Speaking - trang 10 Unit 6 SBT Tiếng anh 10 mới


Work in pairs. Ask questions to fill the gaps with the missing information about Alice Stebbin Wells - the first US-born policewoman. Student A, look at the information below. Student B, look at the information on page 11.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Work in pairs. Ask questions to fill the gaps with the missing information about Alice Stebbin Wells - the first US-born policewoman. Student A, look at the information below. Student B, look at the information on page 11. 

(Làm việc theo cặp. Đặt câu hỏi để lấp đầy khoảng trống với thông tin còn thiếu về Alice Stebbin Wells - nữ cảnh sát trưởng người Mỹ đầu tiên. Sinh viên A, xem thông tin dưới đây. Học sinh B, nhìn vào thông tin ở trang 11.)

Example:

Student A: When was Alice Stebbin Wells born?

Student B: She was born in 1873.

Student A writes ' 1873’ in the gap.

Student A:

Alice Stebbin Wells was born in Kansas (1)_______ (when?). When she was young, she saw (2)

(what?) involving teenagers and women. She decided to become a (3)___________ (who?) because she

believed that she could help more.

Things weren't easy for her. (4) ______ (who?) welcomed her. She kept asking and persuading the city

and the police authorities, and finally she was successful. (5)________ (who?) was accepted to the police

force in Los Angeles in (6)______ (when?) and became the first US-born female police officer. Her story-

interested (7)_______ (who?). The film The Policewoman was about her and it was made in (8)______ (when?).

During her service, she actively worked to protect teenagers and females and to prevent crimes. (9)______ (who?) became the first president of the Women's Peace Officers Association of California. She passed away in (10)  ______ (when?).

Student B:

Alice Stebbin Wells was born in (1) _____ (where?) in 1873. When she was young, she saw crimes involving

(2)______  (who?). She decided to become a policewoman because she believed that she could

(3  )________ (what?).

Things weren't easy for her. Nobody welcomed her. She kept asking and persuading the city and the

(4) ______(who?), and finally she was successful. Alice Wells was accepted to the police force in

(5)______(where?) in 1910 and became the first US-born female (6)___________ (what?). Her story

interested people. The film (7)______ (which?) was about her and it was made in 1914.

During her service, she actively (8) ______ (what?) to protect teenagers and females and to prevent

crimes. Alice Wells became the first president of the Women's Peace Officers Association of California in (9)______ (when?). She passed away in 1957.

 

Lời giải chi tiết:

Student A's questions & answers

1

When was Alice Stebbin Wells born?

1873

2

What did she see when she was young?

Crimes

3

What did she decide to become?

A police officer

4

Who welcomed her?

Nobody

5

Who was accepted to the police force?

Alice Wells

6

When was she accepted (to the police force)?

1910

7

Who did her story interest?

People

8

When was the film made?

1914

9

Who became the first president of the Women's Peace Officers Association of California?

Alice Wells

10

When did she pass away?

1957

 
Student B's questions & answers
 

1

Where was Alice Stebbin Wells born?

Kansas

2

Who did crimes involve?

Teenagers and women

3

What could she do?/What did she believe that she could do?

Help more

4

Who did she keep asking and persuading?

Police authorities

5

Where was she accepted to the police force?

Los Angeles

6

What did she become?

A police officer

7

Which film was about her?

The Policewoman

8

What did she actively do?

Worked

9

When did she become the first president of the Women's Peace Officers Association of California?

1928

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Task 2. Work with a partner. Ask questions to get information about Margaret Thatcher, the first British female Prime Minister, using the cues given below. (Làm việc cùng người bạn. Đặt câu hỏi để biết thông tin về Margaret Thatcher, nữ Thủ tướng đầu tiên của Anh, sử dụng các manh mối dưới đây.)

Student A: when, where, what, who 

Student B:

- Margaret Thatcher lived (1925 - 2013)

- Student of Chemistry, Oxford University (1943 - 1947)

- Member of Parliament (1959- 1970)

- Leader of the Conservative Party (1975 - 1979)

- First British female Prime Minister (1979 - 1990)

Lời giải chi tiết:

A: When was Margaret Thatcher born?

B: In 1925.

A: Where did she study?

B: She was a student of Chemistry, Oxford University from 1943 to 1947.

A: What did she do?

B: She was a member of Parliament from 1959 to 1947 and the leader of the Conservative Party from 1975 to 1979.

A: Who was the first British female Prime Minister?

B: Margaret Thatcher.

A: When did she die?

B: In 2013.

Tạm dịch: 

A: Margaret Thatcher được sinh ra khi nào?

B: Năm 1925.

A: Cô ấy học ở đâu?

B: Cô là sinh viên ngành Hóa học, Đại học Oxford từ 1943 đến 1947.

A: Cô ấy đã làm gì?

B: Bà là thành viên của Nghị viện từ năm 1959 đến 1947 và là lãnh đạo của Đảng Bảo thủ từ năm 1975 đến năm 1979.

A: Ai là nữ Thủ tướng đầu tiên của Anh?

B: Margaret Thatcher.

A: Cô ấy chết khi nào? 

B: Năm 2013.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.