Đề số 58 - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học


Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề trắc nghiệm

Đề bài

Câu 81. Tính trạng máu khó đông do gen lặn a nằm trên NST giới tính X quy định không có alen tương ứng trên NST Y. Ở một gia đình, bố me đều bình thường sinh con trai bị máu khó đông. Kiểu gen của mẹ là

A. XAXA× XaY

B. XAXA× XAY

C. XAXa × XaY

D. XAXa × XAY

Câu 82. Khi tim bị cắt rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng

A. Co bóp đẩy máu vào động mạch chủ và động mạch phổi

B. Co dãn nhịp nhàng nếu được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, oxi và nhiệt độ thích hợp

C. Co dãn nhịp nhàng với chu kỳ 0,8 giây và 75 chu kỳ trong một phút như tim bình thường

D. Co dãn tự động theo chu kỳ nhờ hệ dẫn truyền tự động

Câu 83. Trong thí nghiệm phát hiện hô hấp ở thực vật, khi đưa que diêm đnag cháy vào bình chứa hạt sống đang nảy mầm, que diêm bị tắt ngay. Giải thích nào sau đây đúng

A.Bình chứa hạt nảy mầm có nước nên que diêm không cháy được

B.Bình chứa hạt sống thiếu O2, do hô hấp đã hút hết O2

C.Bình chứa hạt sống hô hấp thải nhiều O2 ức chế sự cháy

D.Bình chứa hạt sống mất cân bằng áp suất khí làm que diêm tắt

Câu 84. Ở động vật nhai lại, ngăn nào của dạ dày có chức năng giống như dạ dày của thú ăn thịt và ăn tạp ?

A. Dạ lá sách

B. Dạ múi khế

C. Dạ tổ ong

D. Dạ cỏ

Câu 85. Ở vùng biển Peru, sự biến động số lượng cá cơm liên quan đến hoạt động của hiện tượng El – Nino là kiểu biến động

A. Không theo chu kỳ

B. Theo chu kỳ mùa

C. Theo chu kỳ ngày đêm

D. Theo chu kỳ nhiều năm

Câu 86. Khi nói về dinh dưỡng nito ở thực vật phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Nito được rễ cây hấp thụ từ môi trường ở dạng NH4+ và NO3-

B. Cây trực tiếp hấp thụ được nito hữu cơ trong xác sinh vật

C. Cây có thể hấp thụ được nito phân tử

D. Nito là thành phần cấu tạo của protein, gluxit, lipit

Câu 87. Khi nói về chu trình sinh địa hóa, phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Cacbon đi vào chu trình sinh địa hóa dưới dạng CO2 thông qua hô hấp

B. Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên

C. Chu trình sinh địa hóa làm mất cân bằng vật chất trong sinh quyển

D. Thực vật hấp thụ nito dưới dạng muối amoni (NH4+) và nitrit (NO2-)

Câu 88. Codon nào sau đây không mã hóa axit amin ?

A. 5’-AUG-3’                        B. 5’-AUU-3’

C. 5’-UAA-3’                        D. 5’-UUU-3’

Câu 89. Quá trình thoát hơi nước có vai trò

A. Tạo độ mềm cho thực vật thân thảo

B. Tạo lực hút phía trên để hút nước và chất khoáng từ rễ lên

C. Giúp thải khí CO2 nhanh hơn

D. Tạo điều kiện cho chất hữu cơ vận chuyển xuống rễ cây

Câu 90. Một đoạn gen ở vi khuẩn có trình tự nucleotit ở mạch mã hóa là:

5’-ATG GTX TTG TTA XGX GGG AAT -3’

Trình tự nucleotit nào sau đây phù hợp với trình tự của mạch mARN được phiên mã từ gen trên ?

A.3 -UAX XAG AAX AAU GXG XXX UUA- 5’

B. 5’ -AUG GUX UUG UUA XGX GGG AAU 3’

C. 3’-AUG GUX UUG UUA XGX GGG AAU-5’

D. 5’ UAX XAG AAX AAU GXG XXX UUA-3’

Câu 91. Cá thể mang kiểu gen \(Aa\dfrac{{De}}{{de}}\)tối đa cho bao nhiêu loại giao tử nếu không xảy ra hoán vị gen ?

A. 2                                      B. 8

C. 4                                       D. 1

Câu 92. Trong trường hợp gen trội hoàn toàn, tỷ lệ phân ly tính trạng 1:1 ở đời con là kết quả của phép lai nào sau đây

A. Aa × aa                           B. AA ×Aa

C. Aa × Aa                           D. AA × aa

Câu 93. Khi nhận xét về nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, khẳng định nào sau đây đúng ?

A. Vùng đầu mút NST chứa các gen quy định tuổi thọ của tế bào

B. Mỗi NST điển hình đều chứa trình tự nucleotit đặc biệt gọi là tâm động

C. Bộ NST của tế bào luôn tồn tại thành các cặp tương đồng

D. Các loài khác nhau luôn có số lượng NST khác nhau

Câu 94. Trong cùng 1 gen, dạng đột biến nào sau đây gây hậu quả nghiêm trọng hơn trong các trường hợp còn lại

A. Thêm một cặp nucleotit ở vị trí số 6

B. Mất 3 cặp nucleotit liên tiếp ở vị trí 15,16,17

C. Thay thế 1 cặp nucleotit ở vị trí số 4

D. thay thế 1 cặp nucleotit ở vị trí số 15 và số 30

Câu 95. Ở người, hormone có tác dụng làm giảm đường huyết là

A. Glucagon                         B. thyroxin

C. Insulin                             D. Progesteron

Câu 96. Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số kiểu gen aa là 0,16. Theo lý thuyết tần số alen A của quần thể này là

A. 0,4                                   B. 0,32

C. 0,48                                 D. 0,6

Câu 97. Hóa thạch ghi nhận về sự sống lâu đời nhất ở khoảng bao nhiêu năm về trước

A. 5,0 tỉ năm                B. 5,0 triệu năm

C. 3,5 tỉ năm                 D. 3,4 triệu năm

Câu 98. Khi nói về pha sáng trong quang hợp, phát biểu nào sau đây đúng ?

A. diễn ra trong chất nền của lục lạp

B. Tạo ra sản phẩm ATP, NADPH và O2

C. Cần các nguyên liệu ADP, NADPH và H2O

D. Không cần ánh sáng, diễn ra ở tilacoit

Câu 99. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên ?

A. CLTN có thể duy trì và củng cố nhưng đột biến có lợi

B. CLTN tạo nên những đột biến có lợi

C. Con đường duy nhất để loại bỏ những đột biến có hại là phải trải qua CLTN

D. CLTN là một quá trình ngẫu nhiên

Câu 100. Hệ tuần hoàn hở có ở

A. Chim bồ câu, vịt, chó, mèo

B. Ếch đồng, ếch cây, cóc nhà, ếch ương

C. Ốc sên, trai, côn trùng, tôm

D. Cá sấu, rùa, thằn lằn, rắn

Câu 101. Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về đột biến gen sau đây ?

I.Xảy ra ở cấp độ phân tử, thường có tính thuận nghịch

II.Làm thay đổi số lượng gen trên NST

III.Làm mất một hoặc nhiều phân tử ADN

IV.Làm xuất hiện những alen mới trong quần thể

V.Một gen sau đột biến có chiều dài không đổi nhưng giảm một liên kết hidro. Gen này bị đột biến thuộc dạng thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X

A. 1                                      B. 2

C. 3                                       D.4

Câu 102. Trong một hồ ở Châu Phi có 2 loài cá khác nhau về màu sác: một loài màu đỏ, một loại màu xanh, chúng cách ly sinh sản với nhau. Tuy nhiên khi nuôi 2 loài cá trên trong bể có chiếu sáng đơn sắc làm cho chúng có cùng màu thì các cá thể của 2 loài này lại giao phối với nhau và sinh con. Hai loài này được hình thành bởi cơ chế cách ly nào sau đây ?

A. Cách ly sinh thái

B. Cách ly cơ học

C. Cách ly địa lí

D. Cách ly tập tính

Câu 103. Cơ thể mang kiểu gen \(\dfrac{{AB}}{{ab}}Dd\)tiến hành giảm phân bình thường tạo giao tử. Biết rằng, khoảng cách giữa 2 gen A và B là 40cM. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, tỷ lệ giao tử ABd được tạo ra có thể là

I. 10% trong trường hợp hoán vị gen

II. 50% trong trường hợp liên kết hoàn toàn

III. 15%trong trường hợp hoán vị gen

IV. 30%trong trường hợp liên kết hoàn toàn

V. 25% trong trường hợp liên kết hoàn toàn

A. 3                                      B. 4

C. 2                                       D.1

Câu 104. Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Trong điều kiện môi trường bị giới hạn, đường cong sinh trưởng thực tế của quần thể có hình chữ S

B. Tỉ lệ đực cái của các loài luôn là 1/1

C. Khi kích thước quần thể đạt tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất

D. Mật độ cá thể của mỗi quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm

Câu 105. Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình tiến hóa nhỏ ?

A. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian lịch sử lâu dài

B. Tiến hóa nhỏ làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể

C. Tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô loài và diễn biến không ngừng

D. Tiến hóa nhỏ giúp hình thành các đơn vị phân loại trên loài

Câu 106. Giả sử lưới thức ăn trong hệ sinh thái được mô tả bằng sơ đồ ở hình bên:

 

Phân tích lưới thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Chim ăn thịt có thể là sinh vật tiêu thụ bậc 2, cũng có thể là sinh vật bậc 3.

II. Chim sâu, rắn và thú ăn thịt khác bậc dinh dưỡng.

III. Chuỗi thức ăn dài nhất trong lưới thức ăn này có tối đa 4 mắt xích.

IV. Nếu số lượng động vật ăn rễ cây bị giảm mạnh thì sự cạnh tranh giữa chim ăn thịt và thú ăn thịt gay gắt hơn so với sự cạnh tranh giữa rắn và thú ăn thịt.

A. 2                                      B. 3

C. 4   D. 1

Câu 107. ở người, nhóm máu ABO do gen có 3 alen IA, IB, IO quy định. Mẹ có nhóm máu AB, sinh con có nhóm máu AB, nhóm máu nào dưới đây chắc chắn không phải nhóm máu của người bố?

A. Nhóm máu B

B. Nhóm máu A

C. Nhóm máu O

D. Nhóm máu AB

Câu 108. Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Chim ăn sâu và chim ăn hạt cùng sống trên cây nên ổ sinh thái dinh dưỡng trùng nhau hoàn toàn.

II. Ổ sinh thái đặc trưng cho loài.

III. Kích thước thức ăn, loại thức ăn, hình thức ăn, hình thức bắt mồi của loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.

IV. Ổ sinh thái của loài là nơi ở của loài đó.

A. 2                                      B. 1

C. 4                                       D. 3

Câu 109. Có bao nhiêu biện pháp sau đây góp phần sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên?

I. Khai thác và sử dụng hợp lí các dạng tài nguyên có khả năng tái sinh.

II. Bảo tồn đa dạng sinh học.

III. Tăng cường sử dụng chất hóa học để diệt trừ sâu hạ trong nông nghệp.

IV. Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tà nguyên khoáng sản.

A.3                                       B. 2

C. 1                                       D. 4

Câu 110. Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể?

I. Đột biến chuyển đoạn nhễm sắc thể làm thay đổi nhóm gen liên kết.

II. Đột biến chuyển đoạn làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhễm sắc thể.

III. Côn trùng mang đột biến chuyển đoạn có thể được sử dụng làm công cụ phòng trừ sâu bệnh.

IV. Sự chuyển đoạn tương hỗ cũng có thể tạo ra thể đột biến đa bội.

A. 4                                      B. 3

C. 1                                       D. 2

Câu 111. Khi nó về diễn thế sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

II. Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khi hậu, sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã, hoặc do chính hoạt động khái thác tài nguyên của con người.

III. Diễn thế thứ sinh là diễn thế xuất hện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật phát triển rồi hình thành nên quần xã tương đối ổn định.

IV. Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật và kết quả hình thành quần xã tương đối ổn định.

A. 4                                      B. 2

C. 1                                       D. 3.

Câu 112.Một tế bào sinh tinh trùng của loài có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY tiến hành giảm phân tạo giao tử. Nếu xảy ra sự phân li không bình thường của cặp NST này ở lần giảm phân 2, các giao tử có thể được hình thành là:

A. XX, YY và O

B. XX, XY và O

C. XY và X

D. XY và O

Câu 113. Một đoạn gen có trình tự 5’ –AGA GTX AAA GTX TXA XTX-3’. Sau khi xử lí với tác nhân gây đột biến, người ta đã thu được trình tự của đoạn gen đột biến  5’ –AGA GTX AAA AGT XTX AXT-3’. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dạng đột biến trên?

A. Một cặp nucleotit A-T được thêm vào đoạn gen.

B. Một cặp nucleotit G-X bị làm mất khỏi đoạn gen.

C. Một cặp nucleotit G-X đã được thay thế bằng cặp nucleotit A-T.

D. Không xảy ra đột biến vì số bộ ba vẫn bằng nhau.

Câu 114. Một gen có chiều dài 0,51 µm. Tổng số liên kết hidro của gen là 4050. Số nucleotit loại adenin của gen la bao nhiêu?

A. 1500                                B. 1050

C. 750                                  D. 450

Câu 115. Ở một loài động vật, cho lai con cái có kiểu hình lông đen, chân cao với con đực lông trắng, chân thấp thu được F1 100% lông lang trắng đen, chân cao. Cho các con F1 lai với nhau, F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ:; 25% con có lông đen, chân cao: 45% con lông lang trắng đen, chân cao: 5% con lông lang trắng đem, chân thấp: 5% con lông trắng, chân cao: 20% con lông trắng, chân thấp. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Màu sắc lông đo hai gen trội không alen tương tác với nhau quy định.

II. Xảy ra hoán vị 1 bên với tần số 20%

III. Có 4 kiểu gen quy định kiểu hình lông đen, chân cao.

IV. Kiểu hình lông đen, chân cao thuần chủng chiếm tỉ lệ 20%

A. 1                                      B. 3

C. 2                                         D. 4

Câu 116. Ở người, dái tai dính là trội so với dái tai rời: vành tai nhều lông là tính trạng do gen nên nhiễm sắc thể Y, không có alen trên X quy định. Một người có dái tai dính và vành tai nhều lông kết hôn với người có dái tai rời và vành tai không có lông. Hai người có một có một con trai có dái tai dính và vành tai nhiều lông; một con trai có dái tai rời và vành tai nhiều lông, hai con gái có dái tai dính. Một trong 2 cô con gái kết hôn với người người dái tai rời và vành tai không có lông. Giả thiết cặp vợ chồng này có hai con trai ở hai lần sinh khác nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây?

I. Cả hai đều có vành ta không có lông và 25% khả năng cả hai có dái tai dính.

II. Khả năng cả hai có vành tai không có lông, dái tai rời hoặc dái tai dính là tương đương.

III. Chắc chắn cả hai đều có dái tai dính và vành tai không có lông.

IV. Cả hai có thể có vành tai nhiều lông và 12,5% khả năng cả hai đều có dái tai dính.

A. 3                                         B. 1

C. 2                                         D. 4

Câu 117. ở một loài động vật, cho con đực (X) lần lượt lai với 3 con cái khác. Quan sát tính trạng màu lông, sau nhiều lứa đẻ, thu được số lượng cá thể tương ứng với các phép lai như sau:

Phép lai

Lông xám

Lông nâu

Lông trắng

1

44

61

15

2

100

68

11

3

18

40

19

Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Con đực X có kiểu hình lông trắng.

II. Tính trạng màu lông di truyền theo quy luật tương tác át chế.

III. Kiểu hình lông nâu được tạo ra từ phép lai 1 có thể do 3 loại kiểu gen quy định.

IV. Cho một con đực lông nâu ở phép lai 2 giao phối với một con cái lông nâu ở phép là 3, thu được đời con có 100% kiểu hình lông nâu có xác suất là 50%.

A. 2                                      B. 4

C. 1                                       D. 3

Câu 118. Gen m là gen lặn quy định mù màu, d là gen lặn quy định bệnh teo cơ (M và D là 2 gen trội tương ứng với tính trạng không mang bệnh). Các gen này cùng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen trên Y. Một cặp vợ chồng bình thường sinh ra một con trai bị bệnh mù màu, nhưng không bị bệnh teo cơ. Cho biết không có đột biến mới phát sinh và không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau là đúng?

I. Kiểu gen của cơ thể mẹ có thể là 1 trong 3 kiểu gen\(X_D^MX_D^M;X_D^MX_d^m;X_D^MX_d^M\)

II. Cặp vợ chồng trên có thể sinh con trai mắc cả 2 bệnh.

III. Trong tất cả các trường hợp, con gái sinh ra đều có kiểu hình bình thường.

IV. Cặp vợ chồng trên không thể sinh con trai bình thường, nếu kiểu gen của cơ thể mẹ là\(X_d^MX_D^m\)

A. 4                                         B. 3

C. 1                                         D. 2

Câu 119. Các nhà khoa học đã thực hiện phép lai giữa hai cơ thể thực vật có cùng kiểu gen dị hợp tử về hai gen (A, a và B, b). Biết rằng, mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn; trong quá trình giảm phân hình thành giao tử xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới.

- Trường hợp 1: Hai gen (A,a) và (B,b) cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

- Trường hợp 2: Hai gen (A,a) và (B,b) nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số các phát biểu sau?

I. Tỉ lệ các giao tử tạo ra ở hai trường hợp luôn giống nhau.

II. Số kiểu gen quy định kiểu hình trội về 2 tính trạng ở hai trường hợp đều bằng nhau.

III. Số loại giao tử tao ra ở hai trường hợp đều bằng nhau.

IV. Tỉ lệ kiểu hình trội về 2 tính trạng ở 2 trường hợp là 9/16 nếu tần số hoán vị gen là 50%.

A. 2                                      B. 4

C. 3                                       D. 1

Câu 120. Khi nghiên cứu tỉ lệ nhóm máu trong một quần thể người đã thu được kết quả 45% số người mang nhóm máu A, 21% số người mang nhóm máu B, 30% số người mang nhóm máu AB và 4% số người mang nhóm máu O.

Giả sử quần thể nghiên cứu đạt trạng thái cân bằng di truyền. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau là đúng?

I. Có 25% số người mang nhóm máu A có  kiểu gen đồng hợp.

II. Tần số alen IBlà 30%

III. Tần số kiểu gen IAIOlà 12%

IV. Tần số kiểu gen IBIO là 9%.

V. Tần số alen IO là 20%

A. 1                                         B. 4

C. 2                                         D. 3

Lời giải chi tiết

81

82

83

84

85

D

B

B

B

D

86

87

88

89

90

A

B

C

B

A

91

92

93

94

95

C

A

B

A

C

96

97

98

99

100

D

C

B

A

C

101

102

103

104

105

B

D

C

A

B

106

107

108

109

110

A

C

A

B

D

111

112

113

114

115

D

A

A

D

C

116

117

118

119

120

C

C

D

A

D

Xem thêm: Lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD