  + mMg dư > 3,36

=> Mg hết , FeCl2 dư. Chất rắn sau phản ứng là Fe => n Fe dư = 3,36:56 = 0,06

                                           Mg    +   FeCl2→MgCl2  +   Fe

                                           0,06                                        0,06

 =>   mMg

Lời giải chi tiết:

Mg    +    2FeCl3→   MgCl2   +   2FeCl2

0,06         0,12                              0,12

Giả sử FeCl2 hết  => mrắn = mFe   + mMg dư =  0,12.56 + mMg dư = 6,72  + mMg dư > 3,36

=> Mg hết , FeCl2 dư. Chất rắn sau phản ứng là Fe => n Fe dư = 3,36:56 = 0,06

Mg    +   FeCl2→MgCl2  +   Fe

0,06                                    0,06

 =>   mMg =(0,06+0,06).24=2,88(g)

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Cho m gam bột sắt vào dung dịch hỗn hợp gồm0,15 mol CuSO4 và 0,2 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,725m gam hỗn hợp kimloại. Giá trị của m là

 • A 18,0.  
 • B  16,8.   
 • C  11,2.   
 • D 16,0.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Fe  +  Cu2+ → Fe2+  +  Cu

0,15    0,15                    0,15

Fe  +  2H+ → Fe2+  +  H2                     

0,1      0,2         

Thu được hỗn hợp kim loại   => Fe còn  dư

→ mhh = m  – mFe p/u  + mCu  = 0,725m → m

Lời giải chi tiết:

Fe  +  Cu2+ → Fe2+  +  Cu

0,15    0,15                    0,15

Fe  +  2H+ → Fe2+  +  H2                     

0,1      0,2         

Thu được hỗn hợp kim loại   => Fe còn  dư

→  mhh = m  – mFe p/u  + mCu  = m – ( 0,15 + 0,1 ).56 + 0,15.64 = 0,725m → m =  16 gam.  

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Một thanh kim loại M hóa trị II nhúng vào 1 lít dd CuSO4 0,5M sau khi lấy thanh M ra khỏi dd thấy khối lượng tăng 1,6g, nồng độ CuSO4 gỉam còn 0,3M. Xác định M?

 

 • A Zn    
 • B Fe
 • C Mg 
 • D Ca

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Viết PT ion rút gọn, tính toán theo phương trình

\({n_{C{u^{2 + }}}} = 1.(0,5 - 0,3) = 0,2mol\) 

M+   Cu2+  → M2+  + Cu

mthanh KL tăng  => M

Lời giải chi tiết:

\({n_{C{u^{2 + }}}} = 1.(0,5 - 0,3) = 0,2mol\) 

M+   Cu2+  → M2+  + Cu

0,2         0,2                 0,2

=> mthanh KL tăng = 1,6= 64.0,2- 0,2.M  => M= 56(Fe)

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7 gam hỗn hợp rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,14 gam chất rắn. Giá trị của m là

 • A 3,20.                       
 • B 6,40.                 
 • C 3,84.                  
 • D 5,76.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

nZn  = 0,06 mol > ½ nNO3

=> Zn dư , dung dịch muối Y chỉ có Zn(NO3)2 với số mol là 0,04 mol

Bảo toàn khối lượng :

mZn + mY = mZn(NO3)2 + mrắn => my = 9,8g

Và : mCu + mAgNO3 = mX + mY

=> mCu = m = 3,2g

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Cho m gam bột Zn vào 100 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 2,85 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là:

 • A 8,45 
 • B 6,21
 • C 4,53
 • D 6,5

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Khối lượng dung dịch tăng = khối lượng thanh kim loại giảm

Zn        → Zn 2+ + 2e                                               Fe3+  +1e → Fe2+

0,03 + x        ←0,06+ 2x                                                  0,06 → 0,06

                                                                                 Fe2+ + 2e →   Fe

                                                                                              2x← x

=> mdd tăng = 65 ( 0,03 + x) – 56x = 9x + 1,95 = 2,85

=> x = 0,1 => m = 8,45

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Cho 8,96 gam Fe vào 440 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và m gam kim loại. Khối lượng muối Fe(NO3)2 có trong dung dịch là

 • A 5,4
 • B 7,2
 • C 10,8
 • D 8,1

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Viết và tính theo PTHH.

Fe + 2Ag+ → Fe2+  + 2Ag

Chú ý phản ứng sau: Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag

Lời giải chi tiết:

nFe = 8,96 : 56 = 0,16 mol; nAgNO3 = 0,44 mol

Fe   +    2Ag+    →      Fe2+  +   2Ag

0,16 → 0,32dư 0,12  → 0,16   → 0,32  (mol)

Fe2+       +      Ag+ → Fe3+ + Ag

0,12dư 0,04  ← 0,12          → 0,12 (mol)

Vậy mFe(NO3)2 = 0,04.180 = 7,2 gam

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Ngâm một thanh kim loại M hóa trị II trong 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,4M đến khi dung dịch hết màu xanh. Biết rằng toàn bộ Cu sinh ra đều bám hết lên thanh M, khối lượng thanh M tăng 0,64 gam. Nguyên tử khối của M là:

 • A 24 
 • B 56  
 • C 65
 • D 27

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Tính toán theo phương trình ion: M + Cu2+ → M2+ + Cu

Lời giải chi tiết:

Vì dung dịch hết màu xanh sau phản ứng => Cu2+ phản ứng hết

nCu2+ = 0,2.0,4 = 0,08 mol

PT ion: M + Cu2+ → M2+ + Cu

=> nM = nCu = nCu2+ = 0,08 mol

=> mKL tăng = mCu - mM pứ => 64.0,08 - 0,08M = 0,64 => M = 56 (Fe)

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Ngâm một đinh sắt trong 200 ml dung dịch CuSO4 xM. Sau khi phản ứng hoàn toàn, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6 gam. Giả sử tất cả lượng Cu sinh ra đều bám hết vào đinh sắt. Giá trị của x là

 • A 1,5.
 • B 2,0.
 • C 0,5.
 • D 1,0.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Khối lượng đinh sắt tăng là mđinh sắt tăng = mCu sinh ra - mFe phản ứng

Từ đó tìm được giá trị x.

Lời giải chi tiết:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Theo PTHH ta có: nCu = nFe phản ứng = nCuSO4  = 0,2x mol

Khối lượng đinh sắt tăng là mđinh sắt tăng = mCu sinh ra - mFe phản ứng = 64. 0,2x - 56. 0,2x = 1,6 gam

Giải phương trình trên tìm được x = 1,0 M

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Tiến hành hai thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M.

- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Biểu thức biểu diễn mối quan hệ giữa V1 và V2 là

 • A V= 2V2.
 • B V= V2.
 • C V= 0,5V2.
 • D 2V= V2.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

- TN1: Tính khối lượng chất rắn thu được m1 = m + mCu – mFe

- TN2: Tính khối lượng chất rắn thu được m2 = m + mAg - mFe

- m1 = m2 → Mối liên hệ V1 và V2

Lời giải chi tiết:

Do Fe dư nên cả hai trường hợp muối đều phản ứng hết.

Thí nghiệm 1: Khối lượng rắn thu được là:

\({m_1} = m + \left( {64-56} \right).{V_1}\left( g \right)\)

Thí nghiệm 2: Khối lượng rắn thu được là:

\({m_2} = m + (108.0,1.{V_2} - 56.\frac{{0,1 \times {V_2}}}{2})(g)\)

Mà m1 = m2 → V1 = V2 

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

40 bài tập một kim loại tác dụng với nhiều muối có lời giải

30 bài tập một kim loại tác dụng với nhiều muối đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
20 bài tập về nhiều kim loại tác dụng với một muối có lời giải

20 bài tập về nhiều kim loại tác dụng với một muối đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
20 bài tập về nhiều kim loại tác dụng với nhiều muối có lời giải

20 bài tập về nhiều kim loại tác dụng với nhiều muối đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
20 bài tập về kim loại tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng) có lời giải

20 bài tập về kim loại tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng) đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
20 bài tập về kim loại tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc có lời giải

20 bài tập về kim loại tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
30 bài tập vận dụng cao về tính chất hóa học của kim loại có lời giải

Tổng hợp 30 bài tập vận dụng cao về tính chất hóa học của kim loại đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và giải chi tiết

Xem chi tiết
20 bài tập về hợp kim của kim loại có lời giải

20 bài tập về hợp kim của kim loại đầy đủ các dạng từ dễ đến khó, trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
50 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về tính chất - dãy điện hóa của kim loại có lời giải

50 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về tính chất - dãy điện hóa của kim loại đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
50 câu hỏi mức độ nhận biết về dãy điện hóa của kim loại có lời giải (phần 1)

Tổng hợp 50 câu hỏi mức độ nhận biết về dãy điện hóa của kim loại đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem chi tiết
50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về tính chất hóa học của kim loại có lời giải (phần 1)

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về tính chất hóa học của kim loại đầy đủ tự luận và trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem chi tiết
40 câu hỏi lý thuyết về tính chất vật lý của kim loại có lời giải

40 câu hỏi lý thuyết có tính chất vật lý của kim loại đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết