Speaking - trang 10 Unit 1 SBT Tiếng anh 10 mới


Complete the following interview with the questions to the given answers.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Complete the following interview with the questions to the given answers.

(Hoàn thành cuộc phỏng vấn sau với các câu hỏi cho các câu trả lời đã cho.) 

1. A: _____________?

    B: Yes, I do. Everybody in my family shares the housework.

2. A:_____________?

    B: Well, I do the washing-up and sweep the floor.

3. A:_____________?

    B: My mother does. She’s a very good cook. I like all the food she cooks.

4. A:_____________?

    B: Oh, yes, he does . My father also contributes to household duties.

5. A:_____________?

    B: No. We never complain about doing household chores. We understand that it is the duty of all ….. members to make a happy home.

Lời giải chi tiết:

1.A: Do you often do housework?

   B: Yes, I do. Everybody in my family shares the housework.

Tạm dịch:  Bạn có thường xuyên làm việc nhà không?

2. A: What household chores do you do?

B: Well, I do the washing-up and sweep the floor.

Tạm dịch: Bạn làm công việc nhà nào?

3. A: Who does the cooking / Who cooks in your family?

B: My mother does. She’s a very good cook. I like all the food she cooks.

Tạm dịch: Ai nấu ăn / Ai nấu ăn trong gia đình bạn?

4. A: Does your father do some housework, too?

B: Oh, yes, he does. My father also contributes to household duties.

Tạm dịch: Cha của bạn cũng làm một số việc nhà?

5. A: Do you complain about doing housework?

B: No. We never complain about doing household chores. We understand that it is the duty of all ….. members to make a happy home.

Tạm dịch: Bạn có phàn nàn về việc nhà không?

Giải thích

Dựa vào câu trả lời để đặt câu hỏi cho phù hợp

- Với những dạng câu hỏi trả lời Yes/No: đặt câu hỏi Do/does

- Câu hỏi Wh xác định chủ thể và động từ chính để đặt câu hỏi 

Bài 2

Task 2. Make a conversation between two students using the cues given.

(Thực hiện một cuộc nói chuyện giữa hai học sinh sử dụng các tín hiệu đã cho.) 

Lời giải chi tiết:

A: What do you think about the role of the women in the family?

B: I think women are responsible for taking care of children and all the household chores in the family.

A: I don’t think so. In my opinion, housework should be shared among the family members and women can also earn a living and make an important decision affecting the whole family. What is your opinion about the role of men in the family?

B: I think men are always the breadwinner of the family and responsible for affording the family.

A: I can’t disagree with you more. Men should do the housework, too and women can help them with earning a living.

B: Maybe You’re right. In our modẻn life, men and women gradually have the same role in their houses.

Tạm dịch:

A: Bạn nghĩ gì về vai trò của phụ nữ trong gia đình?

B: Tôi nghĩ phụ nữ có trách nhiệm chăm sóc con cái và mọi công việc nội trợ trong gia đình.

A: Tôi không nghĩ vậy. Theo tôi, việc nhà nên được chia cho các thành viên trong gia đình và phụ nữ cũng có thể tự kiếm sống và đưa ra quyết định quan trọng ảnh hưởng đến cả gia đình. Ý kiến của anh / chị về vai trò của nam giới trong gia đình?

B: Tôi nghĩ đàn ông luôn là trụ cột của gia đình và có trách nhiệm vun vén gia đình.

A: Tôi không thể không đồng ý với bạn nhiều hơn. Đàn ông cũng nên làm việc nhà và phụ nữ có thể giúp họ kiếm sống.

B: Có lẽ Bạn đúng. Trong cuộc sống hiện đại của chúng ta, đàn ông và phụ nữ dần có vai trò như nhau trong ngôi nhà của họ.

Bài 3

Task 3. Complete the questions about the underlined parts of the text below.

(Hoàn thành các câu hỏi về các phần được gạch chân của văn bản dưới đây.)

(1)In Viet Nam, the family meal is very important. It is one part of a happy family, especially when people become busier with their work. Dinner is when family members share a meal and (2) talk together after a hard day. Therefore, dinner is not simply understood as a meal (3) because it is also an opportunity for feeling and sympathy, sharing and care. In many Vietnamese families, (4) the wife knows what other family members' favourite dishes are. Then, she tries to make those dishes (5) as frequently as she can, or at least on special occasions.

1. Is the family meal ___________?

2. What ___________?

3. Why ___________?

4. Who ___________?

5. How often ___________?

Lời giải chi tiết:

1. Is the family meal very important in Viet Nam?

2. What do family members do at dinner besides sharing a meal?

3. Why is dinner more than a meal?

4. Who knows what other family members'favourite dishes are?

5. How often does the wife make her family's favourite dishes?

Giải thích

Dựa vào câu trả lời để đặt câu hỏi cho phù hợp

- Với những dạng câu hỏi trả lời Yes/No: đặt câu hỏi Do/does

- Câu hỏi Wh xác định chủ thể và động từ chính để đặt câu hỏi 

Tạm dịch 

Ở Việt Nam, bữa ăn gia đình rất quan trọng. Đó là một phần của một gia đình hạnh phúc, đặc biệt là khi mọi người trở nên bận rộn hơn với công việc của họ. Bữa tối là khi các thành viên trong gia đình chia sẻ bữa ăn và nói chuyện với nhau sau một ngày vất vả. Do đó, bữa tối không đơn giản được hiểu là một bữa ăn vì đó cũng là cơ hội để cảm nhận và cảm thông, chia sẻ và quan tâm. Trong nhiều gia đình Việt Nam, người vợ biết những món ăn yêu thích của các thành viên khác trong gia đình là gì. Sau đó, cô cố gắng làm những món ăn đó thường xuyên nhất có thể, hoặc ít nhất là trong những dịp đặc biệt. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.