Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đén phát triển và phân bố công nghiệp

Bình chọn:
4.7 trên 62 phiếu
Câu 1 trang 84 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 84 sách bài tập Địa lí 10, Dựa vào kiến thức đã học, điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây để thể hiện vai trò của công nghiệp.

Xem lời giải

Câu 2 trang 84 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 84 sách bài tập Địa lí 10, Công nghiệp có tác dụng thúc đẩy các ngành kinh tế khác vì công nghiệp

Xem lời giải

Câu 3 trang 85 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 85 sách bài tập Địa lí 10, Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) để hoàn thành sơ đồ sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 85 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 85 sách bài tập Địa lí 10, Hãy so sánh sự khác nhau về đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.

Xem lời giải

Câu 5 trang 85 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 85 sách bài tập Địa lí 10, Trong các nhân tố dưới đây, nhân tố nào đóng vai trò hàng đầu đối với sự phân bố công nghiệp hiện nay?

Xem lời giải

Câu 6 trang 86 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 86 sách bài tập Địa lí 10, Trong các nhân tố kinh tế - xã hội dưới đây, nhân tố nào có vai trò quyết định tới hướng chuyên môn hóa sản xuất công nghiệp?

Xem lời giải

Câu 7 trang 86 SBT địa 10

Giải câu 7 trang 86 sách bài tập Địa lí 10, Các hình thức chuyên môn hóa, hợp tác hóa, liên hợp hóa có vai trò đặc biệt trong sản xuất công nghiệp vì

Xem lời giải

Câu 8 trang 86 SBT địa 10

Giải câu 8 trang 86 sách bài tập Địa lí 10, So sánh sự khác nhau cơ bản của sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp.

Xem lời giải