Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Bình chọn:
4.1 trên 49 phiếu
Bài tập 1 trang 31 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 31 VBT lịch sử 8: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX được phác họa như thế nào?

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 31 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 31 VBT lịch sử 8: Sự kiện lịch sử nổi bật trong phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 31 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 31 VBT lịch sử 8: Quốc tế thứ hai được ra đời trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 32 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 32 VBT lịch sử 8: Điền thêm thông tin vào chỗ chấm (....)

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 32 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 32 VBT lịch sử 8: Quốc tế thứ hai đã trải qua mấy giai đoạn hoạt động?

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 32 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 32 VBT lịch sử 8: Nguyên nhân tan rã của Quốc tế thứ hai.

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 32 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 7 trang 32 VBT lịch sử 8: Trình bày những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Lê-nin.

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 33 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 8 trang 33 VBT lịch sử 8: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự bùng nổ của Cách mạng Nga 1905 - 1907.

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 33 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 9 trang 33 VBT lịch sử 8: Các dữ kiện lịch sử về Cách mạng Nga 1905 - 1907

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 34 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 10 trang 34 VBT lịch sử 8: Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nga 1905 - 1907.

Xem lời giải