Bài 7 trang 160 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Giải bài 7 trang 160 SGK Hóa học 11. Cho benzen tác dụng với lượng dư...

Đề bài

Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen. Tính khối lượng nitrobenzen thu được khi dùng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH xảy ra, tính toán khối lượng nitrobenzen theo khối lượng phản ứng của benzen.

       C6H6 + HNO3 đặc \(\xrightarrow{{{H_2}S{O_{4\,}}đặc}}\) C6H5NO2 + H2O

\(\% H = \frac{{luong\,pu}}{{luong\,bd}}.100\% \)

=> mbenzen pư =?

=> mnitrobenzen =?

Lời giải chi tiết

Vì %H =78% => Khối lượng C6H6 tham gia phản ứng là:

\({m_{{C_6}{H_6}pu}} = \frac{{1.78\% }}{{100\% }} = 0,78\,(tan)\) 

                  C6H6 + HNO3 đặc \(\xrightarrow{{{H_2}S{O_{4\,}}đặc}}\) C6H5NO2 + H2O

Theo PT:     78 (gam)                                    123 (gam)

Hay              78 (tấn )                         →        123 (tấn)

Vậy theo ĐB:   0,78 (tấn)                     →       x (tấn)

=> \(x = \frac{{0,78.123}}{{78}} = 1,23\) (tấn)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu