Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Bình chọn:
4.5 trên 75 phiếu
Bài tập 1 trang 27 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 27 VBT lịch sử 8: Chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX thường được gọi là gì?

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 27 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 27 VBT lịch sử 8: Nguyên nhân đưa nền công nghiệp Anh tụt xuống hàng thứ ba thế giới

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 27 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 27 VBT lịch sử 8: Chính sách đối nội và đối ngoại của nước Anh trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 28 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 28 VBT lịch sử 8: Tình hình phát triển kinh tế Pháp từ năm 1870 có gì nổi bật?

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 28 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 28 VBT lịch sử 8: Chính sách đối nội - đối ngoại của Pháp có điểm gì nổi bật?

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 28 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 28 VBT lịch sử 8: Đế quốc Pháp là "Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi"

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 29 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 7 trang 29 VBT lịch sử 8: Từ khi thống nhất đất nước (18-1-1871) nền kinh tế Đức phát triển mạnh mẽ

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 29 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 8 trang 29 VBT lịch sử 8: Tình hình chính trị và chính sách đối nội, đối ngoại của nước Đức

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 29 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 9 trang 29 VBT lịch sử 8: Chủ nghĩa đế quốc Đức có phải là "Chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến" không?

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 30 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 10 trang 30 VBT lịch sử 8: Nền kinh tế Mỹ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có đặc điểm gì nổi bật?

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 30 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 11 trang 30 VBT lịch sử 8: Nguyên nhân làm cho nền kinh tế Mỹ cuối thế kỉ XIX đầu thế thế XX

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 30 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 12 trang 30 VBT lịch sử 8: Nét nổi bật của tình hình chính trị, chính sách đối nội - đối ngoại của Mỹ

Xem lời giải