Bài tập cuối tuần Toán 5 tuần 25 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Đề bài

Bài 1. Điền dấu thích hợp ( >, <, = ) vào chỗ chấm:

         1,5 giờ … 1 giờ 5 phút 

         0,15 giờ  …  15 phút

         0,5 giờ … 50 phút 

         \(1\dfrac{1}{3}\) giờ … 80 phút

         30 giây … \(\dfrac{1}{2}\) phút

         \(\dfrac{3}{4}\)  phút … 75 giây

Bài 2. Tính :

a) 1 giờ 20 phút + 4 giờ 37 phút – 2 giờ 18 phút ;

b) (3 giờ 9 phút + 5 giờ 48 phút) × 4 ;

c) 5 giờ 30 phút – 2 giờ 48 phút : 4 ;

d) (9 giờ – 4 giờ 36 phút) : 8.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3. Một người buổi sáng làm việc từ 8 giờ đến 11 giờ 45 phút, buổi chiều làm việc từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Nếu một tuần làm việc 6 ngày thì người đó làm việc bao nhiêu giờ trong một tuần?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Một bánh xe quay 75 vòng trong 45 phút. Tính thời gian để bánh xe quay được một vòng.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp:

- Đổi các số đo về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

- Áp dụng cách đổi một số đơn vị đo cơ bản:

1 ngày = 24 giờ ;            1 giờ = 60 phút ;            1 phút = 60 giây.

Cách giải:

Bài 2.

Phương pháp:

- Thực hiện tính tương tự như biểu thức với các số tự nhiên. 

- Áp dụng các quy tắc:

+ Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

+ Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có phép tính nhân, chia thì thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

+ Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

Cách giải:

a) 1 giờ 20 phút + 4 giờ 37 phút – 2 giờ 18 phút

  = 5 giờ 57 phút – 2 giờ 18 phút

  = 3 giờ 39 phút

b) (3 giờ 9 phút + 5 giờ 48 phút) × 4

  = 8 giờ 57 phút × 4

  = 32 giờ 228 phút (228 phút = 3 giờ 48 phút)

  = 35 giờ 48 phút

c) 5 giờ 30 phút – 2 giờ 48 phút : 4

  = 5 giờ 30 phút – 42 phút

  = 4 giờ 48 phút

d) (9 giờ – 4 giờ 36 phút) : 8.

  = 4 giờ 24 phút : 8

  = 33 phút

Bài 3.

Phương pháp:

- Tính thời gian làm việc buổi sáng = 11giờ 45 phút – 8 giờ.

- Tính thời gian làm việc buổi chiều = 17 giờ – 13 giờ 30 phút.

- Tính thời gian làm việc trong 1 ngày = thời gian làm việc buổi sáng + thời gian làm việc buổi chiều.

- Tính thời gian làm việc trong 1 tuần = thời gian làm việc trong 1 ngày × 6 (vì một tuần làm việc 6 ngày).

Cách giải:

Thời gian làm việc buổi sáng là :

11 giờ 45 phút – 8 giờ = 3 giờ 45 phút

Thời gian làm việc buổi chiều là:

17 giờ – 13 giờ 30 phút = 3 giờ 30 phút

Thời gian làm việc 1 ngày là:

3 giờ 45 phút + 3 giờ 30 phút = 7 giờ 15 phút

Thời gian làm việc trong một tuần là:

7 giờ 15 phút × 6 = 42 giờ 90 phút

42 giờ 90 phút = 43 giờ 30 phút

Đáp số: 43 giờ 30 phút.

Bài 4:

Phương pháp:

- Đổi 45 phút sang số đo có đơn vị là giây, lưu ý: 1 phút = 60 giây.

- Muốn tính thời gian để bánh xe quay được một vòng ta lấy thời gian bánh xe quay được 75 vòng chia cho 75.

Cách giải:

Đổi: 45 phút = 2700 giây

Thời gian để bánh xe quay được một vòng là:

2700 giây : 75 = 36 (giây)

Đáp số: 36 giây.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay