Bài 23: Cơ cấu dân số

Bình chọn:
4.7 trên 113 phiếu
Câu 1 trang 63 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 63 SBT địa 10, Cơ cấu dân số được phân ra thành hai loại là A. cơ cấu sinh học và cơ cấu theo trình độ.

Xem lời giải

Câu 3 trang 63 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 63 SBT địa 10, Một nước có tỉ lệ nhóm tuổi từ 0-14 tuổi là dưới 25% , nhóm tuổi trên 60 tuổi trở lên là trên 15% thì được xếp là nước có

Xem lời giải

Câu 4 trang 64 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 64 SBT địa 10, Một nước có tỉ lệ nhóm tuổi từ 0-14 tuổi là trên 35%, nhóm tuổi trên 60 tuổi trở lên là dưới 10% thì được xếp là nước có

Xem lời giải

Câu 5 trang 64 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 64 SBT địa 10, Bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động được gọi là

Xem lời giải

Câu 6 trang 64 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 64 SBT địa 10, Bộ phận dân số nào sau đây thuộc nhóm dân số không hoạt động kinh tế?

Xem lời giải

Câu 7 trang 64 SBT địa 10

Giải câu 7 trang 64 SBT địa 10, Phân tích những thuận lợi và khó khăn của cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ đối với việc phát triển kinh tế-xã hội.

Xem lời giải

Câu 8 trang 65 SBT địa 10

Giải câu 8 trang 65 SBT địa 10, Nối các ô ở giữa với các ô hai bên, sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 9 trang 66 SBT địa 10

Giải câu 9 trang 66 SBT địa 10, Dựa vào hình dưới đây, hãy nêu đặc điểm cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của các nhóm nước.

Xem lời giải