Đề số 56 - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học


Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề trắc nghiệm

Đề bài

Câu 81: Cơ thể  có kiểu gen AaBb giảm phân bình thườngsinh ra giao tử Ab chiếm tỉ lệ là

A.30%                                           B.10%

C. 25%                                          D.50%

Câu 82: Khi nói về nuôi cấy mô và tế bào thực vật, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Phương pháp nuôi cấy mô được sử dụng để tạo nguồn biến dị tổ hợp

B. Phương pháp nuôi cấy mô có thể tạo ra số lượng cây trồng lớn trong một thời gian ngắn

C. Phương pháp nuôi cấy mô có thể bảo toàn được một số nguồn gen quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng

D. Phương pháp nuôi cấy mô tiết kiệm được diện tích nhân giống

Câu 83: Hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật có ý nghĩa gi ?

A. Tiết kiệm vật liệu di truyền

B. Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể  mới

C. Hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội

D. Hình thành nội nhũ (2n) cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển

Câu 84: Sự xâm nhập của nước vảo tế bào lông hút theo cơ chế

A. Chủ động

B. Thẩm thấu

C. Cần tiêu tốn năng lượng

D. Nhờ các bơm ion

Câu 85: Đacuyn quan niệm biến dị cá thể là

A. Những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động

B. Những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động nhưng di truyền được

C. Sự phát sinh những sai khác giữa các cá thể trong loài qua quá trinh sinh sản

D. Những đột biến phát sinh do ảnh hưởng của ngoại cảnh

Câu 86: Nhận định nào sau đây là đúngvề phân tử ARN ?

A. Trên phân tử mARN có chứa các liên kết bổ sung A-U, G-X

B. Tất cả các loại ARN đều có cấu tạo mạch thẳng

C. tARN có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm

D. Trên các tARN có các anticôđon giống nhau

Câu 87: Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thêm 1 cặp G-X thì số liên kết hiđrô sẽ

A. tăng 3                                       B. tăng 1

C. giảm 1                                      D. giảm 3

Câu 88: Mỗi alen trong cặp gen phân li đồng đều về các giao tử khi

A. bố mẹ phải thuần chủng

B. số lượng cá thể con lai phải ỉón

C. các NST trong cặp NST tương đồng phân li đồng đều về hai cực của tế bào trong giảm phân

D. alen trội phải trội hoàn toàn

Câu 89: Phương thức hình thành loài cùng khu thể hiện ở những con đường hình thành loài nào ?

A. Hình thành loài bằng cách li sinh thái và cách li tập tính

B. Hỉnh thành loài bằng cách li địa lí và lai xa kèm theo đa bội hóa

C. Hình thành loài bằng cách li địa lí và cách li tập tính

D. Hình thành loài bằng cách li địa lí và cách li sinh thái

Câu 90: Cơ quan tương đồng là những cơ quan

A. bắt nguồn từ một cơ quan tổ tiên, đảm nhiệm những chức phận giống nhau

B. bắt nguồn từ một cơ quan ở loài tổ tiên mặc dù hiện tại, các cơ quan này không còn chức năng hoặc chức năng bị tiêu giảm

C. có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau

D. bắt nguồn từ một cơ quan ở loài tổ tiên mặc dù hiện tại, các cơ quan này có thể thực hiện các chức năng rất khác nhau

Câu 91: Khi ở trạng thái nghỉ ngơi thì

A. Mặt trong của màng nơron tích điện âm, mặt ngoài tích điện dương 

B. Mặt trong và mặt ngoài của màng nơron đều tích điện âm

C. Mặt trong và mặt ngoài của màng nơron đều tích điện dương

D. Mặt trong của màng nơron tích điện dương, mặt ngoài tích điện âm.

Câu 92. Các tế bào ngoài cùng của vỏ cây thần gỗ được sinh ra từ dâu ?

A. Tầng sinh bần

B. Mạch rây sơ cấp

C. Tầng sinh mạch

D. Mạch rây thứ cấp

Câu 93: Trong các nhân tố tiến hóa dưới đây, có bao nhiêu nhân tố tiến hóa vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể  ?

(1) Chọn lọc tự nhiên.

(2) Đột biến.

(3) Giao phối không ngẫu nhiên.

(4) Các yếu tố ngẫu nhiên.

(5) Di-nhập gen.

A. 1                                                B. 2

C. 4                                                D 3

Câu 94: Ở một loài thực vật, khi lai cây quả đỏ thuần chủng với cây quả vàng thuần chủng thu dược F1 100% cây quà đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu dược 271 cây quả đỏ và 209 cây quả vàng. Cho biết không cổ đột biển mói xảy ra.Tính trạng trên chịu sự chi phối của quy luật di truyền nào ?

A. Tương tác công gộp

B. Quy luật phân li

C. Tương tác bồ sung

D. Quy luật liên kết gen

Câu 95: Cho các thành tựu sau:

(1)Tạo giống dâu tằm tứ bội.

(2)Tạo giống dưa hấu đa bội.

(3)Tạo ra giống lủa “gạo vàng” cỏ khả năng tổng hợp ß-carôten (tiền chất tạo vitamin A) trong hạt.

(4)Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt.

Các thành tựu được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến là

A. (3)và(4)                                 B. (l)và(2)

C. (1) và (3)                               D. (2) và (4)

Câu 96: Ở một loài động vật, cặp gen Aa nằm trên cặp NST số 2 và bb nằm trên cặp NST số 3. Một tế bào sinh tinh trùng cổ kiểu gen Aabb thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử. Biết rằng cặp NST số 2 không phân li ở kì sau I trong giảm phân, giảm phân II diễn ra bình thường; cặp nhiễm sắc thể số 3 giảm phân bình thường. Tính theo lí thuyết, các loại giao tử được tạo ra là

A. Abb, abb, A, a

B. Aab, b

C. Abb, abb, O

D. Aab, a hoặcAab, b

Câu 97: Những động vật nào sau đây phát triển qua biến thái hoàn toàn ?

A. Ong, tôm, cua

B. Bướm, ong, ếch

C. Tôm, ve sầu, ếch

D. Ong, ếch, châu chấu

Câu 98:Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng, cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra loại giao tử 2n cổ khả năng thụ tịnh bình thường. Xét các tổ hợp lai:

(l) AAaa × AAaa

(2) AAaa × Aaaa.

(3) AAaa × Aa.

(4)Aaaa × Aaaa.

(5)AAAa × aaaa

(6)Aaaa × Aa.

Theo lý thuyêt, những tổ hợp lai sẽ cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con 11quả đỏ : 1 quả vàng là

A. (2), (3)                                      B. (1),(6)

C. (3), (5)                                      D. (4), (5)

Câu 99: Hô hấp sáng xảy ra với sự tham gia của những bào quan nào dưới đây ?

(1)Lizôxôm.

(2) Ribôxôm.

(3) Lục lạp

(4) Perôxixôm.

(5) Tỉ thể.

(6) Bộ máy Gôngi.

Phương án trả lời đúnglà:

A. (1), (4) và (5)

B. (l),(4) và (6)

C. (2), (3) và (6)

D. (3), (4) và (5)

Câu 100: Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông đen. Tại sao các tế bào của cùng một cơ thể, có cùng một kiểu gen nhưng lại biểu hiện màu lông khác nhau ở các bộ phận khác nhau của cơ thể? Để lí giải hiện tượng này, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm: cạo phần lông trắng trên lưng thỏ và buộc vào đó cục nước đá; tại vị trí này lông mọc lên lại có màu đen. Từ kểt quả của thí nghiệm trên, có bao nhiêu kết luận đúngtrong các kết luận sau đây ?

(1)Các tế bào ở vùng thân có nhiệt độ thấp hơn các tế bào ở các đầu mút cơ thể nên các gen quy đinh tổng hợp sắc tố mêlanin không dược biểu hiện, do đó lông có màu trắng.

(2)Gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin biểu hiện ở điều kiện nhiệt độ thấp nên các vùng đầu mút của cơ thể lông có màu đen.

(3)Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen quy định tổng hợp sắc to melanin

(4) Khi buộc cục nước đá vào từng lông bị cạo, nhiệt độ giảm đột ngột làm phát sinh đột biến gen ở vùng này làm cho lông mọc lên cổ màu đen.

A. 3                                                B. 1

C. 2                                                D. 4

Câu 101: Vận động tự vệ của cây trinh nữ thuộc loại

A. Ứng động sinh trưởng          

B. Hướng động dương

C. Hướng động âm

D. Ứng động không sinh trưởng

Câu 102: Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây ?

(1)Tạo lực hút đầu trên.

(2)Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng.

(3)Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

(4)Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí

Phương án trà lời đúnglà:

A.(2), (3) và (4)

B.(l),(2)và(4)

C. (l),(3)và(4)

D.(l),(2) và (3)

Câu 103: Đặc điểm nào không đúngđối với quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực ?

A. Mỗi đơn vị nhân đôi có một chạc tái bản hình chữ Y

B. Trên mỗi phân tử ADN có nhiều đơn vị tái bản

C. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bán bảo toàn và nguyên tắc bổ sung

D. Quá trình nhân đôi ADN xảy ra ở kì trung gian giữa hai lần phân bào

Câu 104:Ở  một quần thể thực vật lưỡng bội, xét hai cặp gen Aa và Bb nằm trên hai cặp NST tương đổng khác nhau. Biết rằng quần thể sinh sản hữu tính theo kiểu ngẫu phối và cân bằng di truyền, có tẩn số alen A bằng 0,7; tần số alen B bằng 0,5. Tỉ lệ kiểu gen AaBb trong quần thể là

A. 21%                                          B. 42%

C. 50%                                          D. 24%

Câu 105: Một gen bình thường dài 0,4080 μm, có 3120 liên kết hiđrô, bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit nhưng không làm thay đổi số liên kết hiđrô của gen. số nuclêôtit từng loại của gen đột biến có thể là:

A. A = T = 270; G =X= 840

B. A = T = 479;G =X= 721 hoặc A=T = 481;G =X= 719

C. A = T = 840; G =X= 270

D. A = T = 480; G =X= 720

Câu 106: Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai P:♂AaBb × ♀aaBb.Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác diễn ra bình thường; cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo ra tối đa số loại hợp tử dạng 2n -1, dạng 2n+l lần lượt là

A. 3,3                                             B. 5,5

C. 2,2                                             D. 6,6

Câu 107: Phát biểu nào sau đây đúngnhất khi nói về các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được?

A. nitơ vô cơ trong các muối khoáng, nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (có trong đất) và cây hấp thụ được là nitơ khoáng (NH4+ và NO3-)

B. nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (có trong đất) và cây hấp thụ được là nitơ ở dạng khử NH4+

C. nitơ vô cơ trong các muối khoáng (có trong đất) và cây hấp thu được là nitơ khoáng (NH3 và NO3)

D. nitơ vô cơ trong các muối khoáng và nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (xác thực vật, động vật và vi sinh vật)

Câu 108:Ở một loài thực vật, gen A quy định cây thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định cây thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này nằm trên hai cặp NST tương đồng khác nhau. Cho hai cây đều dị hợp tử hai cặp gen lai với nhau thu được F1. Ở F1, lấy ngẫu nhiên một cây thân thấp, hoa đỏ cho lai với một cây thân cao, hoa đỏ thì ở F2 xuất hiện cây thân thấp, hoa trắng với tỉ lệ là

A. 2/3                                           B. 1/27

C. 8/27                                         D. 4/9

Câu 109: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định màu thân và hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định măt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho giao phối ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân xám, cánh dài, măt đỏ (P), trong tổng số các ruồi thu được ở F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu hình thân đen, cánh cụt mắt đỏ ở F1

A. 17,5%                                       B. 15%

C. 12,5%                                       D. 3,75%

Câu 110.  Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbonhidrat là

A. ATP và NADPH

B. NADPH, O2

C. H2O; ATP

D. ATP và ADP , ánh sáng mặt trời

Câu 111:Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen Aa và Bb lần lượt quy định hai cặp tính trạng màu sắc hoa và hình dạng quả.Cho cây thuần chủng hoa đỏ, quả tròn lai với cây thuần chủng hoa vàng, quả bầu dục thu được F1 có 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho F1 lai với nhau, F2 thu được 4500 cây thuộc 4 loại kiểu hình khác nhau, trong đó có 720 cây hoa đỏ, quả bầu dục. Cho các nhận xét sau:

(1)F2 có 10 kiểu gen.

(2)Ở F2 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn.

(3)F2 có 16 tổ hợp giao tử.

(4)Hai bênF1 đều xảy ra hoán vị gen với tần số bằng 40%

Có bao nhiêu nhận xét đúng?

A. 2                                                B. 3

C. 4                                                D. 1

Câu 112: Cho các bệnh, tật và hội chứng ở người:

(1) . Bệnh bạch tạng.

(7) . Hội chứng Claiphentơ

(2) . Bệnh phêninkêtô niệu.

(8) . Hội chứng 3X.

(3) . Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm.

(9) . Hội chứng Tơcnơ

(4) . Bệnh mù màu

(10) . Bệnh động kinh

(5) . Bệnh máu khó đông.

(11) . Hội chứng Đao.

(6). Bệnh ung thư máu ác tính.

(12). Tật có túm lông ở vành tai

Cho các phát biểu về các trường hợp trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Có 6 trường hợp biểu hiện ở cả nam và nữ.

(2) Có 5 trường hợp có thể phát hiện bằng phương pháp tế bào hoc.

(3) Có 5 trường hợp do đột biến gen gây nên.

(4) Có 1 trường hợp là đột biến thể một

(5) Có 3 trường hợp là đột biến thể ba.

A. 3                                                B. 2

C. 4                                                D. 1

Câu 113: Cho các phát biểu về phitohoocmôn:

(1)Auxin được sinh ra chủ yếu ở rễ cây.

(2)Axit abxixic liên quan đến sự đóng mở khí khổng.

(3)Êtilen có vai trò thúc quả chóng chín, rụng lá.

(4)Nhóm phitohoocmôn có vai trò kích thích gồm: auxin, gibêrelin và axit abxixic.

(5)Để tạo rễ từ mô sẹo, người ta chọn tỉ lệ auxin: xitokinin > 1.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 2                                                B. 4

C. 3                                                D. 1

Câu 114: Cà độc được có 2n = 24. Có một thể đột biến, trong đó ở cặp NST số 1 có 1 chiếc bị mất đoạn ở một chiếc của cặp NST số 3 bị đảo 1 đoạn. Khi giảm phân nếu các NST phân li bình thường thì trong số các loại giao tử được tạo ra, giao tử không mang NST đột biến có tỉ lệ

A. 12,5%                                       B. 25%

C. 50%                                          D. 75%

Câu 115: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tínhXcó 2 alen, alen A quy định mắt đỏ hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F1 giao phối tự do với nhau thu được F2. Cho các phát biểu sau về các con mỗi ở thế hệ F2, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1)Trong tổng số ruồi F2, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ 31,25%.

(2)Tỉ lệ ruồi đực mắt đỏ và ruồi đực mắt trắng bằng nhau.

(3)Số ruồi cái mắt trắng bằng 50% số ruồi đực mắt trắng.

(4)Ruồi cái mắt đỏ thuần chủng bằng 25% ruồi cái mắt đỏ không thuần chủng.

A. 1                                                B.4

C. 3                                                D. 2

Câu 116: Phân tử ADN vùng nhân ờ vi khuẩn E. coli được đánh dấu bằng N15cả hai mạch đơn.Nếu chuyển E. coli này sang nuôi cấy trong môi trường chi có N14 thì sau 5 lần nhân đôi trong số các phân tử ADN có bao nhiêu phân tử ADN còn chứa N15 ?

A. 8                                                B. 2

C. 6                                                D. 4

Câu 117:Ở một loài động vật, cho con cái (XX) mắt đỏ thuần chủng lai với con đực (XY) mắt trắng thuần chủng thu được F1 đồng loạt mắt đỏ. Cho con đực F1 lai phân tích thu được Fa gồm 50% con đực mắt trắng, 25% con cái mắt đỏ, 25% con cái mắt trắng. Nếu cho con cái F1 lai phân tích, tính theo lí thuyết, tỉ lệ con mắt đỏ thu được ở đời con là

A. 50%                                          B. 25%

C. 12,5%                                       D. 5%

Câu 118: Từ một tế bào xôma có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n, qua một số lần nguyên phân liên tiếp tạo ra các tế bào con. Tuy nhiên, trong một lần phân bào, ở hai tế bào con có hiện tượng tất cả các nhiêm sắc thể không phân li nên đã tạo ra hai tế bào có bộ nhiễm sắc thể 4n; các tế bào 4n này và các tế bào con khác tiếp tục nguyên phân bình thường với chu kì tế bào như nhau. Kết thúc quá trình nguyên phân trên tạo ra 448 tế bào con. Theo lí thuyết, trong số các tế bào con tạo thành, tế bào có bộ nhiễm sắc thể 4n chiếm tỉ lệ bao nhiêu ?

A. 6/7                                           B. 1/7

C. 1/2                                            D. 5/7

Câu 119: Theo dõi chu kỳ hoạt động của tim ở một động vật thấy tỉ lệ thời gian của 3 pha : tâm nhĩ co : tâm thất co : dãn chung lần lượt là 1 : 2 : 3. Biết thời gian pha giãn chung là 0,6 giây. Thời gian (s) tâm thất co là

A. 1/6                                           B. 1/5

C. 2/5                                            D. 5/6

Câu 120: Ở người, gen a gây bệnh mù màu, gen b gây bệnh máu khó đông đều nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X, các gen trội tương ứng quy định các tính trạng bình thường. Nghiên cứu sự di truyền của hai bệnh này trong một gia đình thu được kết quả như sau:

 

Trong số các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1)Nếu xảy ra hoán vị gen với tần số bằng 10% thỉ xác suất để cặp vợ chồng III1× III2 sinh được con gái có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen là 2,5%.

(2)Biết được chính xác kiểu gen của 9 người trong phả hệ.

(3)Người số II2 và IV2 có kiểu gen giống nhau.,

(4)Cặp vợ chồng III1 × III2 sinh được một người con gái bình thường về hai tính trạng với tỉ lệ 50%.

A. 1                                                B. 3

C. 2                                                D. 4

Lời giải chi tiết

81

82

83

84

85

C

A

B

B

C

86

87

88

89

90

C

A

C

A

D

91

92

93

94

95

A

A

C

C

B

96

97

98

99

100

B

B

A

D

C

101

102

103

104

105

D

D

A

A

D

106

107

108

109

110

A

A

B

B

A

111

112

113

114

115

A

B

C

B

C

116

117

118

119

120

B

B

B

C

D

Xem thêm: Lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD