Reading - trang 34 Unit 4 SBT Tiếng anh 10 mới


Read the text about Martin Luther King and answer the questions.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the text about Martin Luther King and answer the questions.

Đọc văn bản về Martin Luther King và trả lời các câu hỏi.)

He was born in 1929 in Georgia, a southern state of the USA. He studied at college and then got a job as a preacher in Alabama. At that time, black and white people in the USA were not equal. He fought for the rights of black Americans. He won the Nobel Peace Prize in 1964. and he was a hero for millions of Americans. But some white people hated him. On 3rd April 1968, he made a speech to a big crowd in Memphis, Tennessee. He talked about his enemies and his own death. The next day, he was shot by James Earl Ray.

1. When and where was he born? 

2. What was his job?

3. What did he fight for?

4.  What were his achievements?

5. How did he die?

Lời giải chi tiết:

1. He was born in 1929, in Georgia, the USA.

2. He was a preacher.

3. He fought for the rights of black America ns.

4. He won the Nobel Peace Prize in 1964 and was a hero for millions of Americans.

5. He was shot by James Earl Ray.

Tạm dịch: 

Ông sinh năm 1929 ở Georgia, một bang phía Nam Mỹ. Ông học đại học và sau đó trở thành người giảng dạy tại Alabama. Vào thời điểm đó, người da trắng và người da đen ở Mỹ không bình đẳng với nhau. Ông đã đấu tranh cho quyền của người Mỹ da đen. Ông giành được giải Nobel Hòa bình vào năm 1964 và ông là người hùng của hàng triệu người Mỹ. Những vài người da trắng ghét ông. Ngày 3 tháng 4 năm 1968, ông có một bài phát biểu trước đám đông ở Memphis, Tennessee. Ông nói về kẻ thù và cái chết của chính mình. Ngày hôm sau, ông bị bắn bởi James Earl Ray.

Bài 2

Task 2. Read the text about Nelson Mandela and do the activity that follows.

(Đọc văn bản về Nelson Mandela và thực hiện các hoạt động tiếp theo.)

Nelson Mandela was born in a small village in South Africa. He grew up in a poor family, and he was the first child in the family to go to school. He became interested in politics and was forced to leave his first university for protesting. 

At the time, South Africa suffering from apartheid, which meant that the black and white residents of South Africa were separated from each other. People had to carry identity cards with their race on it. Black and white people were not allowed to get married to each other.

Mandela witnessed all this and decided to fight against it. He joined a rebel group which attacked government and military targets. He was arrested in 1962 and put into prison for the next 27 years.

During these 27 years, Nelson Mandela lived in a prison cell on a small island. He had to work very hard like other prisoners. It was such a horrible life for a great man.

However, when he was in prison, people began to find out more about his struggles for democracy and justice. When he was released in 1990, he was a worldwide hero. He continued to fight against the ruling government. Eventually, in 1994 his struggles were successful, and Nelson Mandela became the first democratically elected president of South Africa. Apartheid no longer exists.

Tạm dịch: 

Nelson Mandela được sinh ra ở một ngôi làng nhỏ ở Nam Phi. Ông lớn lên trong một gia đình nghèo, và ông là con đầu trong gia đình được tới trường. Ông đã rất hứng thú với chính trị và bị bắt phải rời khỏi trường đại học đầu tiên vì biểu tình.

Vào thời điểm đó, Nam Phi phải chịu đựng bởi nạn phân biệt chủng tộc, có nghĩa là người da trắng và người da đen ở Nam Phi bị phân chia rõ rệt. Mọi người phải đem theo thẻ nhận dạng với chủng tộc của họ trên đó. Người da trắng và người da đen không được kết hôn với nhau.

Mandela chứng kiến tất cả những điều đó và quyết định đấu tranh chống lại điều đó. Ông tham gia nhóm người nổi dậy tấn công vào chính phủ và quân đội. Ông bị bắt vào năm 1962 và đưa vào tù trong suốt 27 năm sau.

Trong 27 năm, Nelson Mandela sống trong tù giam ở một đảo nhỏ. Ông phải làm việc nặng nhọc như những người tù nhân khác. Đó quả là một cuộc sống kinh khủng với một người đàn ông.

Tuy vậy, khi ông ở tù, mọi người bắt đầu tìm thấy nhiều hơn những khó khăn của ông khi đấu tranh cho dân chủ và công bằng. Khi ông được thả ra vào năm 1990, ông trở thành một người hùng trên toàn thế giới. Ông tiếp tục đấu tranh chống lại chính phủ cầm quyền. Cuối cùng, vào năm 1994, những cố gắng của ông đã làm nên thành công và Nelson Mandela trở thành chủ tịch được bầu một cách dân chủ đầu tiên của Nam Phi. Phân biệt chủng tộc không còn nữa.

 

Decide if the following statements are true or false about Nelson Mandela. Write T for True and F for False in the space provided.

(Quyết định xem những tuyên bố sau đây là đúng hay sai về Nelson Mandela. Viết T cho đúng và F cho Sai trong không gian được cung cấp.)

Lời giải chi tiết:

1. Nelson Mandela was born and grown up in a rich family

=> F

Tạm dịch: Nelson Mandela sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có

2. He was forced to leave his first university because he was a lazy student

=> F

Tạm dịch: Anh ta bị buộc rời khỏi trường đại học đầu tiên vì anh ta là một sinh viên lười biếng

3. Black and white people of South Africa were not equal in the past

=> T

Tạm dịch: Người da đen và da trắng của Nam Phi trước đây không được đối xửu công bằng với nhau 

4. Nelson Mandela was arrested in 1962 because he attacked his neighbours

=> F

Tạm dịch: Nelson Mandela bị bắt năm 1962 vì ông tấn công hàng xóm của mình

5. Nelson Mandela became the President of South Africa in 1994.

=> T

Tạm dịch: Nelson Mandela trở thành Tổng thống Nam Phi năm 1994.

Bài 3

Task 3. Read the text about Mother Teresa and answer the question that follows.

(Đọc nội dung về Mẹ Teresa và trả lời những câu hỏi tiếp theo.) 

 Mother Teresa was one of the most influential personalities of the twentieth century. However, her life was neither easy nor glamorous. She was born in Skoje, Macedonia in 1910. At the age of 18 she left her home in Skopje and joined the Sisters of Loreto, an Irish community of nuns with missions in India. She went to India as a missionary. She became a teacher of English in a secondary school. The school was in a nice area but there were slums nearby Conditions there were absolutely terrible. She was horrified by what she saw. She insisted on leaving her comfortable convent and going to live among the poor. At first her superiors tried to discourage her from leaving the convent but in the end they agreed to let her go.

Soon other people heard about her work and came to help her. Although she had no money herself, she succeeded in building shelters for the dying and schools for the poor. By the 1990s she had become famous and she was eventually given the Nobel Prize for her service to the poor. Mother Teresa died on September 5th, 1997.

Tạm dịch:

Mẹ Teresa là một trong số những nhân cách có sức ảnh hưởng nhất ở thế kỉ 20. Tuy vậy, cuộc đời của bà không hề dễ dàng hay tuyệt đẹp. Bà sinh ra ở Skoje, Macedonia vào năm 1910. Ở tuôi 18, bà rờinhà ở Skoje và tham gia vào nhóm Chị em Loreto, một cộng đồng các xơ người Ai-len với những nhiệm vụ ở Ấn Độ. Bà đến Ấn Độ với một nhiệm vụ. Bà trở thành giáo viên tiếng Anh ở một trường cấp 2. Bà đã rất kinh hãi trước những gì mình nhìn thấy. Bà khăng khăng rời khỏi tu viện thoải mái của mình và đến sống giữa nghèo khó. Đầu tiên, cấp trên của bà hết sức ngăn cản bà rời khỏi tu viên nhưng cuối cùng họ cũng phải để bà đi.

Không lâu sau người ta nghe về việc của bà và đến để giúp đở. Mặc dù bà không có tiền, bà đã xây dựng được mộ cho những người chết và trường học cho những người nghèo. Đến những năm 1990, bà trở nên nổi tiếng và bà nhận được giải Nobel vì sự cống hiến của bà cho người nghèo. Mẹ Teresa mất vào ngày 5 tháng 9 năm 1997.

Choose the best answer. (Hãy lựa chọn đáp án đúng nhất.)

1. Where was Mother Teresa born?

A  in India

B   in Macedinia

C  in Ireland

2. When did she join the Sisters of Loreto?

A   In 1918

B   In 1910

C  In 1928

3. What was her job in India?

A  She was a politician

B  She was a journalist

C  She was a teacher

4. What did she insist on when she saw the poor living conditions in India?

A   She decided to leave India

B  She decided to change her job

C  She decided to live among the poor

5. Why was she given the Nobel Prize?

A   Because of her great contributions to the improvement of the life for the poor

B  Because she was a teacher of English

C  Because she had no money 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí