Reading - trang 42 Unit 5 SBT Tiếng anh 10 mới


Read the text and choose suitable words to fill the gaps.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the text and choose suitable words to fill the gaps.

(Đọc văn bản và chọn từ thích hợp để lấp đầy các khoảng trống.)

    The Ig Nobel Prize a copy of the (1)______ Nobel Prize. It is given to achievements and inventions that first make people laugh, then make them think.   Its purpose is to (2)______ the unusual and imaginative achievements, mostly in science, medicine, and technology. Contrary to people's common belief that the prize are given to (3)_________ works, the prize winners findings need to be based on (4)_________ research. Every year, a (5)_____ is held at Harvard University, and ten prizes made of tinfoil are awarded to the winners, who have to pay for their own accommodations and transport to Cambridge.

1. A. popular            B. famous              C. best                 D. invaluable

2. A. celebrate          B. organise           C. welcome           D. evaluate

3. A. well-known        B.unimportant     C. important          D. cheap

4. A. common             B. inexpensive      C. serious               D. important

5. A. ceremony           B. meeting          C. party                 D. festival 

Lời giải chi tiết:

The Ig Nobel Prize a copy of the famous Nobel Prize. It is given to achievements and inventions that first make people laugh, then make them think.   Its purpose is to celebrate the unusual and imaginative achievements, mostly in science, medicine, and technology. Contrary to people's common belief that the prize are given to unimportant works, the prize winners findings need to be based on serious research. Every year, a ceremony is held at Harvard University, and ten prizes made of tinfoil are awarded to the winners, who have to pay for their own accommodations and transport to Cambridge.

Giải thích:

(1) famous (adj): nổi tiếng

(2) celebrate (v): tổ chức

(3) unimportant (adj): không quan trọng

(4) ceremony (n): lễ kỉ niệm

(5) serious (adj): nghiêm trọng, nghiêm túc

Tạm dịch: 

The Ig Nobel Prize a copy of the famous Nobel Prize. It is given to achievements and inventions that first make people laugh, then make them think.   Its purpose is to celebrate the unusual and imaginative achievements, mostly in science, medicine, and technology. Contrary to people's common belief that the prize are given to unimportant works, the prize winners findings need to be based on serious  research. Every year, a ceremony is held at Harvard University, and ten prize made of tinfoil are awarded to the winners, who have to pay for their own accommodations and transport to Cambridge.

Giải thích:

(1) famous (adj): nổi tiếng

(2) celebrate (v): tổ chức

(3) unimportant (Adj): không quan trọng

(4) ceremony (n): lễ kỉ niệm

(5) serious (Adj): nghiêm trọng, nghiêm túc

Tạm dịch: 

The Ig Nobel Prize a copy of the famous Nobel Prize. It is given to achievements and inventions that first make people laugh, then make them think.   Its purpose is to celebrate the unusual and imaginative achievements, mostly in science, medicine, and technology. Contrary to people's common belief that the prize are given to unimportant works, the prize winners findings need to be based on serious  research. Every year, a ceremony is held at Harvard University, and ten prize made of tinfoil are awarded to the winners, who have to pay for their own accommodations and transport to Cambridge.

Giải thích:

(1) famous (adj): nổi tiếng

(2) celebrate (v): tổ chức

(3) unimportant (Adj): không quan trọng

(4) ceremony (n): lễ kỉ niệm

(5) serious (Adj): nghiêm trọng, nghiêm túc

Tạm dịch: 

Giải Nobel Ig là một bản sao của giải Nobel nổi tiếng. Nó được trao cho những thành tựu và phát minh đầu tiên làm người khác cười, sau đó lại làm người ta phải nghĩ. Mục đích của nó là để tôn vinh những thành tựu khác thường và siêu tưởng, thường ở lĩnh vực khoa học, dược và công nghệ. Trái với suy nghĩ thông thường của mọi người, giải thưởng được trao cho những công trình không quan trọng, những phát kiến của người thắng giải phải dựa trên những nghiên cứu nghiêm túc. Mỗi năm, một buổi lễ được tổ chức ở trường đại học Harvard, và 10 giải thưởng được làm từ tinfoil được thưởng cho người thắng giải, người phải tự trả chi phí di chuyển và nơi ở đến Cambridge.

Bài 2

Task 2. Read the second part of the text about the lg Nobel Prize and choose the best answer to complete the sentences.

(Đọc phần thứ hai của văn bản về Giải nobel lg và chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành câu.)

Below are some funny and interesting inventions which won lg Nobel Prize.

Clocky, a runaway alarm clock, was invented by Gauri Nanda- who became a prize winner in 2005. The clock has ……of its own: after it goes off, if the user hits the snooze button, it jumps off the table. Then it rolls away and hides elsewhere in the room, forcing the user to get out of bed and find it to stop the ringing sound.

Two other very popular inventions that were once considered funny and given the lg Nobel prizes are beano and the karaoke machine. In 1991, Alan Klingerman created a kind of enzyme called beano and was presented a prize. With its anti-gas effects, beano helps to prevent bloating and discomfort of the ……. A 2004 prize was given to Daisuke Inoue with his karaoke machine. Karaoke machines have been widely used for the past ….. decades to satisfy the entertainment …. of people of all ages.

You may have supposed the lg Nobel prizes were given to funny and good-for-nothing ….. Have you changed your mind now?

1. When an alarm clock goes off, it

A. stops working                                                        

B. produces a loud noise 

C. explodes

D. runs away

2. Beano is an enzyme that

A. prevents the production of gas

B. causes an upset stomach

C. cause digestive bloating

D. relieves a stomach pain

3.  Karaoke machines can entertain

A. young people

B. children

C. old people

D. people of all ages

4. A good-for-nothing invention is considered

A. unproductive

B. good

C. unreasonable

D. valuable

1. B 2. A 3. D 4. A

Tạm dịch:

Dưới đây là một vài phát minh hài hước và thú vị đã thắng giải Ig Nobel.

Clocky, một đồng hồ báo thức “chạy trốn”, được phát mình bởi Gauri Nanda, người đã trở thành người thắng giải vào năm 2005. Chiếc đồng hồ có thể tự chạy: sau khi đổ chuông, nếu người dùng ấn nút tắt chuông, nó sẽ nhảy khỏi bàn. Sau đó nó lăn đi và trốn vào bất kì đâu trong căn phòng, bắt người dùng phải ra khỏi giường và tìm nó để dừng tiếng chuông lại.

 

Hai phát minh nổi tiếng nữa từng một thời bị cho là hài hước và được trao giải Ig Nobel là beano và máy hát karaoke. Năm 1991, Alan Kligerman tạo ra một loại enzyme gọi là beano và được nhận được giải thưởng, Nó có khả năng chống khí ga, beano giúp ngăn ngừa sung và không thoải mái của hệ tiêu hóa. Một giải thưởng năm 2004 được trao cho Daisuke Inoue với máy hát karaoke của ông. Máy karaoke được sử dụng rộng rãi vào thập kỉ gần đây để thỏa mãn tính giải trí của con người ở mọi lứa tuổi.

Bạn có thể nghĩ rằng giải Ig Nobel được trao cho những phát minh buồn cười và vô dụng. Vậy bạn đã thay đổi suy nghĩ chưa?

Bài 3

Task 3. Read the second text again and complete the table

(Đọc lại văn bản thứ hai và hoàn thành bảng) 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.