Bài tập cuối tuần Toán 5 tuần 9 - Đề 2 ( Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Đề bài

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a)      127cm = 12,7m            

b)      127cm = 1,27m            

c)      542m = 0,542km          

d)      542m = 0,0542km        

e)      7m 20mm = 7,20m       

f)       7m 20mm = 7,02m       

Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Điền số vào chỗ chấm:    0,52km2 = … ha.

A. 5200                               B. 520                                C. 52

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a)      11 tạ 2kg = 11,2 tạ          

b)      11 tạ 2kg = 11,02 tạ        

c)      1380kg = 1,38 tấn           

d)      1380kg = 13,8 tấn           

e)      8,7123 tấn = 871,23kg    

f)       8,7123 tấn = 8712,3kg    

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Điền dấu (>; =; <) vào chỗ chấm: \(\dfrac{{67}}{{100}}\)m2 …… 0,67ha

a)       \(\dfrac{{67}}{{100}}\)m2  > 0,67ha           

b)      \(\dfrac{{67}}{{100}}\)m2 = 0,67ha             

c)       \(\dfrac{{67}}{{100}}\)m2 < 0,67ha            

Bài 5: Một bánh xà phòng cân nặng bằng \(\dfrac{5}{9}\)bánh xà phòng và 0,04kg. Hỏi 52 bánh xà phòng như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 6: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng 560m. Chiều rộng bằng \(\dfrac{3}{4}\) chiều dài.

a) Diện tích thửa ruộng là bao nhiêu héc-ta?

b) Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình 100m2 thì thu hoạch được 80kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1:

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức:

        1m = 100cm, hay  1cm = \(\dfrac{1}{{100}}\)m;

        1km = 1000m, hay 1m = \(\dfrac{1}{{1000}}\)km;

        1m = 1000mm, hay 1mm = \(\dfrac{1}{{1000}}\)m.

Cách giải:

Ta có:

127cm = 100cm + 27cm = 1m 27cm = \(1\dfrac{{27}}{{100}}\)m = 1,27m.

542m = \(\dfrac{{542}}{{1000}}\)km = 0,542km.

7m 20mm = \(7\dfrac{{20}}{{1000}}\)m = 7,020m = 7,02m.

Vậy ta có kết quả:

a)       127cm = 12,7m             

b)      127cm = 1,27m              

c)       542m = 0,542km           

d)      542m = 0,0542km          

e)       7m 20mm = 7,20m        

f)       7m 20mm = 7,02m         

Bài 2:

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức: 1km2 = 100ha, hay 1ha = \(\dfrac{1}{{100}}\) km2.

Cách giải:

Ta có:

0,52km2 = \(\dfrac{{52}}{{100}}\)km2 = 52ha.

Vậy đáp án đúng là C.

Bài 3:

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức

1 tạ = 100kg, hay 1kg = \(\dfrac{1}{{100}}\) tạ ;

1 tấn = 1000kg  hay 1kg = \(\dfrac{1}{{1000}}\) tấn.

Cách giải:

+) 11 tạ 2kg = \(11\dfrac{2}{{100}}\) tạ = 11,02 tạ;

+) 1380kg  = 1000kg + 380kg = 1 tấn 380kg = \(1\dfrac{{380}}{{1000}}\)tấn = 1,380 tấn = 1,38 tấn;

+) 8,7123 tấn = 8712,3kg

Vậy ta có kết quả:

a)       11 tạ 2kg = 11,2 tạ            

b)      11 tạ 2kg = 11,02 tạ           

c)       1380kg = 1,38 tấn             

d)      1380kg = 13,8 tấn              

e)       8,7123 tấn = 871,23kg      

f)       8,7123 tấn = 8712,3kg       

Bài 4:

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức: 1ha = 100dam2 = 10000m2.

Cách giải:

Ta có: \(\dfrac{{67}}{{100}}\)m2 = 0,67m2 ;

0,67ha = \(\dfrac{{67}}{{100}}\)ha = 67dam2 = 6700m2.

Mà: 0,67m2  < 6700m2.

Do đó, \(\dfrac{{67}}{{100}}\)m2  <  0,67ha.

Vậy ta có kết quả:

a)       \(\dfrac{{67}}{{100}}\)m2  >  0,67ha       

b)      \(\dfrac{{67}}{{100}}\)m2  =  0,67ha        

c)       \(\dfrac{{67}}{{100}}\)m2  <  0,67ha       

Bài 5:

Phương pháp giải:

Nhận xét: Do khối lượng 1 bánh xà phòng bằng \(\dfrac{5}{9}\)bánh xà phòng đó và 0,04kg do đó 0,04kg sẽ chiếm số phần khối lượng của bánh xà phòng là: \(1 - \dfrac{5}{9} = \dfrac{4}{9}\). Khi đó ta giải bài toán theo các bước sau:

- Tính khối lượng 1 bánh xà phòng.

- Tính khối lượng 52 bánh xà phòng.

Cách giải:

Phân số chỉ 0,04kg so với khối lượng bánh xà phòng là:

\(1 - \dfrac{5}{9} = \dfrac{4}{9}\) ( khối lượng bánh xà phòng)

Đổi 0,04kg = 40g.

1 bánh xà phòng nặng số gam là:

\(40:\dfrac{4}{9} = 90\)(g)

Khối lượng 52 bánh xà phòng là:

\(90 \times 52 = 4680\)(g)

4680g = 4000g + 680g = 4kg 680g

= \(4\dfrac{{680}}{{1000}}\)kg = 4,680kg = 4,68kg.

Đáp số: 4,68kg.

Bài 6:

Phương pháp giải:

- Tính nửa chu vi của thửa ruộng = chu vi : 2.

- Vẽ sơ đồ: Chiều rộng gồm 3 phần bằng nhau, chiều dài gồm 4 phần như thế.

- Tính chiều rộng của thửa ruộng = nửa chu vi : tổng số phần bằng nhau × 3.

- Tính chiều dài của thửa ruộng = nửa chu vi – chiều rộng.

- Tính diện tích của thửa ruộng = chiều dài × chiều rộng.

- Tính khối lượng thóc thu được của thửa ruộng = Diện tích : 100 × 80.

Cách giải:

a) Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

               \(560:2 = 280\) (m)

Ta có sơ đồ:

 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:

\(280:7 \times 3 = 120\) (m)

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là:

\(280 - 120 = 160\) (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

\(160 \times 120 = 19200\) (m2)

19200m2 = 1,92ha

b) Trên thửa ruộng đó người ta thu được số ki-lô-gam thóc là:

\(19200:100 \times 80 = 15360\) (kg)

15360kg = 15,36 tấn

Đáp số: a) 1,92 ha;

               b) 15,36 tấn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay