Câu 5 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao


Viết phương trình của phản ứng sau (nếu có):

Đề bài

Viết phương trình của phản ứng sau (nếu có):

a, Glucozơ tác dụng với nước brom

b,

Fructozơ \(+{H_2}\buildrel {Ni,t^\circ } \over
\longrightarrow \)

c,

Fructozơ +\(\left[ {Ag{{\left( {N{H_3}} \right)}_2}} \right]OH\)\(\buildrel {} \over
\longrightarrow \)

d,

Glucozơ +\(\left[ {Ag{{\left( {N{H_3}} \right)}_2}} \right]OH\)\(\buildrel {} \over
\longrightarrow \)

Lời giải chi tiết

a)

\(C{H_2}OH{\left( {CHOH} \right)_4}CHO + B{r_2} + {H_2}O \to C{H_2}OH{\left( {CHOH} \right)_4}COOH + 2HBr\) 

b,

\(\eqalign{
& C{H_2}OH - {\left( {CHOH} \right)_3} - C - C{H_2}OH + {H_2}\buildrel {Ni,t^\circ } \over
\longrightarrow C{H_2}OH - {\left( {CHOH} \right)_4} - C{H_2}OH \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\left\| {} \right. \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;O \cr} \)

c,

\(\eqalign{
& C{H_2}OH - {\left( {CHOH} \right)_3} - C - C{H_2}OH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_2}OH - {\left( {CHOH} \right)_4} - CHO \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\left\| {} \right. \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;O \cr} \)

\(\eqalign{
& C{H_2}OH - {\left( {CHOH} \right)_4} - CHO + 2\left[ {Ag{{\left( {N{H_3}} \right)}_2}} \right]OH\buildrel {t^\circ } \over
\longrightarrow C{H_2}OH{\left( {CHOH} \right)_4}COON{H_4} + 2Ag \downarrow + 3N{H_3} + {H_2}O. \cr 
& \cr} \)

d, 

\(\eqalign{
& C{H_2}OH - {\left( {CHOH} \right)_4} - CHO + 2\left[ {Ag{{\left( {N{H_3}} \right)}_2}} \right]OH\buildrel {t^\circ } \over
\longrightarrow C{H_2}OH{\left( {CHOH} \right)_4}COON{H_4} + 2Ag \downarrow + 3N{H_3} + {H_2}O. \cr 
& \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài