Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Bình chọn:
4 trên 85 phiếu
Bài tập 1 trang 3 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 3 VBT lịch sử 8: Điều kiện lịch sử ra đời của nền sản xuất TBCN ở Tây Âu vào thế kỉ XVI?

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 3 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 3 VBT lịch sử 8: Biểu hiện chứng tỏ nền sản xuất mới - tư bản chủ nghĩa phát triển

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 4 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 4 VBT lịch sử 8: Trước cách mạng Hà Lan, nhân dân Nê-đéc-lan chịu sự thống trị của nước nào?

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 4 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 4 VBT lịch sử 8: Điền các sự kiện để làm rõ cách mạng Hà Lan diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 4 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 4 VBT lịch sử 8: Vì sao cách mạng Tư sản Hà Lan được coi là sự kiện mở đầu thời kì lịch sử thế giới cận đại?

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 4 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 4 VBT lịch sử 8: Nước Anh trước cách mạng tư sản câu nào đúng, câu nào sai?

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 5 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 7 trang 5 VBT lịch sử 8: Cách mạng tư sản Anh diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 5 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 8 trang 5 VBT lịch sử 8: Quý tộc mới có vai trò như thế nào trong cách mạng tư sản Anh?

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 5 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 9 trang 5 VBT lịch sử 8: Điền từ hoặc cụm từ vào chỗ chấm cho thích hợp

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 6 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 10 trang 6 VBT lịch sử 8: Vì sao cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để?

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 6 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 11 trang 6 VBT lịch sử 8: Tình hình 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ trước khi diễn ra cuộc chiến tranh giành độc lập

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 7 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 12 trang 7 VBT lịch sử 8:Tính chất tiến bộ của Tuyên ngôn độc lập của Mĩ được thể hiện ở điểm nào

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 7 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 13 trang 7 VBT lịch sử 8: Cuộc chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đã đạt được kết quả gì

Xem lời giải

Bài tập 14 trang 7 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 14 trang 7 VBT lịch sử 8: Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Xem lời giải

Bài tập 15 trang 8 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 15 trang 8 VBT lịch sử 8: Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp

Xem lời giải

Bài tập 16 trang 8 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 16 trang 8 VBT lịch sử 8: Vì sao nói chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là cuộc cách mạng tư sản?

Xem lời giải

Bài tập 17 trang 8 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 17 trang 8 VBT lịch sử 8: Trình bày sự hiểu biết về các khái niệm lịch sử

Xem lời giải