Chương IV. Vectơ - SBT Toán 10 KNTT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 4.39 trang 66 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hình bình hành ABCD tâm O. Xét các vectơ có hai điểm mút lấy từ các điểm A,B,C,D và O.

Xem chi tiết

Bài 4.29 trang 65 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác đều ABC có độ dài cạnh bằng 1.

Xem chi tiết

Bài 4.22 trang 58 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm M(4;0),N(5;2) và P(2;3). Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC, biết M,N,P theo thứ tự là trung điểm các cạnh BC,CA,AB.

Xem chi tiết

Bài 4.13 trang 54 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC. Gọi D,E tương ứng là trung điểm của BC,CA.

Xem chi tiết

Bài 4.7 trang 50 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai vectơ không cùng phương. Chứng minh rằng

Xem chi tiết

Bài 4.1 trang 47 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác \(ABC\). Gọi \(M\) là trung điểm của cạnh \(BC\) và \(G\) là trọng tâm của tam giác. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là một khẳng định đúng?

Xem chi tiết

Bài 4.40 trang 66 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho đoạn thẳng AC và B là một điểm nằm giữa A,C. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là một khẳng định đúng?

Xem chi tiết

Bài 4.30 trang 65 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Chứng minh rằng các đường thẳng AC và BM vuông góc với nhau.

Xem chi tiết

Bài 4.23 trang 58 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(2; - 1),B(1;4) và C(7;0).

Xem chi tiết

Bài 4.14 trang 54 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác OAB vuông cân, với OA = OB = a. Hãy xác định độ dài của các vectơ sau

Xem chi tiết

Bài 4.8 trang 50 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Chứng minh rằng O là trung điểm của MN.

Xem chi tiết

Bài 4.2 trang 47 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho trước hai vectơ không cùng hướng

Xem chi tiết

Bài 4.41 trang 67 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi K,L,M,N tướng ứng là trung điểm các cạnh AB,BC,CD,DA.

Xem chi tiết

Bài 4.31 trang 65 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

a) AM vuông góc với DE. b) BE vuông góc với CD. c) Tam giác MNP là một tam giác vuông cân

Xem chi tiết

Bài 4.24 trang 58 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm M( - 2;1) và N(4;5).

Xem chi tiết

Bài 4.15 trang 54 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC có trực tâm H, trọng tâm G và tâm đường tròn ngoại tiếp O.

Xem chi tiết

Bài 4.9 trang 50 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tứ giác ABCD

Xem chi tiết

Bài 4.3 trang 47 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Chứng minh rằng có ít nhất hai vectơ trong chúng có cùng hướng

Xem chi tiết

Bài 4.42 trang 67 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hình thoi ABCD có độ dài các cạnh bằng 1

Xem chi tiết

Bài 4.32 trang 65 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Tính tích vô hướng b) Tính số đo của góc giữa hai vectơ

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất