Reading - trang 8 Unit 6 SBT Tiếng anh 10 mới


a. Read the text about Amelia Mary Earhart. Choose the best title for it. ( Đọc nội dung về Amelia Mary Earhart. Chọn tiêu đề tốt nhất cho nó.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1    a. Read the text about Amelia Mary Earhart. Choose the best title for it. ( Đọc nội dung về Amelia Mary Earhart. Chọn tiêu đề tốt nhất cho nó.)

a. Amelia Earhart's Disappearance (Sự biến mất của Amelia Earhart)

b. A Courageous Flying Woman (Một phụ nữ phi hành can đảm)

' The woman who can create her own job is the woman who will win fame and fortune’

'Người phụ nữ có thể tạo ra công việc của mình là người phụ nữ sẽ giành được danh vọng và tài sản'

- Amelia Earhart

Amelia Mary Earhart was born in 1897 in Kansas, a state located in the Midwestern United States. She showed an early aptitude for science and sports at school. After finishing school, she worked as a nurse for the Red Cross where she got to know many of the wounded pilots and came to admire aviation. Earhart enrolled in medical studies at Columbia University, but quit after one year and soon started taking flying lessons. In 1928 she became the first woman to fly across the Atlantic Ocean and the first person to fly over both the Atlantic and Pacific. She set many other records and wrote best-selling books about her flying experiences. She also contributed to the formation of The Ninety-Nines, an organisation for female pilots, gave advice to women on careers and helped inspire others. In 1937, she mysteriously disappeared during a flight. Even today, her life and career remain fascinating to many people.

b. Decide if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG). Tick the correct boxes. (Quyết định xem các câu sau đây là đúng (T), sai (F) hay không xác định (NG). Đánh dấu đúng ô.)

 

T

F

NG

1. Kansas is a state located in the Western United States.

 

 

 

2. Amelia Mary Earhart was interested in Literature.

 

 

 

3. She worked as a pilot right after finishing school.

 

 

 

4. Earhart enrolled in medical studies, but quit after one year and soon started taking flying lessons.

 

 

 

5. She also contributed to the formation of The Ninety-Nines, an organisation for pilots.

 

 

 

6. Her life and career are still fascinating to many people.

 

 

 


 

c. Read the text again. Answer the questions.

Đọc văn bản một lần nữa. Trả lời các câu hỏi.

1.

Where and when was she born?

2.

What did she show at school?

3.

How did she come to admire aviation?

4.

What happened in 1928?

5.

What else did she do?

6.

What happened in 1937?


Lời giải chi tiết:

a.

Tiêu đề phù hợp là b. A Courageous Flying Woman (Một phụ nữ phi hành can đảm)

Tạm dịch: 

'Người phụ nữ có thể tạo ra công việc của mình là người phụ nữ sẽ giành được danh vọng và tài sản' - Amelia Earhart

Amelia Earhart sinh năm 1897 ở Kansas, một bang nằm ở miền trung Tây của Mỹ. Bà thể hiện sự đam mê cho khoa học và thể thao ở trường học. Sau khi học xong, bà trở thành một y tá cho hội chữ thập đỏ, nơi bà biết nhiều những người phi công bị thương và ngưỡng mộ ngành hàng không. Earhart đi học trường y dược ở Đại học Columbia, nhưng bà bở học sau 1 năm và sớm theo học những khóa học về bay. Năm 1928, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên bay ngang qua biển Atlantic và người đầu tiên bay trên cả biển Atlantic và biển Thái Bình Dương. Bà tạo ra nhiều kỉ lục và viết những quyển sách bán chạy nhất về kinh nghiệm bay của mình, đưa ra lời khuyên cho những người phụ nữ trong sự nghiệp và giúp truyền cảm hứng cho họ. Năm 1937, bà biến mất một cách bí ẩn trong một chuyến bay. Cho đến hôm nay, cuộc đời và sự nghiệp của bà vẫn còn thật tuyệt vời trong mắt nhiều người.

 

b.

 

T

F

NG

1. Kansas is a state located in the Western United States.

 

x

 

2. Amelia Mary Earhart was interested in Literature.

 

 

 x

3. She worked as a pilot right after finishing school.

 

 x

 

4. Earhart enrolled in medical studies, but quit after one year and soon started taking flying lessons.

 x

 

 

5. She also contributed to the formation of The Ninety-Nines, an organisation for pilots.

 x

 

 

6. Her life and career are still fascinating to many people.

 x

 

 


 

 

 

 

 

Tạm dịch: 

1. Kansas là một tiểu bang nằm ở miền Tây Hoa Kỳ.

2. Amelia Mary Earhart yêu thích văn học.

3. Cô làm phi công ngay sau khi học xong.

4. Earhart đăng ký học ngành y, nhưng bỏ việc sau một năm và sớm bắt đầu học bay.

5. Cô cũng góp phần vào việc thành lập The Ninety-Nines, một tổ chức dành cho phi công.

6. Cuộc sống và sự nghiệp của cô vẫn hấp dẫn nhiều người.

 

c.

1. She was born in Kansas, the USA, in 1897.

2. She showed an early aptitude for science and sports.

3. She worked as a nurse for the Red Cross and got to know many of the wounded pilots.

4. She became the first woman to fly across the Atlantic Ocean and the first person to fly over both the Atlantic and Pacific.

5. She set many other records, wrote best-selling books, contributed to The Ninety-Nines, gave advice to women on careers and helped inspire others.

6. She mysteriously disappeared in a flight.

Tạm dịch: 

1. Cô sinh ra ở Kansas, Hoa Kỳ, vào năm 1897.

2. Cô ấy đã thể hiện năng khiếu sớm về khoa học và thể thao.

3. Cô làm y tá cho Hội chữ thập đỏ và làm quen với nhiều phi công bị thương.

4. Cô trở thành người phụ nữ đầu tiên bay qua Đại Tây Dương và là người đầu tiên bay qua cả Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. 

5. Cô lập nhiều kỷ lục khác, viết những cuốn sách bán chạy nhất, đóng góp cho The Ninety-Nines, đưa ra lời khuyên cho phụ nữ về sự nghiệp và giúp truyền cảm hứng cho những người khác.

6. Cô ấy biến mất một cách bí ẩn trong một chuyến bay.

Bài 2

Task 2 a. Read the text about Education and Gender Equality. Fill each blank with an appropriate word from the box. (Đọc văn bản về Giáo dục và Bình đẳng Giới. Điền vào mỗi ô bằng một từ thích hợp từ hộp.)

a.  equality               b. well-paid           c. knowledge 

d. decisions              e. women

Education helps (1)______  win equality.

First, education gives women knowledge necessary for their lives. It is impossible for a woman to be a doctor, a teacher or a lawyer without adequate (2)______ . Education realises women's dreams of having jobs with the same pay as men.

Second, education shapes women's character. It teaches them about life and develops their abilities to think, analyse and judge. Women with strong characters often make (3)______ about their own lives without being dependent on their husbands.

Finally, education improves women's position both at home and in society. Educated women are more likely to get (4)______ jobs, earn more money and become more important at home. They can join political activities and gain important positions as leaders, policy makers or politicians.

So we can clearly see, education enables women to achieve (5)______.

 

b. Look for the words from the text which mean: (Tìm các từ trong văn bản có nghĩa là:)

1. a person whose job is to give legal advice and assistance

2. form an opinion about somebody / something after careful consideration

3. needing somebody / something for aid, support, life, etc.

4. the way in which somebody is placed; status; rank

5. a person who is actively involved in politics


c. Read the text again. Answer the following questions. (Đọc văn bản một lần nữa. Trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. What does education give women?

2. What does education realise?

3. How does education shape women's character?

4. What do women with strong character often do?

5. What are educated women likely to do?

6. What can educated women do outside their home?

Lời giải chi tiết:

a.

Education helps women win equality.

First, education gives women knowledge necessary for their lives. It is impossible for a woman to be a doctor, a teacher or a lawyer without adequate knowledge. Education realises women's dreams of having jobs with the same pay as men.

Second, education shapes women's character. It teaches them about life and develops their abilities to think, analyse and judge. Women with strong characters often make decisions about their own lives without being dependent on their husbands.

Finally, education improves women's position both at home and in society. Educated women are more likely to get well-paid jobs, earn more money and become more important at home. They can join political activities and gain important positions as leaders, policymakers or politicians.

So we can clearly see, education enables women to achieve equality.

Tạm dịch: 

Giáo dục giúp cho phụ nữ có được bình đẳng.

Đầu tiên, giáo dục cho người phụ nữ kiến thức cần thiết cho cuộc sống của họ. Đó là điều không thể với một người phụ nữ để trở thành một bác sĩ, giáo viên hay một luật sư mà không có những hiểu biết đầy đủ. Giáo dục nhận ra những ước mơ của phụ nữ về việc có công việc với mức lương như đàn ông.

Thứ hai, giáo dục tạo nên tính cách của phụ nữa. Nó dạy họ về cuộc sống và phát triển khả năng suy nghĩ, phân tích và phán đoán của họ. Phụ nữ với cá tính mạnh thường quyết định cuộc sống của họ mà không cần phụ thuộc vào người chồng.

Cuối cùng, giáo dục nâng cao vị trí của người phụ nữ cả trong gia đình và ngoài xa hội. Những người phụ nữ có giáo dục có khả năng nhận được việc lương cao hơn, kiếm nhiều tiền hơn và trở nên quan trọng hơn trong gia đình. Họ có thể tham gia vào hoạt động chính trị và có được những vị trí quan trọng như lãnh đạo, chính quyền hay nhà chính trị.


b.

1. lawyer: a person whose job is to give legal advice and assistance    

Tạm dịch: luật sư: một người có công việc là tư vấn và trợ giúp pháp lý     

2. judge: form an opinion about somebody / something after careful consideration

Tạm dịch: đánh giá: hình thành ý kiến về ai đó/ vật gì đó sau khi xem xét cẩn thận        

3. dependent: needing somebody / something for aid, support, life, etc.

Tạm dịch: phụ thuộc: cần ai đó / cái gì đó để được hỗ trợ, trong cuộc sống, v.v.

4. position: the way in which somebody is placed; status; rank  

Tạm dịch: vị trí: cách đặt ai đó; trạng thái; cấp        

5. politician: a person who is actively involved in politics

Tạm dịch: chính trị gia: một người tích cực tham gia chính trị

 

c.

1. It gives them knowledge necessary for their lives.

2. It realises women's dreams of having jobs with the same pay as men.

3. It teaches them about life and develops their abilities to think, analyse and judge.

4. They often make decisions about their own lives without being dependent on their husbands.

5. Educated women are likely to get well-paid jobs, earn more money and become more important at home.

6. They can join political activities and gain important positions as leaders, policymakers or politicians.

Tạm dịch:

1. Nó cung cấp cho họ kiến thức cần thiết cho cuộc sống của họ.

2. Nó thực hiện ước mơ của phụ nữ là có công việc với mức lương tương đương với nam giới.

3. Nó dạy họ về cuộc sống và phát triển khả năng suy nghĩ, phân tích và phán đoán.

4. Họ thường đưa ra quyết định về cuộc sống của chính mình mà không bị phụ thuộc vào chồng.

5. Phụ nữ có học thức có khả năng kiếm được việc làm được trả lương cao, kiếm được nhiều tiền hơn và trở nên quan trọng hơn ở nhà.

6. Họ có thể tham gia các hoạt động chính trị và giành được các vị trí quan trọng như các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách hoặc chính trị gia. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.