CHƯƠNG 2: XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 84 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 84 VBT lịch sử 8: Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 85 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 85 VBT lịch sử 8: Chính sách khai thác về kinh tế của thực dân Pháp ở Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 86 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 86 VBT lịch sử 8: Chính sách về văn hóa, giáo dục mà thực dân Pháp đã thực hiện ở Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 86 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 86 VBT lịch sử 8: Các giai cấp trong xã hội Việt Nam có sự thay đổi như thế nào

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 87 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 87 VBT lịch sử 8: Phan Bội Châu:Xu hướng và chủ trương đấu tranh

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 87 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 87 VBT lịch sử 8: Hoạt động và mục đích của Đông Kinh nghĩa thục

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 87 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 87 VBT lịch sử 8: Các hoạt động của cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì do Phan Bội Châu

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 88 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 88 VBT lịch sử 8: Chính sách kinh tế - xã hội mà thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 89 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 89 VBT lịch sử 8: Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916) và khởi nghĩa Thái Nguyên (1917)

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 89 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 89 VBT lịch sử 8: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 90 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 90 VBT lịch sử 8: Xác định các sự kiện và nhân vật sau đây thuộc về giai đoạn lịch sử nào

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 92 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 92 VBT lịch sử 8: Xác định các sự kiện, nhân vật lịch sử dưới đây thuộc phong trào đấu tranh nào

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất