Bài 9. Tích của một vectơ với một số - SBT Toán 10 KNTT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 4.13 trang 54 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC. Gọi D,E tương ứng là trung điểm của BC,CA.

Xem chi tiết

Bài 4.14 trang 54 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác OAB vuông cân, với OA = OB = a. Hãy xác định độ dài của các vectơ sau

Xem chi tiết

Bài 4.15 trang 54 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC có trực tâm H, trọng tâm G và tâm đường tròn ngoại tiếp O.

Xem chi tiết

Bài 4.16 trang 54 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tứ giác ABCD. Gọi M,\,\,N theo thứ tự là trung điểm của cạnh AB,\,\,CD và gọi I là trung điểm của MN. Chứng minh rằng với điểm O bất kì đều có

Xem chi tiết

Bài 4.17 trang 54 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho lục giác ABCDEF. Gọi M,N,P,Q,R,S theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB,BC,CD,DE,EF,FA. Chứng minh rằng hai tam giác MPR và NQS có cùng trọng tâm.

Xem chi tiết

Bài 4.18 trang 54 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC đều có trọng tâm O. M là một điểm tùy ý nằm trong tam giác. Gọi D, E, F theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của M trên BC, CA, AB.

Xem chi tiết

Bài 4.19 trang 54 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC

Xem chi tiết

Bài 4.20 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC

Xem chi tiết

Bài 4.21 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một vật đồng chất được thả vào một cốc chất lỏng. Ở trạng thái cân bằng, vật chìm một nửa thể tích trong chất lỏng. Tìm mối liên hệ giữa trọng lực

Xem chi tiết