Đề số 24 - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học


Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề trắc nghiệm

Đề bài

Câu 81: Hình thức cảm ứng đơn giản nhất ở động vật là:

A. Di chuyển cơ thể hướng tới hoặc lẩn tránh kích thích.

B. Phản ứng bằng cơ chế phản xạ.         

C. Co rúm toàn thân.

D. Phản ứng định khu.

Câu 82: Điều nào sau đây không đúng với quy trình dung hợp tế bào trần thực vật?

A. Loại bỏ thành tế bào.

B. Cho dung hợp trực tiếp các tế bào trong môi trường đặc biệt.

C. Nuôi cấy các tế bào lai trong môi trường đặc biệt để chúng phân chia và tái sinh thành cây lai khác loài.

D. Cho dung hợp các tế bào trần trong môi trường đặc biệt.

Câu 83: Loại hoocmon không có tác dụng kích thích sinh trưởng của thực vật là:

A. Êtilen.

B. Giberelin.  

C. Auxin.

D. xitôkinin.

Câu 84: Xét các nhân tố tiến hóa:

1. Đột biến

2. Giao phối

3. Chọn lọc tự nhiên.

4.Các yếu tố ngẫu nhiên.

5. Di -nhập gen.

Các nhân tố làm thay đổi tần số tương đối của các alen không theo một hướng xác định là:

A. 1,2,3.                       B.1,2,3,4,5. 

C. 1,3,4,5.                    D. 1,4,5.

Câu 85 : Tạo sinhvật biến đổi gen bằng các phương pháp nào sau đây?

1.Đưa thêm gen lạ vàohệgen

2.Thay thế nhân tế bào.

3.Làm biến đổi một gen đã có trong hệ gen.

4.Lai hữu tính giữa các dòng thuần chủng.

5.Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gennào đó trong hệ gen

Phương án đúng là:

A. 1,3,5                       B. 1,2,3.

C.2,3,5.                        D.3,4,5.

Câu 86: Vai trò chủ yếu của các nguyên tố vi lượng trong cơ thể thực vật là:

A. Hoạt hóa các enzim.

B. Cấu tạo nên diệp lục.

C. Cung cấp năng lượng.

D. Là nguyên liệu cấu trúc của tế bào.

Câu 87: Đặc điểm nào sau đây không có ở kỉ Jura?

A. Cây hạt trần ngự trị.

B. Bò sát cổ ngự trị.

C. Xuất hiện cây hạt kín.

D. Phân hóa chim.

Câu 88: Cho các cặp cơ quan:

1.Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.

2.Vòi hút của bướm và đôi hàm dưới của bọ cạp.

3.Gai cây xương rồng và gai cây hoa hồng.

4.Cánh bướm và cánh chim.

Những cặp cơ quan tương đồng là:

A. 2,3,4.                       B. 1,2.

C. 1,3.                          D. 1, 2, 3

Câu 89: Hạt của cây hạt kín có nguồn gốc từ:

A. Bầu nhụy.              B. Đầu nhụy.

C. Noãn                       D. Noãn cầu

Câu 90: Lactôzơ có vai trò gì trong quá trình điều hòa tổng hợp prôtêin ở sinh vật nhân sơ?

A. Kích thích gen vận hành.

B. Kích thích gen ức chế hoạt động.

C. Làm cho protein ức chế bị bất hoạt, không gắn được vào gen vận hành, kích thích gen cấu trúc protein

D. Cung cấp năng lượng cho quá trình tổng hợp protein.

Câu 91: Trình tự các loài động vật có quá trình trao đổi khí ngày càng hiệu quả là:

A. Lưỡng cư → bò sát → thú → chim         

B. Bò sát → lưỡng cư → thú → chim

C. Bò sát →lưỡng cư → chim → thú.          

D. Lưỡng cư → bò sát → chim → thú

Câu 92: Cho các bệnh và hội chứng bệnh di truyền trên cơ thể người như sau:

(1) Bệnh phêninkêto niệu.

(2) Bệnh bạch cầu ác tính.

(3) Hội chứng Đao.

(4) Bệnh hồng cầu hình liềm.

(5) Hội chứng Tơcnơ.

Có bao nhiêu bệnh hay hội chứng bệnh nêu trên do đột biến gen gây ra?

A.4                              B. 5

C. 3                              D. 2

Câu 93: Sự tác động của các nhân tố sinh học bắt đầu vào thời kì nào của quá trình phát sinh sự sống?

A. Sự hình thành các đại phân tử từ các chất hữu cơ đơn giản.

B. Sự hình thành các chất hữu cơ đơn giản

C. Sự hình thành các đại phân tử tự tái bản.

D. Tiến hóa tiền sinh học.

Câu 94 : Ở giai đoạn phát triển phôi ở động vật, quá trình nào diễn ra mạnh nhất?

A. Phân hóa tế bào và phát sinh hình thái cơ quan.

B. Giảm phân và phân hóa tế bào.

C. Nguyên phân và phân hóa tế bào.

D. Nguyên phân và giảm phân.

Câu 95 : Cho các phát biểu sau đây về các hiện tượng di truyền trên cơ thề sinh vật nhân thực:

(1) Khi xét hai gen liên kết trên một cặp NST thường thì mỗi cặp alen của mỗi gen vẫn tuân theo quy luật phân li

(2)Để các cặp gen nghiệm đúng quy luật phân li độc lập hay liên kết gen cần phải có những điều kiện nhấtđịnh.

(3)Trong các hiện tượng di truyền phân li độc lập, liên kết gen hoàn toàn và hoán vị gen thì phân li độc lập là hiện tượng phổ biến nhất.

(4)Sự tương tác giữa các alen của một gen không thể làm xuất hiện kiểu hình mới trên cơ thể sinh vật.

(5)Một tính trạng có thể được quy định bởi một gen hoặc hai gen hoặc được quy định bởi một gen mà gen đó còn quy định những tính trạng khác.

Có bao nhiêu phát biểu ở trên đúng?

A. 2                 B. 3

C. 1                  D. 4

Câu 96: Ở trẻ em, nếu hoocmôn sinh trưởng tiết ra không đủ sẽ mắc bệnh:

A. Bướu cổ.

B. To đầu xương chi.

C. Đần độn.

D. Lùn.

Câu 97: Hai loài họ hàng sống trong cùng khu phân bố nhưng lại không giao phối với nhau. Lí do nào sau đây có thể là nguyên nhân làm cho hai loài này cách li sinh sản?

1. Chúng có nơi ở khác nhau nên các cá thể không gặp gỡ nhau được.

2. Nếu giao phối cũng không tạo ra con lai hoặc con lai bất thụ.

3. Chúng có mùa sinh sản khác nhau.

4.Con lai tạo ra thường có sức sống kém nên bị đào thải.

5.Chúng có tập tính giao phối khác nhau.

6.Chúng có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau.

Có mấy nguyên nhân đúng?

A. 3                             B. 4

C. 5                              D. 6

Câu 98: Để tạo dòng thuần nhanhnhất,người ta dùng công nghệ tế bào nào?

A. Tạo giống bằng chọn dòng tế bào xôma có biến dị.

B. Dung hợp tế bào trần.

C. Nuôi cấy tế bào.

D. Nuôi cấy hạt phấn.

Câu 99: Ở người, bệnh và hội chứng bệnh nào sau đây xuất hiện chủ yếu ở nam giới mà ít gặp ở nữ giới?

1. Bệnh mù màu.

2. Bệnh máu khó đông.

3. Bệnh teo cơ

4. Hội chứng Đao.

5. Hội chứng Claiphentơ.

6. Bệnh bạch tạng.

Câu 100: Sự kiện nào sau đây không thuộc tiến hóa tiền sinh học?

A. Hình thành các hợp chất hữu cơ phức tạp protein và axit nucleic.

B. Sự hình thành màng.

C. Sự tạo thành các giọt coaxecva.

D. Sự xuất hiện tế bào nguyên thủy.

Câu 101: Trong bảo quản nông sản, người ta không dùng biện pháp nào sau đây?

A. Bảo quản ở điều kiện nồng độ O2 cao.

B. Bảo quản trong kho lạnh.

B. Phơi khô.

D. Bảo quản ở điều kiện nồng độ CO2 cao.

Câu 102: Cho 5 quần thể thực vật có thành phần kiểu gen như sau:

Quần thể 1: 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa

Quần thể 2: 0,5AA : 0,4Aa : 0,1 aa

Quần thể 3: 0,4AA : 0,4Aa: 0,2aa

Quần thể 4: 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa

Quần thể 5: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa

Nếu các quần thể giao phấn ngẫu nhiên thì trong số 5 quần thể nêu trên, có bao nhiêu quần thể khi cân bằng có thành phầnkiểu gen giống nhau?

A. 1                             B. 3

C. 4                              D. 2

Câu 103: Vật chất di truyền của một chủng virut là một phân tử axit nuclêic được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit A, T, G, X; trong đó A = T = G = 26%. Vật chất di truyền của chủng virut này là:

A. ARN mạch đơn.

B. ARN mạch kép.

C. ADN mạch đơn.

D. ADN mạch kép.

Câu 104: Gen A có 6102 liên kết hiđrô. Trên mạch một của gen có X = A + T, trên mạch hai của gen có X = 2A = 4T. Gen A bị đột biến điểm thành alen a, alen a có ít hơn gen A 3 liên kết hiđrô. Số nuclêôtit loại G của alen a là:

A. 1582                       B. 677

C. 678                         D. 1581

Câu 105: Một hợp tử của một loài trải qua 10 lần nguyên phân. Sau số đợt nguyên phân đầu tiên có 1 tế bào bị đột biến tứ bội. Sau đó có tế bào thứ 2 lại bị đột biến tứ bội. Các tế bào con đều nguyên phân tiếp tục đến lần cuối cùng đã sinh ra 976 tế bào con. Đợt nguyên phân xảy ra đột biến lần thứ nhất và lần thứ hai lần lượt là:

A. 5 và 6.                    B. 6 và 5.

C. 6 và 9.                     D. 4 và 5.

Câu 106: Theo dõi sự thay đổi thành phần kiểu gen qua 4 thế hệ liên tiếp của một quần thể, người ta thu được kết quả ở bảng sau:

Thế hệ

Tỉ lệ kiểu gen

F1

0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa

F2

0,30AA : 0,40Aa : 0,30aa

F3

0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa

F4

0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa

Cấu trúc di truyền của quần thể nói trên bị thay đổi bởi tác động của các nhân tố tiến hóa nào sau đây?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.

B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Đột biến.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 107: Cho các hiện tượng sau đây:

(1)Màu sắc hoa Cẩm tú cầu (Hydrangea macrophylia) thay đổi phụ thuộc vào độ pH của đất: Nếu pH ≤ 5 thì hoa có màu xanh, nếu pH = 7 thì hoa có màu trắng sữa, còn nếu pH > 7,5 thì hoa có màu hồng, hoa cà hoặc đỏ.

(2)Trong quần thể của loài bọ ngựa (Mantis reỉgỉosa) có các cá thể có màu lục, nâu hoặc vàng, ngụy trang tốt trong lá cây, cành cây hoặc cỏ khô.

(3)Loài cáo Bắc cực (Alopex lagopus) sống ở xứ lạnh vào mùa đông có lông màu trắng, còn mùa hè thì cólông màu vàng hoặc xám.

(4)Lá của cây vạn niên thanh (Dieffenbachia maculata) thường có rất nhiều đốm hoặc vệt màu trắng xuất hiện trên mặt lá xanh.

Có bao nhiêu hiện tượngnêu trên là thường biến (sư mềm dẻo kiểu hình)?

A. 2                             B. 3

C. 1                              D. 4

Câu 108: Trong một ống nghiệm, có 3 loại nuclêôtit A, U, G với tỉ lệ lần lượt là 1: 1 : 2. Từ 3 loại nuclêôtit này người ta đã tổng hợp nên một phân tử ARN nhân tạo. Theo lí thuyết, trên phân tử ARN nhân tạo này, xác suất xuất hiện bộ ba kết thúc là bao nhiêu?

A. 1/64                       B. 5/64          

C. 1/32                       D. 3/64

Câu 109:Ở một loài động vật giao phối, hai cặp gen Aa và Bb nằm trên các NST thường khác nhau. Trong phép lai: (♂) AaBb x (♀) Aabb, quá trình giảm phân ở cơ thể đực có 30% số tế bào mang cặp NST chứa cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, cặp NST mang cặp gen Bb giảm phân bình thường. Quá trình giảm phân bên cơ thể cái diễn ra bình thường. Theo lý thuyết, trong tổng số cá thể mang đột biến số lượng NST ở đời con của phép lai trên, số cá thể mang đột biến thể ba nhiễm chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A.50%                         B.30%

C.35%                         D. 15%

Câu 110:Ở một loài động vật giao phối, xét cặp alen Aa quy định tính trạng màu sắc lông nằm trên NST thường. Ở giới đực, tần số alen A là 0,2 và tần số alen a là 0,8; ờ giới cái, tần số alen A là 0,6 và tần số alen a là 0,4. Biết rằng không xảy ra đột biến, cho các con đực trong quần thể giao phối ngẫu nhiên với các con cái. Theo lý thuyết, đến khi quần thể đạt trạng thái cân bằng về thành phần kiểu gen thì tỉ lệ kiểu gen AA là bao nhiêu?

A. 48%                        B. 50%

C. 36%                        D. 16%

Câu 111:Ở một loài thực vật, cho lai giữa một cặp bố mẹ thuần chủng thân cao, hoa vàng và thân thấp, hoa đỏ thu được F1 gồm 100% cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 gồm 40,5% thân cao, hoa đỏ: 34,5% thân thấp, hoa đỏ: 15,75% thân cao, hoa vàng và 9,25% thân thấp, hoa vàng. Tỉ lệ cây thân thấp, hoa đỏ thuần chủng ở F2 là:

A. 0,01                       B. 0,045

C. 0,055                      D. 0,0225

Câu 112:Ở bí, khi cho giao phấn giữa cây quả dẹt với cây quả tròn (P), thu được F1 toàn quả dẹt. Cho F1 lai với cây đồng hợp lặn về các cặp gen, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 dẹt: 1 tròn: 2 bầu dụC. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2, cho các cây quả bầu F2 giao phấn với nhau thu được F3. Lấy ngẫu nhiên một cây F3 đem trồng, theo lí thuyết, xác suất để cây này có kiểu hình quả tròn là bao nhiêu?

A.1/9                          B. 1/6

C. l/16                         D. 1/3

Câu 113:Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa chỉ có hai kiểu hình là hoa đỏ và hoa trắng. Tính trạng này được quy định bởi các cặp gen (Aa, Bb, Dd) tương tác bổ sung (bổ trợ) trong đó kiểu gen có đủ các loại alen trội cho kiểu hình hoa đỏ, các kiểu gen thiếu một loại alen trội hoặc không có alen trội nào cho kiểu hình hoa trắng. Đem một cây X của loài này thực hiện các phép lai sau:

-Phép lai 1: Cây X tự thụ phấn, thu được 75% hoa đỏ và 25% hoa trắng.

-Phép lai 2: Cây X lai phân tích, thu được 50% hoa đỏ và 50% hoa trắng.

- Phép lai 3: Cây X lai với cây có kiểu gen đồng hợp trội, thu được 100% hoa đỏ.

Câu 114: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn. Tần số hoán vị gen giữa A và a là 20%. Xét phép lai \(\dfrac{{AB}}{{ab}}{X^D}{X^d} \times \dfrac{{Ab}}{{ab}}{X^D}Y\), theo lý thuyết thì kiểu hình aaB-D- ở đời con chiếm tỉ lệ bao nhiêu %?

A. 2,5%                       B. 22,5%

C. 38,25%                   D. 3,75%

Câu 115:Ở người, bệnh điếc bẩm sinh do gen lặn nằm trên NST thường quy định, bệnh mù màu do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định, ở một cặp vợ chồng, bên phía người vợ có bố và anh trai bị mù màu, có bà ngoại và mẹ bị điếc bẩm sinh. Bên phía người chồng có em gái bị điếc bẩm sinh. Những người khác trong gia đình đều không bị hai bệnh này. Cặp vợ chồng này dự định sinh 4 đứa con, xác suất để 1 trong 4 đứa bị cả hai bệnh, còn 3 đứa kia đều bình thường là bao nhiêu?

A. 36,62%                  B. 13,18%

C. 93,75%                   D. 58.59%

Câu 116: Ở một loài động vật, khi cho con cái mắt đỏ thuần chủng giao phối với con đực mắt trắng thuần chủng thu được F1 có 1 cái mắt đỏ thẫm: 1 đực mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2 có 3 mắt đỏ thẫm: 3 mắt đỏ: 2 mắt trắng. Kiểu gen của P là:

A. aaXbXb x AAXbY    

B. AAXbXb x aaXBY

C. AAXbXb x AAXbY

D. aaXbXb x AAXBY

Câu 117: Cà độc dược có 2n = 24. Có một thể đột biến, ở một chiếc của NST số lbị mất đoạn, ở một chiếc củaNST số 3 bị đảo một đoạn, ở NST số 5 được lặp một đoạn. Khi giảm phân nếu các cặp NST phân li bình thườngthì giao tử đột biến có tỉ lệ:

A.25%                         B. 75%

C. 12,5%                     D. 87,5%

Câu 118: Một cá thể ở một loài động vật có bộ NST 2n = 12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bàosinh tinh, người ta thấy 50 tế bào có cặp NST số 1 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảmphân diễn ra bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Trong các giao tử được sinh ra, lấy ngẫunhiên 1 giao tử, xác suất thu được loại giao tử có 7 NST là

A. 5%.                         B.0,5%.

C. 2,5%.                      D.8%

Câu 11:Ở 1 loài thực vật, chiều cao cây do 3 cặp gen (Aa, Bb, Dd) tương tác cộng gộp quy định. Cây caonhất có chiều cao 120cm, cây thấp nhất là 60cm. Mỗi gen trội làm cây cao thêm 10cm. Cho cây dị hợp về 3 cặpgentự thụ phấn. Tỉ lệ cây cao 80cm ở đời con là bao nhiêu?

A. 15/64                     B. 27/64

C. 9/64                       D. 3/64

Câu 120: Ở một loài thực vật tự thụ phấn, xét hai cặp gen Aa và Bb, trong đó alen A quy định cây thân cao, alen a quy định cây thân thấp, alen B quy định quả đỏ, alen b quy định quả vàng, các gen phân li độc lập. Một quần thể (P) của loài này có tỉ lệ các kiểu gen như sau:

Kiểu gen

AABb

AaBb

Aabb

aaBb

aabb

Tỉ lệ

0,36

0,24

0,18

0,12

0,1

Biết rằng không xảy ra đột biến ờ tất cả các cá thể trong quần thể, các cá thể tự thụ phấn nghiêm ngặt. Cho các phát biểu sau đây về quần thể nói trên:

(1)Ở thế hệ F1, trong quần thểxuất hiện 9 kiểu gen.

(2)Ở thế hệ F1, trong quần thể có 40,5% cây thân cao, quả đỏ.

(3) Ở thế hệ F1, trong quần thể có 3,78% số cây mang hai cặp gen dị hợp.

(4)Ở thế hệ F1, chọn ngẫu nhiên 3 cây, xác suất để trong 3 cây được chọn có 2 cây thân thấp, quả vàng xấp xỉ 8,77%.

Có bao nhiêu phát biểu ở trên đúng?

A. 3                             B. 4

C. 1                              D. 2

Lời giải chi tiết

81

82

83

84

85

A

B

A

D

A

86

87

88

89

90

A

C

B

C

D

91

92

93

94

95

A

D

D

A

B

96

97

98

99

100

D

D

D

A

A

101

102

103

104

105

A

B

C

D

A

106

107

108

109

110

D

A

B

D

D

111

112

113

114

115

C

C

A

D

B

116

117

118

119

120

B

D

C

A

A

Xem thêm: Lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD