Bài tập cuối chương II - SBT Toán 10 KNTT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 2.10 trang 24 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

Xem chi tiết

Bài 2.11 trang 24 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các hệ bất phương trình sau, hệ bất phương trình nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

Xem chi tiết

Bài 2.12 trang 24 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình

Xem chi tiết

Bài 2.13 trang 24 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Điểm nào dưới đây không thuộc miền nghiệm của bất phương trình

Xem chi tiết

Bài 2.14 trang 24 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem chi tiết

Bài 2.15 trang 25 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cặp số nào dưới đây là nghiệm của hệ bất phương trình

Xem chi tiết

Bài 2.16 trang 25 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình

Xem chi tiết

Bài 2.17 trang 25 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Miền nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây là miền tam giác ABC (miền không bị gạch) ?

Xem chi tiết

Bài 2.18 trang 26 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Miền nghiệm của hệ bất phương trình

Xem chi tiết

Bài 2.19 trang 26 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Miền nghiệm của hệ bất phương trình

Xem chi tiết

Bài 2.20 trang 26 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Miền nghiệm của hệ bất phương trình

Xem chi tiết

Bài 2.21 trang 26 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giá trị lớn nhất của biểu thức

Xem chi tiết

Bài 2.22 trang 26 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Xem chi tiết

Bài 2.23 trang 26 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng các giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Xem chi tiết

Bài 2.24 trang 27 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một hợp tác xã chăn nuôi dự định trộn hai loại thức ăn gia súc X và gia súc Y để tạo thành thức ăn hỗn hợp cho gia súc.

Xem chi tiết

Bài 2.25 trang 27 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau trên mặt phẳng tọa độ:

Xem chi tiết

Bài 2.26 trang 27 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau trên mặt phẳng tọa độ:

Xem chi tiết

Bài 2.27 trang 27 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Xem chi tiết

Bài 2.28 trang 27 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hỏi số tiền lãi lớn nhất mà phân xưởng này có thể thu được trong một ngày là bao nhiêu?

Xem chi tiết

Bài 2.29 trang 28 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giả sử một người ăn kiêng cần được cung cấp ít nhất 300 calo, 36 đơn vị vitamin A và 90 đơn vị vitamin C mỗi ngày từ hai loại đồ uống / và //

Xem chi tiết