Bài tập cuối tuần Toán 5 tuần 11 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)


Bài tập cuối tuần 11 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với các dạng bài tập giúp các em ôn lại kiến thức đã học trong tuần

Đề bài

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tính \(48,75 - 8,75 - 12,5 - 7,5 = ?\)

A. 60

 B. 42  C. 24  D. 20

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một số thêm 5,7 thì bằng 23,64 thêm 8,15. Số đó là:

A. 26,9  B. 37,49
C. 26,09  D. 21,19

Bài 3: Trung bình cộng của ba số là 21. Số thứ nhất là 23,57. Số thứ hai là 14,92. Số thứ ba là:

A. 3,51

B. 24,51

C. 24,15

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(68,75-24,36-15,64;\)

…………………………

…………………………

…………………………

b) \(46-38,29+18,29\)

…………………………

…………………………

…………………………

c) \(18,71-9,24+19,29-6,76;\)

…………………………

…………………………

…………………………

d) \(21,19-15,65-4,19-24,35\)

…………………………

…………………………

…………………………

Bài 5: Tìm \(x\):

a) \(105,78+x+5,62 =120,23;\)

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

b) \(156,27-x=72,94+61,3\)

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

Bài 6: Một cửa hàng trong một ngày bán được 6 tạ rưỡi gạo. Buổi sáng bán được 2,25 tạ gạo; buổi chiều bán kém buổi tối 25 kg gạo. Hỏi buổi chiều và buổi tối bán được bao nhiêu tạ gạo?m

………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….......

Lời giải chi tiết

Bài 1:

Phương pháp giải: Áp dụng quy tắc tính cộng trừ số thập phân, tính nhanh nếu có thể để giải quyết bài toán.

Cách giải:

Ta có: 

\(\begin{array}{l}48,75 - 8,75 - 12,5 - 7,5\\ = \left( {48,75 - 8,75} \right) - \left( {12,5 + 7,5} \right)\\ = 40 - 20 = 20\end{array}\)

Vậy đáp án đúng là D.

Bài 2:

Phương pháp giải: Theo đề bài, ta có:

Số cần tìm \( + 5,7 = 23,64 + 8,15\)

Muốn tìm số cần tìm ta lấy tổng 2 số bên phải trừ đi số hạng bên trái.

Cách giải: 

Số cần tìm là:

\(23,64 + 8,15 - 5,7 = 26,09\)

Vậy đáp án đúng là C.

Bài 3:

Phương pháp giải:

- Tổng ba số = trung bình cộng nhân 3

→ Số thứ ba = tổng ba số - số thứ nhất – số thứ hai.

Cách giải:

Tổng của ba số là:

\(21 \times 3 = 63\)

Số thứ ba là:

\(63 - 23,57 - 14,92 = 24,51\)

Vậy đáp án đúng là B.

Bài 4:

Phương pháp giải: nhóm các số có tổng hoặc hiệu là một số tự nhiên để dễ dàng thực hiện các phép tính toán.

Chú ý: khi đưa các số thập phân vào trong dấu ngoặc để nhóm thì cần chú ý đổi dấu các số trong ngoặc nếu trước ngoặc là dấu trừ.

Cách giải:

a) \(68,75 - 24,36 - 15,64\)

\(\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{l}}{ = 68,75 - \left( {24,36 + 15,64} \right)}\\{ = 68,75 - 40}\end{array}\\ = 28,75\end{array}\)

b) \(46 - 18,29 + 38,29\)

\(\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{l}}{ = 46 + \left( {38,29 - 18,29} \right)}\\{ = 46 + 20}\end{array}\\ = 66\end{array}\)

c) \(18,71 - 9,24 + 19,29 - 6,76\)

\(\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{l}}{ = \left( {18,71 + 19,29} \right) - \left( {9,24 + 6,76} \right)}\\{ = 38 - 16}\end{array}\\ = 22\end{array}\)

d) \(51,19 - 15,65 - 4,19 - 24,35\)

\(\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{l}}{ = \left( {51,19 - 4,19} \right) - \left( {15,65 + 24,35} \right)}\\{ = 47 - 40}\end{array}\\ = 7\end{array}\)

Bài 5:

Phương pháp giải: Cần xác định rõ số bị trừ, tổng, hiệu, số trừ , vai trò của \(x\) trong từng phần để từ đó ta tìm được \(x\).

Cách giải: 

a) \(105,78 + x + 5,62 = 120,23\)

\(\begin{array}{l}105,78 + x = 120,23 - 5,62\\105,78 + x = 114,61\end{array}\)

                  \(\begin{array}{l}x = 114,61 - 105,78\\x = 8,83\end{array}\)

b) \(156,27 - x = 72,94 + 61,3\)

\(156,27 - x = 134,24\)

                 \(\begin{array}{l}x = 156,27 - 134,24\\x = 22,03\end{array}\)

Bài 6:

Phương pháp giải:

Đưa các số liệu ở đề bài về cùng một đơn vị.

Đưa bài toán về dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

- Bước 1: Tổng số gạo bán được lúc chiều và lúc tối = tổng số gạo bán được – số gạo bán được lúc sáng.

- Bước 2: Số gạo bán được buổi tối – số gạo bán được buổi chiều = 0,25

  Số gạo bán được buổi tối = (tổng số gạo bán được lúc chiều và tối + hiệu số gạo bán được buổi tối với buổi chiều) : 2

- Bước 3: Số gạo bán được buổi chiều = tổng số gạo bán được buổi chiều và tối – số gạo bán lúc tối

Cách giải:

Đổi 25 kg = 0,25 tạ.

Buổi chiều và buổi tối bán được số gạo là:

\(6 - 2,25 = 3,75\) (tạ)

Số gạo bán được lúc tối là:

\(\left( {3,75 + 0,25} \right):2 = 2\) (tạ)

Số gạo bán được lúc chiều là:

\(3,75 - 2 = 1,75\) (tạ).

Đáp số: 1,75 tạ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí