Bài tập cuối tuần Toán 5 tuần 16 - Đề 2 ( Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 16 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với các dạng bài tập giúp các em ôn lại kiến thức đã học trong tuần

Đề bài

Bài 1: Tính

a) 15,8% + 37% = …………….

b) 91%  –  42,75% = ………….

c) 21,5% × 3 = ………………..

d) 70,2% : 5 = ………………..

Bài 2:  Tính tỉ số phần trăm hai số :

a) 5 và 8

    .......................................................

b) 11 và 32

    .......................................................

c) 23 và 50

    .......................................................

d) 7,5 và 25

    .......................................................

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Một cửa hàng tạp hóa bán được 5 280 000 đồng, tính ra được lãi 1 650 000 đồng. Hỏi số tiền lãi bao nhiêu phần trăm so với số tiền bán được?

A. 0,3125%                              B. 3,125%

C. 31,25%                                D. 312,5%

Bài 4: Lớp 5C có 56 học sinh, trong đó có 21 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp học đó?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5: Hai bể chứa được 5400 lít dầu. Nếu chuyển 150 lít dầu từ bể thứ nhất sang bể thứ hai thì bể thứ hai sẽ nhiều hơn bể thứ nhất 700 lít dầu. Hỏi lúc đầu lượng dầu trong bể thứ nhất bằng bao nhiêu phần trăm lượng dầu trong bể thứ hai ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1:

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức với tỉ số phần trăm:

A% + B% = (A + B)%

A% – B% = (A – B)%

A% × B = (A × B)%

A% : B = (A : B)%

Cách giải:

a) 15,8% + 37% = 52,8%

b) 91%  –  42,75% = 48,25%

c) 21,5% × 3 = 64,5%

d) 70,2% : 5 = 14,04%

Bài 2:

Phương pháp giải:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số 5 và 8 ta làm như sau:

- Tìm thương của 5 và 8.

- Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Cách câu khác ta làm tương tự.

Cách giải:

a) 5 và 8

    5 : 8 = 0,625 = 62,5%

b) 11 và 32

    11 : 32 = 0,34375 = 34,375%

c) 23 và 50

    23 : 50 = 0,46= 46%

d) 7,5 và 25

    7,5 : 25 = 0,3 = 30%.

Bài 3:

Phương pháp giải:

Để tìm tỉ số phần trăm của tiền lãi và số tiền bán được ta tìm thương của tiền lãi và số tiền bán được, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Cách giải:

Tỉ số phần trăm giữa số tiền lãi với số tiền bán được của cửa hàng là:

1650000 : 5280000 = 0,3125 = 31,25%

                   Đáp số: 31,25%. 

Chọn đáp án C.

Bài 4:

Phương pháp giải:

- Tìm số học sinh nam = số học sinh cả lớp – số học sinh nữ.

- Để tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh cả lớp ta tìm thương của số học sinh nam và số học sinh cả lớp, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Cách giải:

Lớp 5C có số học sinh nam là:

56 – 21 = 35 (học sinh)

Số học sinh nam chiếm số phần trăm số học sinh của lớp học đó là:

35 : 56 = 0,625 = 62,5%

Đáp số: 62,5%.

Lưu ý: Coi học sinh cả lớp là 100%. Ta có thể tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với học sinh cả lớp bằng cách lấy 100% trừ đi tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với học sinh cả lớp.

Bài 5:

Phương pháp giải:

- Sau khi chuyển 150 lít dầu ở bể thứ nhất sang bể thứ hai thì lượng dầu ở hai bể vẫn là 5400 lít.

- Ta đưa bài toán về dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Lượng dầu lúc sau ở bể thứ hai – lượng dầu lúc sau ở bể thứ nhất = 700 (hiệu)

Lượng dầu lúc sau ở bể thứ hai + lượng dầu lúc sau ở bể thứ nhất = 5400 (tổng)

Lượng dầu lúc sau ở bể thứ nhất = (tổng – hiệu) : 2

Lượng dầu lúc đầu ở bể thứ nhất = Lượng dầu lúc sau ở bể thứ nhất + 150

Lượng dầu lúc đầu ở bể thứ hai =  lượng dầu lúc đầu ở bể thứ nhất + 700

- Tìm tỉ số phần trăm của lượng dầu lúc đầu ở bể thứ nhất và bể thứ hai ta tìm thương của lượng dầu lúc đầu ở bể thứ nhất và lượng dầu lúc đầu ở bể thứ hai, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được..

Cách giải:

Sau khi chuyển 150 lít dầu ở bể thứ nhất sang bể thứ hai thì lượng dầu ở hai bể không thay đổi và là 5400 lít.

Lượng dầu lúc sau ở bể thứ nhất là:

(5400 – 700) : 2 = 2350 (lít )

Lượng dầu lúc đầu ở bể thứ nhất là:

2350 + 150 = 2500 (lít)

Lượng dầu lúc đầu ở bể thứ hai là:

5400 – 2500 = 2900 ( lít )

Tỉ số phần trăm lượng dầu lúc đầu ở bể thứ nhất và bể thứ hai là:

          2500 : 2900 = 0,862 = 86,2%

Đáp số: 86,2%.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 3 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí