Bài tập cuối tuần Toán 5 tuần 28 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Đề bài

Bài 1. Một máy bay bay với vận tộc 780km/giờ được quãng đường từ A đến B dài 1365km. Hỏi máy bay đến B vào lúc nào, biết rằng máy bay khởi hành từ A lúc 10 giờ 45 phút?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 2. Một ca nô khi đi ngược dòng từ A đến B mỗi giờ đi được 10 km. Sau 8 giờ 24 phút thì đến B. Biết vận tốc dòng chảy là 2 km/giờ. Hỏi ca nô đó đi xuôi dòng từ B đến A thì hết bao nhiêu thời gian?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3. Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ kém 10 phút đến B lúc 10 giờ với vận tốc 42km/giờ. Tính quãng đường AB biết dọc đường xe nghỉ 30 phút.

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Một xe máy đi từ B đến C với vận tốc 36km/giờ. Cùng lúc đó một ô tô đi từ A (qua B) đến C với vận tốc 54km/giờ. Biết rằng AB = 27km. Hỏi sau bao lâu thì ô tô đuổi kịp theo xe máy?

 

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Xe máy đi từ A đến B với vận tốc 30 km/giờ. Nửa giờ sau, một ô tô cũng đi từ A đến B với vận tốc 50 km/giờ. Hỏi ô tô đi bao nhiêu thời gian thì đuổi kịp xe máy?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 6. Quãng đường AB dài 46km. Xe thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 30 km/giờ. Sau 30 phút xe thứ hai đi từ B đến A với vận tốc 32 km/giờ. Hỏi xe thứ hai khởi hành sau bao lâu thì gặp xe thứ nhất.

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp:

- Tính thời gian máy bay bay hết quãng đường từ A đến B ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

- Tính thời gian lúc máy bay đến B ta lấy thời gian lúc máy bay khởi hành cộng với thời gian máy bay bay hết quãng đường từ A đến B.

Cách giải:  

Máy bay bay từ A đến B hết thời gian là:

1365 : 780 = 1,75 (giờ)

1,75 giờ = 1 giờ 45 phút:

Máy bay đến B lúc:

10 giờ 45 phút + 1 giờ 45 phút = 11 giờ 90 phút

11 giờ 90 phút = 12 giờ 30 phút

Đáp số: 12 giờ 30 phút.

Bài 2.

Phương pháp:

- Tính vận tốc khi nước lặng của ca nô ta lấy vận tốc khi đi ngược dòng cộng với vận tốc dòng chảy.

- Tính vận tốc khi đi xuôi dòng ta lấy vận tốc khi nước lặng cộng với vận tốc dòng chảy.

- Tìm quãng đường từ A đến B ta lấy vận tốc khi đi ngược dòng nhân với thời gian khi đi ngược dòng.

- Tính thời gian khi đi xuôi dòng ta lấy quãng đường từ A đến B chia cho vận tốc khi đi xuôi dòng.

Cách giải: 

Đổi: 8 giờ 24 phút = 8,4 giờ.

Vận tốc của ca nô khi nước lặng là:

10 + 2 = 12 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là:

12 + 2 = 14 (km/giờ)

Quãng đường từ A đến B dài số ki-lô-mét là:

10 × 8,4 = 84 (km)

Ca nô đó đi xuôi dòng từ B đến A thì hết số thời gian là:

84 : 14 = 6 (giờ)

Đáp số: 6 giờ.

Bài 3.

Phương pháp:

- Đổi: 8 giờ kém 10 phút  = 7 giờ 50 phút.

- Tính thời gian xe máy đi từ A đến B tính cả thời gian nghỉ dọc đường = 10 giờ - 7 giờ 50 phút.

- Tính thời gian xe máy đi từ A đến B không tính thời gian nghỉ dọc đường ta lấy thời gian xe máy đi từ A đến B tính cả thời gian nghỉ dọc đường trừ đi thời gian nghỉ dọc đường.

- Tính quãng đường AB ta lấy vận tốc nhân với thời gian xe máy đi từ A đến B không tính thời gian nghỉ dọc đường.

Cách giải: 

Đổi: 8 giờ kém 10 phút  = 7 giờ 50 phút.

Thời gian xe máy đi từ A đến B tính cả thời gian nghỉ dọc đường là:

10 giờ – 7 giờ 50 phút = 2 giờ 10 phút

Thời gian xe máy đi từ A đến B không tính thời gian nghỉ dọc đường là:

2 giờ 10 phút – 30 phút = 1 giờ 40 phút

Đổi: 1 giờ 40 phút = 1 \(\dfrac{{40}}{{60}}\) giờ = 1\(\dfrac{2}{3}\) giờ = \(\dfrac{5}{3}\) giờ.

Quãng đường AB dài số ki-lô-mét là:

42 × \(\dfrac{5}{3}\) = 70 (km)

Đáp số: 70km.

Bài 4.

Phương pháp:

Hai vật chuyển động cùng chiều và xuất phát cùng lúc:

Bước 1: Tính số ki-lô-mét mà mỗi giờ ô tô gần xe máy.

Bước 2: Tính thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy ta lấy khoảng cách ban đầu giữa hai xe (chính là độ dài đoạn AB) chia cho số ki-lô-mét mà mỗi giờ ô tô gần xe máy.

Cách giải: 

Sau mỗi giờ, ô tô gần xe máy là:

54 – 36 = 18 (km)

Thời gian ô tô đi để đuổi kịp xe máy là:

27 : 18 = 1,5 (giờ)

Đổi: 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

Đáp số: 1 giờ 30 phút.

Bài 5.

Phương pháp:

- Đổi: nửa giờ = 0,5 giờ.

- Tính quãng đường xe máy đi được trong 0,5 giờ ta lấy vận tốc của xe máy nhân với 0,5.

- Tính số ki-lô-mét mà mỗi giờ ô tô gần xe máy.

- Tính thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy ta lấy khoảng cách giữa hai xe khi 2 xe cùng xuất phát (chính là quãng đường xe máy đi được trong 0,5 giờ ) chia cho số ki-lô-mét mà mỗi giờ ô tô gần xe máy.

Cách giải: 

Đổi: nửa giờ = 0,5 giờ

Sau 0,5 giờ xe máy đi được số ki-lô-mét là:

30 × 0,5 = 15 (km)

Sau mỗi giờ, ô tô gần xe máy là:

50 – 30 = 20 (km/giờ)

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là:

15 : 20 = 0,75 (giờ)

Đổi 0,75 giờ = 45 phút

Đáp số: 45 phút.

Bài 6.

Phương pháp:

- Đổi: 30 phút = 0,5 giờ.

- Tính quãng đường xe thứ nhất đi được trong 0,5 giờ ta lấy vận tốc của xe thứ nhất nhân với 0,5.

- Tính quãng đường 2 xe cùng đi khi 2 xe cùng xuất phát ta lấy độ dài quãng đường AB trừ đi quãng đường xe thứ nhất đi được trong 0,5 giờ.

- Tính quãng đường hai xe đi được trong 1 giờ.

- Tính thời gian đi để gặp nhau ta lấy 2 xe cùng đi khi 2 xe cùng xuất phát  chia cho quãng đường hai xe đi được trong 1 giờ.

Cách giải: 

Đổi: 30 phút = 0,5 giờ

Sau 0,5 giờ xe thứ nhất đi được là:

30 × 0,5 = 15 (km)

Quãng đường 2 xe cùng đi khi 2 xe cùng xuất phát là

46  – 15 = 31 (km)

Sau mỗi giờ, hai ô tô đi được quãng đường là:

30 + 32 = 62 (km)

Thời gian xe thứ hai đi để hai xe gặp nhau là:

31 : 62 = 0,5 (giờ)

0,5 giờ = 30 phút

Đáp số: 30 phút.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay