Bài tập cuối chương IV - SBT Toán 10 KNTT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 4.39 trang 66 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hình bình hành ABCD tâm O. Xét các vectơ có hai điểm mút lấy từ các điểm A,B,C,D và O.

Xem chi tiết

Bài 4.40 trang 66 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho đoạn thẳng AC và B là một điểm nằm giữa A,C. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là một khẳng định đúng?

Xem chi tiết

Bài 4.41 trang 67 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi K,L,M,N tướng ứng là trung điểm các cạnh AB,BC,CD,DA.

Xem chi tiết

Bài 4.42 trang 67 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hình thoi ABCD có độ dài các cạnh bằng 1

Xem chi tiết

Bài 4.43 trang 67 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC đều, trọng tâm G, có độ dài các cạnh bằng 3

Xem chi tiết

Bài 4.44 trang 67 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC vuông tại A và AB = 3,AC = 4.

Xem chi tiết

Bài 4.45 trang 67 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC có AB = 2,BC = 4

Xem chi tiết

Bài 4.46 trang 67 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC và điểm I sao cho

Xem chi tiết

Bài 4.47 trang 68 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC và M là trung điểm cạnh BC. Khẳng định nào sau đây là một khẳng định đúng?

Xem chi tiết

Bài 4.48 trang 68 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A( - 3;1),B(2; - 1),C(4;6). Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là:

Xem chi tiết

Bài 4.49 trang 68 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A( - 3;3),B(5; - 2), và G(2;2). Tọa độ của điểm C sao cho G là trọng tâm của tam giác ABC là:

Xem chi tiết

Bài 4.50 trang 68 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hình vuông ABCD với độ dài cạnh bằng a

Xem chi tiết

Bài 4.51 trang 68 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai vectơ

Xem chi tiết

Bài 4.52 trang 68 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai vectơ cùng khác

Xem chi tiết

Bài 4.53 trang 68 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC có AB = 1,BC = 2

Xem chi tiết

Bài 4.54 trang 69 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(2; - 1),B( - 1;5) và C(3m;2m - 1). Tất cả các giá trị của tham số m sao cho

Xem chi tiết

Bài 4.55 trang 69 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 1,AC = 2. Lấy M,N,P tương ứng thuộc các cạnh BC,CA,AB sao cho 2BM = MC,CN = 2NA,AP = 2PB.

Xem chi tiết

Bài 4.56 trang 69 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC đều các cạnh có độ dài bằng 1

Xem chi tiết

Bài 4.57 trang 69 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC đều có độ dài cạnh bằng 3a

Xem chi tiết

Bài 4.58 trang 69 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC. Tập hợp các điểm M thỏa mãn

Xem chi tiết

Xem thêm