Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

Bình chọn:
4.8 trên 96 phiếu
Câu 1 trang 11 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 11 SBT địa 10, Đọc bản đồ dưới đây và cho biết: Bản đồ thể hiện những nội dung chính nào?

Xem lời giải

Câu 3 trang 11 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 11 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ có thể thấy các nhà máy thủy điện ở nước ta chủ yếu tập trung ở vùng

Xem lời giải

Câu 4 trang 11 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 11 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ có thể thấy nhà máy thủy điện lớn nhất nước ta thuộc vùng kinh tế

Xem lời giải

Câu 5 trang 11 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 11 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ có thể thấy các nhà máy nhiệt điện vào loại lớn nhất nước ta là

Xem lời giải

Câu 1 trang 13 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 13 SBT địa 10, Đọc bản đồ dưới đây và cho biết: Cho biết bản đồ thể hiện những nội dung chính nào?

Xem lời giải

Câu 3 trang 13 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 13 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ, có thể thấy thời gian mùa bão ở nước ta có đặc điểm

Xem lời giải

Câu 4 trang 13 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 13 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ cho biết tần suất bão ở Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây.

Xem lời giải

Câu 5 trang 13 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 13 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ, cho biết gió Tây khô nóng tập trung hoạt động ở khu vực nào.

Xem lời giải

Câu 6 trang 13 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 13 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ, cho biết tháng 7 hướng gió nào có tần suất lớn nhất thổi vào Hà Nội

Xem lời giải

Câu 1 trang 14 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 14 SBT địa 10, Đọc bản đồ dưới đây và cho biết: Cho biết bản đồ thể hiện những nội dung chính nào?

Xem lời giải

Câu 2 trang 14 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 14 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ, cho biết dân cư châu Á tập trung chủ yếu ở các khu vực nào.

Xem lời giải

Câu 3 trang 14 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 14 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ, có thể thấy các đô thị trên 8 triệu dân của châu Á tập trung nhiều nhất ở

Xem lời giải