Đề số 68 - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học


Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề trắc nghiệm

Đề bài

Câu 1. Khi nói về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. chọn lọc tự nhiên không bao giờ đào thải hết alen trội gây chết ra khỏi quần thể.

B. chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, từ đó làm thay đổi tần số alen của quần thể.

C. chọn lọc tự nhiên làm thay đổi số alen của quần thể vi khuẩn chậm hơn so với quần thể sinh vật lưỡng bội.

D. Chọn lọc chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với chọn lọc chống lại alen trội.

Câu 2: Nhận định nào sau đây là không đúng  khi nói về nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu?

A. Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác.

B. Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quả trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.

C. Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống.

D. Thường được phân chia thành nguyên tố đại lượng và vi lượng tương ứng với hàm lượng của chúng trong mô thực vật.

Câu 3: Đặc điểm của con đường thoát hơi nước qua khí khổng ở thực vật là:

A. lượng nước thoát ra lớn, không thể điều chỉnh được bằng sự đóng mở của khí khổng.

B. lượng nước thoát ra nhỏ, không thể điều chỉnh được sự đóng mở của khí khổng.

C. lượng nước thoát ra nhỏ, có thể điều chỉnh được sự đóng mờ của khí khổng.

D. lượng nước thoát ra lớn, có thể điều chỉnh được bằng sự đóng mở của khí khổng.

Câu 4: Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây là không đúng ?

(1)Cách li địa lí là những trờ ngại về mặt địa lí như sông, núi, biển.... ngăn cản các cá thể của quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau.

(2)Cách li địa lí trong một thời gian dài sẽ dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới.

(3)Cách li địa lí góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.

(4) Cách li địa lí có thể xảy ra đối với loài có khả năng di cư, phát tán và những loài ít di cư.

A.0                                              B.2

C. 4                                              D.3

Câu 5: Biện pháp bảo quản nông phẩm nào sau đây là không phù hợp?

A. ức chế hô hấp của nông phẩm về không.

B. Bảo quản khô.

C. Bảo quản lạnh

D.Bảo quản trong môi trường khí biến đổi.

Câu 6: Khi nói về các bệnh, tật di truyền, phát biểu nao sau đây là đúng ?

A. Nguyên nhân gây ra bệnh Đao là do mẹ sinh con ở tuổi sau 35.

B. có thể sử dụng phương pháp tế bào học để phát hiện các bệnh sau: Đao, Tơcnơ, Patau, mèo kêu, ung thư máu, túm lông ở tai, bạch tạng,

C. Bệnh phenilketo niệu có thể được chữatrị bằng cách ăn kiêng hợp lý.

D. Bệnh mù màu chỉ gặp ở nam, không gặp ở nữ

Câu 7. Khi nói về cơ chế dịch mã, có bao nhiêu nhận định không đúng  trong cáo nhận định sau?

(1) Trên một phân tử mARN hoạt động của pôlixom giúp tạo ra các chuỗi polipeptit khác loại

(2) Khi dịch mã, riboxom dịch chuyển theo chiều 3'- 5' trên phân tử mARN.

(3) Với bộ ba UAG trên mARN thì tARN mang đối mã là AUX.

(4) Các chuỗi polipeptit sau dịch mã được cắt bỏ axit amin mở đầu và tiếp tục hình thành các bậc cấu trúc cao hơn để trở thành prôtêin có hoạt tính sinh học

(5) Sau khi hoàn tất quá trình dịch mã, ribôxôm tách khỏi mARN và giữ nguyên cấu trúc để chuẩn bị cho quá trình dịch mã tiếp theo

Phương án đúng  là:

A. 2                                             B. 4

C. 1                                              D. 3

Câu 8. Người ta có thể tạo ra giống cây khác loài bằng phương pháp ?

(1) lai tế bào xôma.

(2) lai khác dòng, khác thứ

(3) lai xa kèm đa bội hóa.

(4) nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn thành cây đơn bội

A. (1) và (4).                              B.(3)và(4).

C. (1) và (3).                              D. (2) và (4)

Câu 9: Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu:

A. Qua mạch rây theo chiều từ trên xuống.

B. Từ mạch gỗ sang mạch rây.

C. Từ mạch rây sang mạch gỗ.

D. Qua mạch gỗ.

Câu 10. Khi nói về các enzim tham gia quá trình nhân đôi ADN, nhận định nào sau đây làđúng 

A. Thứ tự tham gia của các enzim là: Tháo xoắn → ADN polimeraza →ARN polimeraza→ Ligaza.

B. Cả ADN polimeraza và ARN polimeraza đều chỉ di chuyển trên mạch khuôn theo chiều 3 ’ - 5’.

C. ARN polimeraza có chức năng tháo xoắn và tổng hợp đoạn mồi.

D. ADN polimeraza có thể tổng hợp nucleotit đâu tiên của chuỗi polinucleotit.

Câu 11: Các nhân tố nào dưới đây làm thay đổi tần số alen nhanh và được xem là các nhân tố chính gây nên sự thay đổi tiến hóa mạnh nhất?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên, di nhập gen, đột biến.

B. Chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, di nhập gen.

C. Chọn lọc tự nhiên, di nhập gen, đột biến..

D. Chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên

Câu 12: Phát biểu nào dưới đây về di truyền trong y học là không chính xác?

A. Một số bệnh di truyền hiện đã có phương pháp điều trị dứt điểm.

B. Có thể dự đoán khả năng xuất hiện các tật bệnh di truyền trong những gia đình mang đột biến.

C. Nhiều tật bệnh di truyền và các dị tật bẩm sinh liên quan đến đột biến NST hoặc đột biến gen.

D. Bằng các phương pháp và kĩ thuật hiện đại đã có thể chuẩn đoán sớm và chính xác các bệnh di truyền thậm chí ngay từ giai đoạn bào thai.

Câu 13: Ví dụ nào sau đây phản ánh sự tiến hóa phân li?

A. Tay người và cánh dơi

B. cánh dơi và cánh ong mật

C. tay người và vây cá

D. cánh dơi và cánh bướm

Câu 14. Nhận định nào sau đây là đúng  với các đăc trưng di truyền của quầnthể?

A. Mỗi quần thể có một vốn gen đặc trưng, là tập hợp tất cả các kiểu gen có trong quần thể ở một thời xác định.

B. Quần thể ngẫu phối có thể duy trì được sự đa dạng di truyền của quần thể.

C. Tự thụ phấn hoặc giao phối gần luôn dẫn đến thoái hóa giống

D. Quần thể giao phối làm tăng tần số alen có hại trong quần thể.

Câu 15: Một giống lúa có alen A gây bệnh vàng lùn, để tạo thể đột biến mang kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh này người ta tiến hành các bước sau:

(1)Chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh.

(2)Xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến, gieo hạt mọc thành cây.

(3)Cho các cây kháng bệnh lai với nhau hoặc tự thụ phấn tạo dòng thuần.

Thứ tự đúng 

A. (1) → (2) → (3).          B.(2)→(3)→(1).

C. (2) →(1) →(3).             D. (1)→(3) →(2)

Câu 16: Nguyên liệu được sử dụng trong pha tối của quá trình quang hợp là:

A. O2, ATP, NADPH.

B. H2O; ATP, NADPH

C. NADPH, H2O, CO2

D. ATP, NADPH, CO2.

Câu 17. Khi nói về hô hấp ở thực vật, nhận định nào sau đây là đúng  ?

A. Hô hấp sáng giúp tăng lượng sản phẩm quang hợp

B. Thực vật không có cơ quan hô hấp chuyên trách

C. phần năng lượng hô hấp được thải ra qua dạng nhiệt là hao phí, không cần thiết

D. phân giải kị khí gồm đường phân, chu trình crep và chuỗi chuyền electron

Câu 18.Cho các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng  về Operon Lac ở vi khuẩn E.coli

(1) Operon Lac gồm vùng khởi động, vùng vận hành, nhóm gen cấu trúc Z, Y, A.

(2) Protein ức chế đóng vai trò là chất cảm ứng để đóng hoặc mở Operon

(3) gen điều hòa luôn hoạt động dù môi trường có hay không có Lactose

(4) khi môi trường có lactose , nhóm gen cấu trúc Z,Y,A được phiên mã và dịch mã tạo ra một loại enzyme phân giải lactose

(5) điều hòa hoạt động của Operon Lac chủ yếu diễn ra ở giai đoạn phiên mã và dịch mã.

A.1                                              B.2

C. 3.                                             D. 4

Câu 19. Trong quá trình dịch mã ở trong tế bào chất của tế bào nhân thực, không có sự tham gia của loại tARN mang bộ ba đối mã là

A. 3’AUG5’                          B. 5’AUU3’

C. 3’AUX5’                           D. 5’AUG3’

Câu 20: Sơ đồ bên mô tả một số giai đoạn của quá trình chuyển hóa nito trong tự nhiên. Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểukhông đúng ?

 

(1) Giai đoạn (a) do vi khuẩn phản nitrat hóathực hiện

(2)Giai đoan (b) và (c) đều do vi khuẩn nitrit hóa thực hiện

(3)Giai đoạn (d) là bước trung gian làm tăng lượng đạm cho đất

(4)Giai đoạn (e) do vi khuẩn amôn hóa thực hiện,

A.1                                              B.2

C. 3                                              D. 4

Câu 21: Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là

A. Sự trao đội chéo không cân giữa hai cromatit khác nguồn của cặp nhiễm săc thể kép không tương đồng.

B. Sự trao đội chéo không cân giữa hai cromatit khác nguồn của cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng,

C. Sự trao đổi chéo cân giữa hai cromatit khác nguồn của cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng.

D. Sự trao đổi chéo cân giữa hai cromatit khác nguồn của cặp nhiễm sắc thể kép không tương đồng.

Câu 22: Động vật có vú đằu tiên xuất hiện ở

A. kỉ Silua.

B. kỉ Phấn trắng

C. Jura.

D. kỉ Đệ tam.

Câu 23: Trong các phương pháp sau đây, phương pháp nào sẽ tạo ra giống mới có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen

A. Cấy truyền phôi,

C. Lai xa và đa bội hóa.

B. Lai tế bào sinh dưỡng.

D. Nhân bản vô tính

Câu 24: Khi nói đến sự di truyền của gen trong nhân và gen trong tế bào chất, nhận định nào sau đây không đúng ?

A. Các gen nằm trong ti thể được di truyền theo dòng mẹ, nghĩa là đời con luôn có kiểu hình của mẹ.

B.Các tính trạng do gen nằm trong tế bào chất quy định không có sự phân tính

C. Gen trong nhân luôn phân chia đồng đều cho các tế bào con, gen trong tế bào chất luôn phân chia không đồng đều cho các tế bào con.

D. Có thể dựa vào phép lai phân tích để biết gen nằm trong nhân hay trong tế bào chất.

Câu 25: Khi nói vê cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp người ta đưa ra một số nhận xét sau

(1)Trên màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng.

(2)Trên màng tilacôit là nơi xảy ra phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp.

(3)Chất nên strôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp.

Số phát biều đúng  là:

A. 0                                             B. 1

C. 2                                              D. 3

Câu 26: Sự hình thành loài mới theo Đacuyn:

A. Là quá trình cải biến thành phần kiểu gen của quần thể gốc tao ra kiểu gen mới  cách ly sinh sản với quầnthể gốc

B.  Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, thông qua việc tích lũy các biến đổi nhỏ trong một thời gian dài tương ứng với sự thay đổi của ngoại cảnh.

C. Loài mới có thể được hình thành một cách nhanh chóng do các đột biến lớn.

D. Loài mới được hình thành qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng của chọn lọc tư nhiên con đườngphân ly tính trạng.

Câu 27. Đột biến gen và đột biến nhiễm săc thể có điểm khác nhau cơ bản là

A. Đột biến nhiễm sắc thể có thể làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể, còn đột biến gen không thể làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm săc thể.

B. Đột biến nhiễm sắc thể thường phát sinh trong giảm phân, còn đột biến gen thường phát sinh trong nguyên phân.

C. Đột biến NSTcó hướng, còn đột biến gen vô hướng.

D. Đột biến NST có thể gây chết,còn đột biến gen không thể gây chết.

Câu 28.Đểxác định quy luật di truyền chi phối sự hình thành màu sắc hoa một nhà khoa học đã tiến hành các phép lai sau:

Phép lai 1: lai hai dòng thuần chủng hoa trắng (1) với dòng thuần chủng hoa trắng (2) thu được 100% hoa trắng

Phép lai 2: lai hai dòng thuần chủng hoa trắng (2) với dòng thuần chủng hoa trắng (3) thu được 100% hoa trắng

Phép lai 3: lai hai dòng thuần chủng hoa trắng (1) với dòng thuần chủng hoa trắng (3) thu được 100% hoa xanh

Biết quá trình phát sinh giao tử không xảy ra đột biến. Có các kết luận sau về sự di truyền màu sắc

(1)Khi cho cây hoa xanh ở phép lai 3 lai với dòng hoa trắng (1) hoặc (2) đời con đều cho 25% hoa xanh

(2)Màu sắc hoa được quy định bởi một gen có nhiều alen.

(3)Nếu cho các cây hoa xanh ở phép lai 3 tự thụ phấn thi kiểu hình hoa trắng ở đời con chiếm 43,75%.

(4)Tính trạng màu sắc hoa do gen ngoài nhân quy định.

Có bao nhiêu kết luận đúng ?

A.3                                              B.2.

C.1.                                              D. 4

Câu 29: Thực hiện một phép lai P ở ruồi giấm: ♀AB/ab Dd × ♂ AB/ab Dd thu được F1, trong đó kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 4%. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng. Có các dự đoán sau đây đối với kết quả ở F1

(1)Có 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình. .

(2)Số loại kiểu gen đồng hợp là 8.

(3)Kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 16%.

(4)Tỉ lệ kiểu hình có 2 trong 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 30%

Có bao nhiêu phát biểu đúng ?

A.4.                                              B.2.

C. 1.                                             D. 3.

Câu30: ở một loài động vật, cho phép lai P: ♂\(AaBbX_E^DX_e^d \times AaBBX_E^DY\)♀.Biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng. Cho các phát biểu sau:

(1)Có tối đa 16 loại trứng và 4 loại tinh trùng.

(2)Số loại kiểu hình tối đa có thể được tạo ra ở thế hệ sau là 15 kiểu hình.

(3)Số loại kiểu gen tối đa có thể được tạo ra ở thế hệ sau là 48 kiểu gen.

(4)Số loại kiểu hình tối đa của giới đực ở đời con là 24

(5)Nếu có 5 tế bào sinh tinh ở phép lai P giảm phân bình thường, trong đó có 1 tế bào xảy ra hoán vị thì số loại tinh trùng tối đa là 12.

Có bao nhiêu phương án sau đây đúng ?

A. 3                                             B. 1

C. 4                                              D.2

Câu 31: Khi cho ruồi giấm cái cánh xẻ lai với ruồi đực cánh bình thường (P), thu được F1 gồm 87 con cái cánh bình thường; 86 con cái cánh xẻ và 85 con đực cánh bình thường. Phát biểu nào sau đây không phù hợp với phép lai này? Biết rằng hình dạng cánh do một gen chi phối.

A. Ở F1 có một nửa số con đực bị chết.

B. Con cái ở thế hệ P dị hợp tử một cặp gen.

C. Có xảy ra hiện tượng gen đa hiệu.

D. Các cá thể bị chết mang tính trạng lặn.

Câu 32: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa vàng, alen a quy định hoa trắng. Một quần thể ban đầu (P) có cấu trúc di truyền là: 0,5AA + 0,2Aa + 0,3aa = 1. Người ta tiên hành thí nghiệm trên quần thể này qua 2 thế hệ. Ở thế hệ thứ nhất (F1) được tỉ lệ phân ly kiểu hình là 84% cậy hoa vàng:16% cây hoa trắng, ở thế hệ thứ 2 (F2) tỉ lệ phân ly kiểu hình là 72% cây hoa vàng: 28% cây hoa trắng. Biết rằng không cò sự tác động của các yếu to làm thay đổi tần số alen của quần thể. Quá trình thí nghiệm này là:

A. Cho P tự thụ phấn và cho F1giao phấn.

B. Cho giao phấn từ P đến F2

C. Cho Pgiao phấn và cho F1  tự thụ phấn

D. Cho tự thụ phấn từ P đến F2

Câu 33: Chobiết mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể, alen A quy định hoa kép trội hoàn toàn so với alen a quy djnh hoa đơn; Alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quà chua.Trong một quần thể đạt cân bằng di truyền, người ta đem giao phấn ngẫu nhiên một số cá thể thì thu được ở F1 gồm 63% cây hoa kép quả ngọt; 12% cây hoa kép, quả chua; 21% cây hoa đơn, quả ngọt; 4% cây hoa đơn, quả chua.

Cho các phát biểu sau:

(1)Tần so alen A bằng tần số alena

(2) Tần số alen B = 0,4.

(3)Nếu chỉ tính trong tổng số hoa đơn, quả ngọt ở F1 thì cây có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 3/7

(4)Nếu đem tất cả cây hoa đơn, quả ngọt ở F1 cho giao phấn ngẫu nhiên thì đời F2 xuât hiện loại kiểu hình hoa đơn, quả chua chiếm tỉ lệ 4/49;

Có bao nhiêu phát biểu không đúng ?

A. 2                                             B.3

C.4                                               D.1

Câu 34: Thực hiện phép lai P: ♂ AaBbCcDdee ×♀ aaBbCCDdEE. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể mang kiểu hình khác với bố và mẹ ở F1 là bao nhiêu? Biếtmột gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn.

A.50%.                            B. 31,25%.

C.25%                              D.71,875%.

Câu 35:Ở người, bệnh M di truyền do một gen có 2 alen quy định, trội lặn hoàn toàn. Người đàn ông (1) không mang alen bệnh lấy người phụ nữ (2) bình thường, người phụ nữ (2) có em trai (3) bị bệnh M. Cặp vợ chồng (1) và (2) sinh một con trai bình thường (4). Người con trai (4) lớn lên lấy vợ (5) bình thường, nhưng người vợ (5) co chị gái (6) mắc bệnh M. Những người khác trong gia đinh đều không mắc bệnh M. Khả năng nào sau đây có thể xảy ra với con của cặp vợ chồng (4) và (5)?

A. Khả năng con đầu lòng mắc bệnh là 1/18.

B. Khả năng con họ không mang alen bệnh là 18,75%.

C. Chắc chắn con gái của họ không mang alen bệnh.

D. Khả năng con trai của họ bình thường là 15/18.

Câu 36: Hai tế bào sinh tinh đều có kiểu gen AB/ab XDXd giảm phân bình thường nhưng xảy ra hoán vị gen ở một trong hai tế bào. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra là

A.4.                                              B. 6.

C. 16.                                           D.8.

Câu 37: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n=6), nghiên cứu tế bào học hai cây thuộc loài này người ta phát hiện tế bào sinh dựỡng của cây thứ nhất có 14 nhiễm sắc thể  đơn chia thành 2 nhóm giống nhau đang phân ly về hai cực của tế bào. Tế bào sinh dưỡng của cây thứ 2 có 5 nhiễm sắc thể kép đang xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Có thể dự đoán:

A. Cây thứ 2 có thể là thể một, cây thứ nhất có thể là thể ba.

B. Cây thứ nhất là thể một, cây thứ hai là thể ba.

C. Cả hai tế bào đang ở kỳ giữa của nguyên phân.

D. Cả 2 tế bào đang ở kỳ giữa của giảm phân.

Câu 38: Bệnh alkan niệu (alk) là một bệnh di truyền hiếm gặp. Gen gây bệnh (alk) là gen lặn nằm trên nhiễm săc thể thường. Gen alk liên kết với gen I mã hoá cho hệ nhóm máu ABO. Khoảng cách giữa gen alk và gen I là 11 cM. Dưới đây là một sơ đồ phả hệ của một gia đình bệnh nhân:

 

Nếu cá thể 3 và 4 sinh thêm đứa con thứ 5 thì xác suất để đứa con này bị bệnh ankan niệu là bao nhiêu ? Biết rằng bác sĩ xét nghiệm đứa con thứ 5 có nhóm máu B.

A. 5,5%                                       B. 2,75%

C.1,25%                                      D. 2,5%

Câu 39: Một gen của sinh vật nhân sơ chỉ huy tổng hợp 3 polipeptit  đã huy động từ môi trường nội bào 597 axit amin các loại. Phân tử mAKN được tổng hợp từ gen trên có 100A ; 125U . Gen đã bị đột biến  dẫn đến hậu quả tổng số nuclêôtit trong gen không thay đổi nhưng tỷ lệ A/G bị thay đổi và bằng 59,57%. Độtbiến trên thuộc dạng nào sau đây?

A. Thay thế hai cặp G - X bằng hai cặp A - T.

B. Thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T.

C. Thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X.

D. Thay thế hai cặp A - T bằng hai cặp G - X.

Câu 40: Cho cây hoa vàng dị hợp tất cả các cặp gen lai với ba dòng hoa xanh thuần chủng thu được kết quả như sau:

-Pl: Lai với dòng 1 → F1: 1 vàng : 3 xanh.

-P2: Lai với dòng 2→F1: 1 vàng : 7 xanh.

-P3: Lai với dòng 3 → F1: 1 vàng : 1 xanh.

Cho các nhận xét sau đây, có bao nhiêu nhận xét không đúng ?

(1)Tính trạng do hai cặp gen không alen tương tác bổ sung quy định.

(2)Dòng 1 có kiểu gen đồng hợp lặn.

(3)Dòng 1 và dòng 3 có số kiểu gen bằng nhau

(4)Dòng 1 và dòng 3 lai với nhau cóthể ra kiểu hình hoa vàng.

A. 2                                             B. 3

C. 1                                              D. 4

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

D

B

D

B

A

6

7

8

9

10

C

D

C

D

C

11

12

13

14

15

B

A

A

B

B

16

17

18

19

20

D

B

B

C

D

21

22

23

24

25

C

B

C

D

C

26

27

28

29

30

D

A

C

C

B

31

32

33

34

35

D

C

A

D

A

36

37

38

39

40

B

A

A

C

A

Xem thêm: Lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.