Bài 8 trang 168 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao


Dựa vào bảng tính tan của một số hợp chất kim loại kiềm thổ( xem phần tư liệu). Hãy xét xem phản ứng nào sau đây xảy ra:

Đề bài

Dựa vào bảng tính tan của một số hợp chất kim loại kiềm thổ (xem phần tư liệu). Hãy xét xem phản ứng nào sau đây xảy ra:

\(\eqalign{
& Mg{\left( {OH} \right)_2} + C{a^{2 + }} \to Ca{\left( {OH} \right)_2} + M{g^{2 + }} \cr 
& Ca{\left( {OH} \right)_2} + M{g^{2 + }} \to Mg{\left( {OH} \right)_2} + C{a^{2 + }} \cr} \)

Lời giải chi tiết

 \( \bullet Mg{\left( {OH} \right)_2} + C{a^{2 + }} \to Ca{\left( {OH} \right)_2} + M{g^{2 + }}\)

Phản ứng này không xảy ra vì không thỏa mãn điều kiện trao đổi ion \(Mg{\left( {OH} \right)_2}\) là chất kết tủa độ tan \(0,{2.10^{ - 4}}\) mol /100g \({H_2}O\).

 \( \bullet Ca{\left( {OH} \right)_2} + M{g^{2 + }} \to Mg{\left( {OH} \right)_2} + C{a^{2 + }}.\)

Phản ứng này xảy ra vì điều kiện trao đổi ion \(Ca{\left( {OH} \right)_2}\) tan trong \({H_2}O\) độ tan \({16.10^{ - 4}}\) mol/100g \({H_2}O\).

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD