Writing - trang 33 Unit 9 SBT Tiếng anh 10 mới


Write complete sentences about air pollution, using the words and phrases below. You may have to add linking words and make changes in the word form, if necessary. (Viết câu đầy đủ về ô nhiễm không khí, sử dụng các từ và cụm từ bên dưới. Bạn có thể phải thêm từ liên kết và thực hiện thay đổi trong mẫu từ, nếu cần.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Write complete sentences about air pollution, using the words and phrases below. You may have to add linking words and make changes in the word form, if necessary. (Viết câu đầy đủ về ô nhiễm không khí, sử dụng các từ và cụm từ bên dưới. Bạn có thể phải thêm từ liên kết và thực hiện thay đổi trong mẫu từ, nếu cần.)

1. One / biggest environmental impacts of human activities / air pollution

2. Smoke / aircrafts / factory chimneys / bonfires / different kinds of vehicles / streets / many / other factors / damage / clean air / every day

3. Industrial factories / throw / air / huge amounts / pollutant gases

4. The air / many areas / so unclean that / people / have to / masks / going / streets

5. Air pollution / lead / greenhouse effect / make / temperature / Earth's surface / higher

6. Global warming / lead / polar ice caps melting / rise of worldwide sea levels / climate changes / other natural disasters.

7. Everyone / live / earth / should have / responsibility / reduce / air pollution / protect clean air / our survival

8. Worldwide governments / should have / control measures / reduce air pollution / and / protect / natural environment / future generation

Lời giải chi tiết:

1. One of the biggest environmental impacts of human activities is air pollution.

Tạm dịch: Một trong những tác động môi trường lớn nhất của các hoạt động của con người là ô nhiễm không khí.

Giải thích: one of st: một trong những 

2. Smoke from aircrafts, factory chimneys, bonfires, different kinds of vehicles on streets, and many other factors damage clean air every day.

Tạm dịch: Khói từ máy bay, ống khói nhà máy, lửa trại, các loại phương tiện khác nhau trên đường phố và nhiều yếu tố khác làm ô nhiễm không khí sạch mỗi ngày.

Giải thích: dùng liên từ from để nối smoke với các phương tiện giao thông 

3. Industrial factories throw into the air huge amounts of pollutant gases.

Tạm dịch: Các nhà máy công nghiệp thải vào không khí một lượng lớn khí ô nhiễm.

Giải thích: throw into: ném vào

4. The air in many areas is so unclean that many people have to wear masks when going out on the streets.

Tạm dịch: Không khí ở nhiều khu vực ô nhiễm đến mức nhiều người phải đeo khẩu trang khi đi ra đường.

Giải thích: wear mask: đeo mặt nạ 

5. Air pollution leads to the greenhouse effect making the temperature of the earth's surface higher.

Tạm dịch: Ô nhiễm không khí dẫn đến hiệu ứng nhà kính làm cho nhiệt độ bề mặt trái đất cao hơn.

Giải thích: lead to: dẫn đến 

6. Global warming leads to the polar ice caps melting, the rise of worldwide sea levels, climate changes and other natural disasters.

Tạm dịch: Sự nóng lên toàn cầu dẫn đến các khối băng cực tan chảy, sự gia tăng mực nước biển trên toàn thế giới, biến đổi khí hậu và các thảm họa tự nhiên khác.

Giải thích: lead to: dẫn đến

7. Everyone living on the Earth should have the responsibility to reduce air pollution and protect clean air for our survival.

Tạm dịch: Mọi người sống trên Trái đất nên có trách nhiệm giảm ô nhiễm không khí và bảo vệ không khí sạch cho sự sống còn của chúng ta.

Giải thích: have the responsibility to: có trách nhiệm 

8. Worldwide governments should have control measures to reduce air pollution and protect the natural environment for the future generations.

Tạm dịch: Chính phủ trên toàn thế giới nên có các biện pháp kiểm soát để giảm ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường tự nhiên cho các thế hệ tương lai.

Giải thích: sử dụng các liên từ để nối các cụm danh từ 

Bài 2

Task 2. Write a paragraph of 150 words about air pollution, using the ideas in 1 and the suggested writing frame below. (Viết một đoạn 150 từ về ô nhiễm không khí, sử dụng các ý tưởng trong 1 và khung văn bản gợi ý dưới đây.)

- Causes of air pollution

-  Its consequences

-  What should be done

Lời giải chi tiết:

Among the environmental problems that we are facing, air pollution is a serious one. It is one of the biggest environmental impacts of human activities. There are many causes that lead to air pollution. Smoke from aircraft, factory chimneys, bonfires, different kinds of vehicles on streets, and many other factors damage clean air every day. In addition, industrial factories throw into the air huge amounts of pollutant gases. Air pollution leads to some negative consequences. The air in many areas is so polluted that many people have to wear masks when going out on the streets. Moreover, air pollution leads to the greenhouse effect making the temperature of the earth’s surface higher. To reduce air pollution, something must be done. Everyone living on the Earth should have the responsibility to reduce air pollution and protect clean air for our survival. On a higher scale, worldwide governments should have control measures to reduce air pollution and protect the natural environment for future generations.

Tạm dịch: 

Trong số các vấn đề môi trường mà chúng ta đang phải đối mặt, ô nhiễm không khí là một vấn đề nghiêm trọng. Đó là một trong những tác động môi trường lớn nhất từ các hoạt động của con người. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm không khí. Khói từ máy bay, ống khói nhà máy, lửa trại, các loại phương tiện khác nhau trên đường phố và nhiều yếu tố khác làm ô nhiễm không khí sạch mỗi ngày. Ngoài ra, các nhà máy công nghiệp thải vào không khí một lượng lớn khí ô nhiễm. Ô nhiễm không khí dẫn đến một số hậu quả tiêu cực. Không khí ở nhiều khu vực bị ô nhiễm đến mức nhiều người phải đeo khẩu trang khi đi ra đường. Hơn nữa, ô nhiễm không khí dẫn đến hiệu ứng nhà kính làm cho nhiệt độ của bề mặt trái đất cao hơn. Để giảm ô nhiễm không khí, ta phải hành động. Mọi người sống trên Trái đất nên có trách nhiệm giảm ô nhiễm không khí và bảo vệ không khí sạch cho sự sống còn của chúng ta. Ở quy mô cao hơn, các chính phủ trên toàn thế giới nên có các biện pháp kiểm soát để giảm ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường tự nhiên cho các thế hệ tương lai.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí