CHƯƠNG 3: CHÂU Á THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 37 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 37 VBT lịch sử 8: Quan sát bảng thống kê tr.56- SGK Lịch sử 8, nêu nhận xét về chính sách

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 37 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 37 VBT lịch sử 8: Đảng Quốc Đại được thành lập vào năm nào và nhằm mục tiêu đấu tranh gì?

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 37 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 37 VBT lịch sử 8: Những điểm khác biệt về đường lối đấu tranh giữa hai phái “Ôn hòa” và “Cấp tiến”

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 38 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 38 VBT lịch sử 8: Lập niên biểu về phong trào đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 38 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 38 VBT lịch sử 8: Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 38 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 38 VBT lịch sử 8: Quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 39 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 38 VBT lịch sử 8: Nêu nhận xét về Hiệp ước Nam Kinh được kí kết ngày 29-8-1842

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 39 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 39 VBT lịch sử 8: Nhân vật Tôn Trung Sơn và nội dung học thuyết Tam dân

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 39 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 39 VBT lịch sử 8: Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 40 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 40 VBT lịch sử 8: Vì sao phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc đều thất bại

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 40 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 40 VBT lịch sử 8: Đoạn tiểu sử nói về nhân vật nào? Đánh giá về nhân vật đó

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 41 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 41 VBT lịch sử 8: Khái quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 41 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 41 VBT lịch sử 8: Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 41 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 41 VBT lịch sử 8: Điền tên các phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 42 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 42 VBT lịch sử 8: Những cuộc khởi nghĩa chống Pháp thể hiện sự đoàn kết của nhân dân Đông Dương

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 42 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 42 VBT lịch sử 8: Vì sao phong trào đấu tranh GPDT ở Đông Nam Á cuối cùng đều thất bại?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 43 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 43 VBT lịch sử 8: Nội dung, ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 43 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 43 VBT lịch sử 8: Cuộc Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 43 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 43 VBT lịch sử 8: Những sự kiện chứng tỏ Nhật Bản đã trở thành nước đế quốc

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 44 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 44 VBT lịch sử 8: Đoạn văn nói về nhân vật nào trong lịch sử Nhật Bản

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất