Speaking - trang 44 Unit 5 SBT Tiếng anh 10 mới


Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking - trang 44 Unit 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 10 mới Choose sentences A – D to complete the conversation between Chi and her friend, a doctor, about he use of an invention in medicine. Then pratice it with a partner.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Choose sentences A – D to complete the conversation between Chi and her friend, a doctor,

about the uses of an invention in medicine. Then practice it with a partner.

(Chọn câu A - D để hoàn thành cuộc đối thoại giữa Chi và bạn của cô ấy, bác sĩ, về việc sử dụng một sáng chế trong y học. Sau đó thực hành nó với một người bạn)

Chi: I’m doing my assignment and I’m stuck. Can you help me, Tony?

Tony: (1) _______________

Chi: What do you think is the greatest invention in medicine?

Tony: (2) _______________

Chi: The syringe? Why?

Tony: (3) _______________

Chi: Is injection the only use of a syringe?

Tony: (4) _______________

Chi: OK. Thanks, Tony. Now I have enough information to write my assignment.

A. You see... without it, the doctor cannot inject medicine into your body, and you cannot get well quickly. B.No. It can take your blood for a blood test as well.
C. Greatest invention? Um... That’s a difficult question... I think ... the syringe. D. My pleasure. What can I do for you?

Lời giải chi tiết:

1. D 2. C 3. A 4. B

Chi: I’m doing my assignment and I’m stuck. Can you help me, Tony?

Tony: My pleasure. What can I do for you?

Chi: What do you think is the greatest invention in medicine?

Tony: Greatest invention? Um... That’s a difficult question... I think ... the syringe.

Chi: The syringe? Why?

Tony: You see... without it, the doctor cannot inject medicine into your body, and you cannot get well quickly.

Chi: Is injection the only use of a syringe?

Tony: No. It can take your blood for a blood test as well.

Chi: OK. Thanks, Tony. Now I have enough information to write my assignment.


Tạm dịch: 

Chi: Mình đang làm bài tập và không nghĩ ra. Cậu có thể giúp mình không, Tony?

Tony: Rất sẵn lòng. Mình có thể làm gì cho ban?

Chi: Cậu nghĩ phát minh vĩ đại nhất về thuốc là gì?

Tony: Phát minh vĩ đại nhất à? Ừm… Đó là một câu hỏi khó đấy… Mình nghĩ là ống tiêm.

Chi: Ống tiêm ư? Tại sao?

Tony: Cậu thấy đấy… không có nó, bác sĩ không thể tiêm thuốc vào cơ thể bạn, và bạn không thể khỏi bệnh sớm được.

Chi: Ống tiêm chỉ để dùng để tiêm thuốc thôi sao?

Tony: Không. Nó còn có thể lấy máu để làm xét nghiệm máu cho bạn nữa.

Bài 2

Task 2. Work in pairs. Use  the information below to make a conversation about another invention in

medicine.

(Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin dưới đây tạo cuộc trò chuyện về một phát minh khác trong y học.)

- A and B greet each other

- A: ask B for help

- B: offer help

-  A: ask for B’s opinion about a great invention in medicine

-  B: suggest a stethoscope ( or an automatic blood pressure monitor)

- A: ask B to explain

- B: talk about the uses of the invention

- A: thank B

Name of invention                Stethoscope  Automatic blood pressure monitor         
Uses

- to listen to the patient’s heartbeats and lungs

- to listen to the heartbeats of the baby inside a pregnant woman

 - to measure blood pressure

- to measure heartbeats          

Lời giải chi tiết:

A: Good morning!

B: Hi, what are you doing? 

A: I’m doing a research for my science class tomorrow but I have some difficulties. Can you help me?

B: I’m willing to. What can I help you?

A: What do you think is a great invention in medicine?

B: That’s an interesting question! Let’s me think… Hmm, in my opinion, it is the stethoscope.

A: Why do you think so?

B: It can be used to listen to the patient’s heartbeat and lungs and the heartbeats of the baby inside a pregnant woman.

A: It’s a great idea. Thank you!

Tạm dịch:

A: Chào buổi sáng!

B: Xin chào, bạn đang làm gì vậy?

A: Tôi sẽ thực hiện một nghiên cứu cho lớp khoa học của mình vào ngày mai nhưng tôi gặp một số khó khăn. Bạn

có thể giúp tôi được không?

B: Tôi sẵn lòng. Những gì tôi có thể giúp bạn?

A: Bạn nghĩ gì là một phát minh vĩ đại trong y học?

B: Đó là một câu hỏi thú vị! Hãy để tôi nghĩ… Hmm, theo ý kiến của tôi, đó là ống nghe.

A: Tại sao bạn lại nghĩ như vậy?

B: Nó có thể được sử dụng để lắng nghe nhịp tim và phổi của bệnh nhân và nhịp tim của em bé bên trong một phụ nữ mang thai.

A: Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Cảm ơn bạn!

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí